ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Investigation of The Protective Effect of Thymbra Spicata L. Var Spicata and Cyclotrichium Origanifolium On Kidney In Experimental Traumatic Spinal Cord Injury
Figen Koç Direk, Mehmet Cudi Tuncer, Engin Deveci, Beran Yokuş, Cemal Nas, Dilek Aygün Keşim

Figen Koç Direk, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye e-mail: figen11kd@gmail.com

Investigation of the Protective Effect of Thymbra Spicata L. Var Spicata and Cyclotrichium Origanifolium on Kidney in Experimental Traumatic Spinal Cord Injury

Abstract

Objective: In this study, it was aimed to investigate the potential therapeutic and protective effects of Thymbra spicata L. var. spicata (zahter) and Cyclotrichium origanifolium (mountain mint) on kidney damage after spinal cord trauma.

Method: 36 Wistar Albino male rats, weighing between 250-300 g, were divided into 6 groups with 6 in each. Group 1; control, Group 2; zahter, Group 3; mountain mint, Goup 4; trauma, Group 5; trauma + zahter Group 6; trauma + mountain mint. Trauma was created by applying weight reduction method (Allen) on the spinal cord in trauma groups. At the end of one week, all rats were sacrificed after blood samples were taken by cardiac puncture under ketamine anesthesia, and kidney tissue was taken. Histopathological changes in the tissue were examined. MDA, creatinine, BUN (urea), Sodium (Na) and Potassium (K) values were measured in serum.

Results: As a result of histopathological examination of the kidney tissue, it was observed that glomerular structures were atrophied, the structure of the tubules degenerated, the vessels congestioned and increased mononuclear cell infiltration in the trauma group. In microscopic examination, it was observed that in the trauma + zahter and trauma + mountain mint groups, there was an improvement in the glomerular structures compared to the trauma group, and some mononuclear cell infiltration was improved. Serum MDA, BUN (urea), Na and K values were found to be increased in the trauma group compared to the other groups (p <0.05). In addition, a decrease was observed in the trauma + zahter and trauma + mint groups, although it was not statistically significant (p> 0.05). Serum creatinine level was found to be decreased in the trauma + zahter group compared to the control group (p <0.05).

Conclusıon: It was determined that Thymbra spicata L. var. spicata (zahter) and Cyclotrichium origanifolium (mountain mint) were partially effective against kidney damage due to spinal cord injury and zahter was more effective than mountain mint.

Keyword: Spinal cord injury, Kidney, Antioxidant, Zahter, Mountain mint.

Deneysel Travmatik Omurilik Hasarında Thymbra Spicata L. Var Spicata ve Cyclotrichium Origanifolium’ un Böbrek Üzerine Koruyucu Etkisinin Araştırılması    

Öz

Amaç: Bu çalışmada Thymbra spicata L. var. spicata (zahter) ve Cyclotrichium origanifolium’ un (dağ nanesi) spinal kord travmasından sonra oluşan böbrek hasarı üzerine potansiyel tedavi edici ve koruyucu etkisi araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Ağırlıkları 250-300 gr arasında değişen 36 adet Wistar Albino erkek sıçan kullanıldı. Her bir grupta 6 adet olacak şekilde 6 gruba ayrıldı. 1.Grup; kontrol, 2.Grup; zahter, 3.Grup; dağ nanesi, 4.Grup; travma, 5.Grup; travma +zahter, 6.Grup; travma+dağ nanesi olacak şekilde oluşturuldu. Travma gruplarına spinal kord üzerine ağırlık düşürme metodu (Allen) uygulanarak travma oluşturuldu. Bir haftanın sonunda bütün sıçanlar Ketamin anestezisi altında kardiyak ponksiyonla kan örnekleri alındıktan sonra feda edilerek böbrek dokusu alındı. Dokuda histopatolojik değişiklikler incelendi. Serumda MDA, kreatinin, BUN (üre), Sodyum (Na) ve Potasyum (K) değerleri ölçüldü.

Bulgular: Böbrek dokusunda histopatolojik inceleme sonucu, travma grubunda glomerüler yapıların atrofiye uğradığı, tübüllerde dejenerasyon olup yapısının bozulduğu, damarlarda konjesyon olduğu ve mononükleer hücre infiltrasyonunun arttığı görüldü. Travma + zahter ile travma + dağ nanesi gruplarında ise travma grubuna göre glomerüler yapılarda düzelme olduğu, yer yer mononükleer hücre infiltrasyonunun düzeldiği görüldü. Serum MDA, BUN (üre), Na ve K değerlerinin travma grubunda diğer gruplara göre artığı (p< 0.05), travma+zahter ve travma+dağ nanesi gruplarında istatistiksel olarak anlamlı olmasa da azaldığı görüldü (p > 0.05). Serum kreatinin düzeyinin ise travma+zahter grubunda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde azaldığı görüldü (p< 0.05).

Sonuç: Thymbra spicata L. var. spicata (zahter) ve Cyclotrichium origanifolium’ un (dağ nanesi) omurilik yaralanmasına bağlı böbrek hasarına karşı kısmen etkili olduğu zahterin dağ nanesine göre etkinliğinin daha fazla olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Spinal kord hasarı, Böbrek, Antioksidan, Zahter, Dağ nanesi

 

Dicle Med J  2021; 48 (2): 299-308

Doi: 10.5798/dicletip.944388

Cilt 48, Sayı 2 (2021)