ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Role of 18F-FDG PET/CT in the Diagnosis of Malignant Pleural Mesothelioma
İhsan Kaplan, Ayten Gezici

İhsan Kaplan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, 21070, Kayapınar, Diyarbakır, Türkiye e-mail: drihsankaplan@hotmail.com

The Role of 18F-FDG PET/CT in the Diagnosis of Malignant Pleural Mesothelioma

Abstract

Objective: We aimed to investigate the diagnostic efficiency of pleural thickness and mediastinal lymph nodes, size and SUVmax values in patients with a pre-diagnosis of malignant pleural mesothelioma (MPM) who underwent 18F-FDG PET/CT imaging.

Methods: Fifty-four patients who were admitted to our clinic with a diagnosis of MPM and had 18F-FDG PET/CT imaging between May 2018 and February 2020 were retrospectively analyzed. 28 of the patients were female (%51,8) and 26 were male (%48,2) and their average age was 58,8. Pleural thickness values of all patients, sizes of mediastinal lymph nodes and SUVmax values of all lesions were measured. Histopathological examination after PET/CT imaging revealed MPM in 23 patients, benign pleural disease (BPH) in 20, and metastatic pleural disease (MPH) in 11 patients.

Results: In the comparison between all groups in terms of median SUVmax value of pleural thickness; statistical significance was found (p=0.003). Median SUVmax parameter of pleural thickness in paired group comparisons; The median SUVmax value of the BPH group was found to be statistically significantly lower than MPM and MPH (p values p:0.034 and p:0.023 respectively). In other parameters, when MPM and other groups were compared, no statistically significant difference was found. When the cut-off value of SUVmax for detecting MPM group was taken as 6,75, it had %69,6 sensitivity and %67,6 specificity, and a statistically significant difference was found.

Conclusion: It was concluded that the median SUVmax value of pleural thickness can be used to distinguish malignant pleural mesothelioma from other pleural pathologies.

Keywords: Malignant pleural mesothelioma, FDG, PET/CT, SUVmax.

Malign Plevral Mezotelyoma Tanısında 18F-FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü        

Öz

Amaç: Malign plevral mezotelyoma (MPM) ön tanısı ile 18F-FDG PET/BT görüntülemesi yapılan hastalarda, plevral kalınlık ve mediastinal lenf nodlarının, boyut ile SUVmax değerlerinin tanısal etkinliğini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Mayıs 2018 ile Şubat 2020 tarihleri arasında kliniğimize, MPM ön tanısıyla başvuran ve 18F-FDG PET/BT görüntülemesi yapılan 54 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların 28’i kadın (%51,8) ve 26’sı erkek (%48,2) olup ortalama yaşları 58,8 idi. Tüm hastaların plevral kalınlık değerleri, mediastinal lenf nodlarının boyutları ve tüm lezyonların SUVmax değerleri ölçüldü. PET/BT görüntüleme sonrası yapılan histopatolojik inceleme sonucu hastaların 23’ünde MPM, 20’sinde benign plevral hastalık (BPH) ve 11’inde metastatik plevral hastalık (MPH) saptandı.

Bulgular: Tüm gruplar arasında plevral kalınlığın median SUVmax değeri açısından yapılan karşılaştırmada; istatistiki anlamlılık bulundu (p=0.003). Plevral kalınlığın median SUVmax parametresi ikili grup karşılaştırılmalarında; BPH grubun median SUVmax değeri MPM ve MPH’ya göre istatistiki anlamlı olacak şekilde düşük bulundu (p değerleri sırasıyla p:0.034 ve p:0.023). Diğer parametrelerde ise MPM ile diğer gruplar karşılaştırıldığında istatistiki anlamlı fark bulunmadı. MPM grubunu tespit etmedeki SUVmax cut-off değeri 6,75 alındığında %69,6 sensitivite ve %67,6 spesifiteye sahip olup istatistiki anlamlı fark bulundu.

Sonuç: Malign plevral mezotelyomayı diğer plevral patolojilerden ayırt etmede plevral kalınlığın median SUVmax değerinin kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Malign plevral mezotelyoma, FDG, PET/BT, SUVmax

 

Dicle Med J  2021; 48 (2): 352-360

Doi: 10.5798/dicletip.944400

Cilt 48, Sayı 2 (2021)