ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Effect of Maraş Powder on Pain Intensity, Pain Threshold, and Pain Tolerance
Nurten Seringeç Akkeçeci, Gözen Öksüz

Nurten Seringeç Akkeçeci, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bahçelievler Yerleşkesi 46100, Kahramanmaraş, Türkiye e-mail: seringec@hotmail.com

The Effect of Maras Powder on Pain Intensity, Pain Threshold, and Pain Tolerance

Abstract

Objective: This study was planned to determine whether the chronic use of maras powder, a smokeless form of tobacco, has any effect on pain intensity, pain threshold, and pain tolerance.

Methods: A total of 20 healthy males without any illness and aged between 18-39 years were included in the study, including 10 people who had been using maras powder for at least 5 years, and 10 who had not used maras powder or any tobacco product. People using maras powder were told not to use maras powder at least 12 hours before the experiments. The pain intensity, pain thresholds, and pain tolerance of the people who used and did not use maras powder were compared. Pain intensity was evaluated with the visual analog scale (VAS). Pain threshold and pain tolerance were measured by the cold pressor test. The results of the study were analyzed using the Mann-Whitney U test.

Results: Pain threshold was 17.11 ± 4.59, pain tolerance was 47.82 ± 16.27 and VAS was 5.78 ± 0.83 in individuals using maras powder; Pain threshold was found as 21.79 ± 6.11, pain tolerance as 72.82 ± 22.36 and VAS 3.78 ± 0.97 in individuals who did not use maras powder or any tobacco product. While pain intensity (VAS) of people using maras powder was significantly higher than those who did not use it (p=0.001); their pain threshold and pain tolerance were found to be significantly lower than those who did not use it (p=0.016, p=0.012; respectively).

Conclusion: The results obtained from this study showed that the pain intensity they felt of the people using chronically maras powder was higher than those who did not use it, and their pain threshold and pain tolerance were lower than those who did not use it. More studies are needed to investigate the effects of smokeless tobacco products on pain.

Keywords: Maras powder, Pain threshold, Pain tolerance, Pain severity, Visual analogue scale (VAS).

Maraş Otunun Ağrı Şiddeti, Ağrı Eşiği ve Ağrı Toleransı Üzerine Etkisi          

Öz

Amaç: Bu çalışma, dumansız bir tütün formu olan maraş otunun kronik kullanımının ağrı şiddeti, ağrı eşiği ve ağrı toleransı üzerine herhangi bir etkisinin olup olmadığını belirlemek amacı ile planlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmaya herhangi bir hastalığı bulunmayan 18-39 yaş arası, en az 5 yıldır maraş otu kullanan 10 kişi ve maraş otu ya da herhangi bir tütün ürünü kullanmayan 10 kişi olmak üzere toplam 20 sağlıklı erkek dahil edildi. Maraş otu kullanan kişilere deneylerden en az 12 saat önce maraş otu kullanmamaları söylendi. Maraş otu kullanan ve kullanmayan kişilerin ağrı şiddetleri, ağrı eşikleri ve ağrı toleransları karşılaştırıldı. Ağrı şiddeti vizüel analog skala (VAS) ile değerlendirildi. Ağrı eşiği ve ağrı toleransı soğuk pressör testi ile ölçüldü. Çalışmanın sonuçları Mann-Whitney U testi kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Maraş otu kullanan kişilerde ağrı eşiği 17,11±4,59, ağrı toleransı 47,82±16,27 ve VAS 5,78±0,83; Maraş otu ya da herhangi bir tütün ürünü kullanmayan kişilerde ise ağrı eşiği 21,79±6,11, ağrı toleransı 72,82±22,36 ve VAS 3,78±0,97 olarak tespit edildi. Maraş otu kullanan kişilerin kullanmayanlara göre ağrı şiddeti (VAS) anlamlı olarak yüksek bulunurken (p=0,001); ağrı eşiği ve ağrı toleransı anlamlı olarak düşük bulundu (p=0,016, p=0,012; sırasıyla).

Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar kronik maraş otu kullanan kişilerin kullanmayanlara göre hissettikleri ağrı şiddetinin daha yüksek olduğunu, ağrı eşiği ve ağrı toleranslarının ise daha düşük olduğunu göstermiştir. Dumansız tütün ürünlerinin ağrı üzerine etkilerini araştıran daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Maraş otu, Ağrı eşiği, Ağrı toleransı, Ağrı şiddeti, Vizüel analog skala (VAS)

 

Dicle Med J  2021; 48 (2): 369-374

Doi: 10.5798/dicletip.944402

Cilt 48, Sayı 2 (2021)