ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A Rare Cause of Hydronephrosis: Retrocaval ureter
Mehmet Aktaş, Mansur Dağgülli

Mehmet Aktas, Dicle University Faculty of Medicine, Department of Urology, Diyarbakır, Turkey e-mail: drmaktas24@gmail.com

A Rare Cause of Hydronephrosis: Retrocaval ureter

Abstract

Retrocaval ureter is a rare congenital anomaly that can cause hydroureteronephrosis. The right ureter winds posterior to the inferior vena cava and then continues to cours anteriorly due to abnormal embryogenesis of vena cava. Retrocaval ureter is seen mostly on the right side except patients with situs inversus. Although retrocaval ureter is a congenital disease, patients become symptomatic during the third or fourth decade of their lives. Flank pain, hematuria, upper tract urinary infections and urolithiasis are the symptoms can be seen. Ultrasound can show the dilation of the kidney but it is far from accurate diagnosis. Retrocaval ureter is diagnosed with intravenous pyelography (IVP), computed tomography urography (CTU) and magnetic resonance urography (MRU). Mild hydronephrosis with good excretory times can be followed without surgical intervention. But severe hydronephrosis with symptoms should be corrected with surgery. The surgical treatment involves excision of the retrocaval part of the ureter then bringing it anterior to the vena cava followed by ureteroureteral or ureteropelvic anastomosis. Open, laparoscopic and robotic surgeries are the different treatment modalities. Transperitoneal and retroperitoneal approaches are different options for the surgery. In this paper we report a retrocaval ureter case managed with laparoscopic ureteroureterostomy.

Keywords: Retrocaval ureter, minimal invasive treatment, ureteroureterostomy

Nadir bir Hidronefroz nedeni: Retrokaval üreter

Öz

Retrokaval üreter hidroüreteronefroza neden olabilen nadir bir konjenital anomalidir. Vena kavanın anormal embriyogenezi nedeniyle sağ üreter vena cava inferiorun arkasından dönmekte ve sonrasında önünde devam etmektedir. Retrokaval üreter, situs inversuslu hastalar dışında çoğunlukla sağ tarafta görülmektedir. Retrokaval üreter konjenital bir hastalık olmasına rağmen hastalar hayatlarının üçüncü ve dördüncü dekatlarında semptomatik hale gelmektedirler. Yan ağrısı, hematüri, üst üriner sistem enfeksiyonları ve ürolitiazis görülebilen semptomlardır. Ultrason böbrekteki dilatasyonu göstermekte fakat kesin tanıyı koymaktan uzaktır. Retrokaval üreter tanısı; intravenöz pyelografi (IVP), bilgisayarlı tomografi ürografi (BTÜ) ve magnetik rezonans ürografi (MRÜ) ile konulmaktadır. İyi boşaltım zamanlı hafif hidronefrozlar cerrahi müdahale olmaksızın takip edilebilirler. Fakat semptomatik ciddi hidronefrozlar cerrahi ile düzeltilmelidir. Cerrahi tedavi; üreterin retrokaval parçasının kesildikten sonra vena cava önüne getirilmesi ve üreteroüreteral veya üreteropelvik anostomozunu gerektirmektedir. Açık, laparoskopik ve robotik cerrahiler değişik tedavi modaliteleridir. Transperitoneal ve retroperitoneal yaklaşımlar cerrahi için değişik seçeneklerdir. Bu yazımızda laparoskopik üreteroüreterostomi yapılarak tedavi edilen bir retrokaval üreter olgusunu sunmaktayız.

Anahtar kelimeler: Retrokaval üreter, minimal invazif tedavi, üreteroüreterostomi.

 

Dicle Med J  2021; 48 (2): 382-386

Doi: 10.5798/dicletip.944407

Cilt 48, Sayı 2 (2021)