ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - What Do Medical Students Think About HIV/AIDS? Student thoughts on HIV / AIDS
Fatma Kesmez Can, Handan Alay

 

 Fatma Kesmez Can, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Atatürk University School of Medicine, Erzurum, Turkey e-mail: fatma.can@atauni.edu.tr

 What Do Medical Students Think About HIV/AIDS? Student thoughts on HIV / AIDS

Abstract

Objective: With this study, we wanted to reduce the transmission of HIV/AIDS and to improve the attitudes and behaviors of physician candidates towards HIV/AIDS patients. For this reason, we first measured the knowledge levels of the students. Raising awareness of doctor candidates is a strategic move to protect against HIV / AIDS and to make these patients benefit from health services without any problem.

Methods: Using a questionnaire, we measured HIV/AIDS knowledge levels of students (960) who were continuing their education in the medical school of Atatürk University. The questionnaire consisted of five parts: demographic characteristics, general information, ways of transmission, ways of protection, attitudes, and behaviors. Ethics committee permission was obtained for the study and the survey data were analyzed in SPSS 20 package program.

Results: We noticed that physician candidates, especially ethical issues, were confused in some questions. The results were not enough for medical school. 960 volunteers participated in the study, of which 532 (55.4%) were women and 428 (44.6%) were men. The students knew that an HIV carrier and a patient diagnosed with AIDS are different from each other (78.2%). They said that HIV is a virus that weakens the immune system (86%) and AIDS has no radical treatment (97.4%). However, students' answers about pregnant women and nursing mothers were discrepancy.

Conclusion: We saw that young people need education on HIV/AIDS. For this reason, a training seminar was given by the academicians at Atatürk University on World AIDS Day. The students who participated in our study and education stated that they were not afraid of the patients with AIDS and learned the subject. We expect that this training will improve the approach of doctor candidates to the patient and that the provision of training in all faculties will reduce the increase in HIV / AIDS.

Keywords: HIV/AIDS, Students, Education, Medical Faculty, Turkey

Tıp Öğrencileri HIV/AIDS Hakkında Ne Düşünüyor? HIV/AIDS İle İlgili Öğrenci Düşünceleri

Öz

Amaç: Bu çalışma ile HIV/AIDS bulaşını azaltmak ve hekim adaylarının HIV/AIDS hastalarına yönelik tutum ve davranışlarını iyileştirmek istedik. Bu nedenle öncelikle öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçtük. Doktor adaylarının bilinçlendirilmesi, HIV/AIDS'den korunmak ve bu hastaların sağlık hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamak için stratejik bir harekettir.

Yöntemler: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimine devam eden öğrencilerin (960) HIV/AIDS bilgi düzeylerini anket aracılığıyla ölçtük. Anket beş bölümden oluşuyordu: demografik özellikler, genel bilgiler, bulaşma yolları, korunma yolları, tutumlar ve davranışlar. Çalışma için etik kurul izni alınmış ve anket verileri SPSS 20 paket programında analiz edilmiştir.

Bulgular: Başta etik konular olmak üzere hekim adaylarının bazı sorularda kafalarının karıştığını fark ettik. Tıp fakültesi için sonuçlar yeterli değildi. Çalışmaya 532'si (% 55,4) kadın, 428'i (% 44,6) erkek olmak üzere 960 gönüllü katıldı. Öğrenciler, HIV taşıyıcısı ile AIDS tanısı almış bir hastanın birbirinden farklı olduğunu biliyordu (% 78,2). HIV'in bağışıklık sistemini zayıflatan bir virüs olduğunu (% 86) ve AIDS'in radikal tedavisi olmadığını (% 97,4) söylediler. Ancak öğrencilerin hamile kadınlar ve emziren anneler hakkındaki cevapları tutarsızdı.

Sonuç: Gençlerin HIV/AIDS konusunda eğitime ihtiyacı olduğunu gördük. Bu nedenle Atatürk Üniversitesi akademisyenleri tarafından Dünya AIDS Günü ile ilgili eğitim semineri verildi. Çalışmamıza ve eğitimimize katılan öğrenciler, AIDS'li hastalardan korkmadıklarını belirterek konuyu öğrendiler. Bu eğitimin doktor adaylarının hastaya yaklaşımını geliştireceğini ve tüm fakültelerde eğitim verilmesinin HIV/AIDS artışını azaltacağını umuyoruz.

Anahtar kelimeler: HIV / AIDS, Öğrenciler, Eğitim, Tıp Fakültesi, Türkiye.

 

Dicle Med J  2021; 48 (2): 235-243

Doi: 10.5798/dicletip.944326

Cilt 48, Sayı 2 (2021)