ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The prevalence and comparison of mucocutaneous findings in patients receiving hemodialysis and peritoneal dialysis
Bilgen Gençler, Göknur Bilen, Müzeyyen Gönül, Mehmet Deniz Aylı

Bilgen Gençler, Dermatoloji Kliniği Ziraat mah. Şht. Ömer Halisdemir Blv No:1, 06110 Altındağ/Ankara, Türkiye e-mail adresi: bilgen16@gmail.com

The prevalence and comparison of mucocutaneous findings in patients receiving hemodialysis and peritoneal dialysis

Abstract

Objective: Mucocutaneous lesions, secondarily to primary diseases or dialysis treatment, are quite often observed in patients with end-stage renal failure. This study aims to detect the prevalence of dermatological manifestations in patients with end-stage renal failure that receive hemodialysis and peritoneal dialysis and compare the differences between the 2 groups.

Methods: A total of 67 patients, 49 receiving hemodialysis (HD) and 18 receiving peritoneal dialysis (PD), were included in the study. The age range was between 20-90. The patients' medical anamneses were recorded and detailed skin, hair, nail, and mucosa examinations were performed under proper lighting and the findings were recorded. When necessary, microbiological and histopathological additional examinations from the lesions were performed.

Results: Xerosis was the most frequently observed skin finding in the 2 groups that received HD and PD. Ecchymosis was detected significantly higher in the HD group than the PD group. As a mucous finding, coated tongue in the HD group and xerostomia in the PD group were observed. The most frequent nail finding in both groups was half and half nails. Splinter hemorrhage was found to be significantly higher in the HD group than in the PD group. In the hemodialysis group, the hair finding lower extremity hair loss rate was significantly higher than the peritoneal dialysis group. Hair loss on the scalp was the most frequent in the PD receiving group.

Conclusion: All of the patients included in the study had at least one dermatological finding. Minor differences in terms of mucocutaneous findings were detected in the 2 groups that received HD and PD.

Keywords: Hemodialysis, peritoneal dialysis, mucocutaneous findings.

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi alan Hastalardaki Mukokutanöz Bulguların Prevalansı ve Karşılaştırılması         

Öz

Amaç: Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda primer hastalığa veya diyaliz tedavisine sekonder olarak mukokutanöz lezyonlar oldukça sık gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, son dönem böbrek yetmezliği olup hemodiyaliz ve periton diyalizi alan hastaların dermatolojik bulgularını prevalansını saptamak ve 2 grup arası farkları karşılaştırmaktır.

Yöntemler: Çalışmaya 49 hemodiyaliz (HD), 18 periton diyalizi (PD) alan 67 hasta kabul edildi. Yaş aralığı 20-90 arası idi. Hastaların medikal anamnezleri kaydedildi ve uygun ışık altında detaylı deri, saç, tırnak ve mukoza muayeneleri yapıldı ve bulgular kayıt altına alındı. Lüzum halinde lezyonlardan mikrobiyolojik ve histopatolojik ek incelemeler yapıldı.

Bulgular: HD ve PD alan 2 grupta en sık gözlenen deri bulgusu kserosisdi. Ekimoz, HD alan grupta PD alan gruba göre anlamlı yüksek saptandı. Müköz bulgu olarak en sık HD grubunda paslı dil, PD grubunda kserostomi gözlendi. Her 2 grupta en sık görülen tırnak bulgusu yarım ve yarım tırnak idi. Splinter hemoraji HD grubunda, PD grubuna göre anlamlı yüksek saptandı. Hemodiyaliz grubunda saç bulgusu alt ekstremite kıl kaybı oranı periton diyaliz grubundan anlamlı olarak daha yüksekti. PD alan grupta en sık kafa derisinde kıl kaybı saptandı.

Sonuç: Çalışmaya dahil edilen hastaların tümü en az bir dermatolojik bulgu göstermekte idi. HD ve PD alan 2 grupta mukokutanöz bulgular açısından minör farklılıklar saptandı.

Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz, periton diyalizi, mukokutanöz bulgular.

Dicle Med J  2022; 49 (2): 373-380

Doi: 10.5798/dicletip.1129515

Cilt 49, Sayı 2 (2022)