ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Measurement of Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin in Umbilical Cord Blood and The Assessment of Its Relationship With Neonatal Results
Seçkin İlter, Sabahattin Ertuğrul, İbrahim Değer, İbrahim Kaplan

Ibrahim Deger, Dicle University School of Medicine, Department of Pediatric, Division of Neonatology, Diyarbakir, Turkey, e-mail: drdeger@gmail.com

The Measurement of Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin in Umbilical Cord Blood and the Assessment of Its Relationship with Neonatal Results      

Abstract

Objectives: In this study, the relationship of cord blood Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) with neonatal diseases was investigated.

Methods: NGAL levels were measured in the cord blood of 180 babies born between 2015 and 2016. Patients were classified according to maternal diseases, neonatal diseases and demographic characteristics. Obtained data were compared with cord blood NGAL levels.

Results: In our study, the mean NGAL levels were 1283.99 ng/mL in boys and 1306.52 ng/mL in girls. Umbilical cord blood NGAL levels of infants diagnosed with intrauterine growth retardation (1913.4±2833.5 ng/mL) and prolonged premature rupture of membranes (2594.2±2037.1 ng/mL) were found to be statistically high (p<0.05). There was no statistically significant difference between NGAL levels in infants of mothers with gestational diabetes mellitus, acyanotic congenital heart diseases, meconium aspiration syndrome, infants of mothers with preeclampsia, Apgar scores and infants of mothers with oligohydramnios (p>0.05).

Conclusions: Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin, may be useful as a diagnostic biomarker in the evaluation of maternal and neonatal diseases. However, studies on larger patient populations are needed.

Keywords: Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin, umbilical cord blood, newborn.

Göbek Kordon Kanında Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin Ölçümü ve Neonatal Sonuçlarla İlişkisinin Değerlendirilmesi

Öz

Amaç: Bu çalışmada, kordon kanı Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin'in (NGAL) yenidoğan hastalıkları ile ilişkisi araştırıldı.

Yöntemler: 2015-2016 yılları arasında doğan 180 bebeğin kordon kanında NGAL düzeyleri ölçüldü. Hastalar anne hastalıkları, yenidoğan hastalıkları ve demografik özelliklerine göre sınıflandırıldı. Elde edilen veriler kordon kanı NGAL seviyeleri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmamızda intrauterin gelişme geriliği ve uzamış erken membran rüptürü tanısı alan bebeklerin göbek kordonu kanındaki NGAL düzeyleri istatistiksel olarak yüksek bulundu (p<0.05). Gestasyonel diyabetes mellitus, asiyanotik konjenital kalp hastalığı, mekonyum aspirasyon sendromu, eklampsili anne bebekleri, Apgar skorları ve oligohidramnioslu anne bebeklerinde NGAL düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).

Sonuçlar: NGAL, maternal ve neonatal hastalıkların değerlendirilmesinde tanısal bir biyobelirteç olarak faydalı olabilir. Bununla birlikte, daha büyük hasta popülasyonları ile ilgili çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin, göbek bağı kanı, yenidoğan.

Dicle Med J  2022; 49 (2): 308-314

Doi: 10.5798/dicletip.1128915

Cilt 49, Sayı 2 (2022)