ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Does Disease Stage Affect Postural Control In Patients With Lumbar Disc Herniation?
Melda Soysal Tomruk, Alp Tunca Yapıcı, Nihal Gelecek, Orhan Kalemci

Melda Soysal Tomruk, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Burdur, Türkiye Posta Kodu: 15030 e-mail: meldasoysaltomruk@gmail.com

Does Disease Stage Affect Postural Control In Patients With Lumbar Disc Herniation?

Abstract

Objective: Lumbar disc herniation (LDH) is a condition that usually occurs at the L5-S1 level, causing pain and somatosensory loss. Therefore, decreases in postural control in patients come to the fore. The aim of the study was to investigate the effect of disease stage on postural control in patients with LDH.

Methods: The study was a cross-sectional study. Fifty-five patients with LDH at the L5-S1 level, 22 of them in the bulging phase and 33 in the protrusion phase, were included in the study. Pain, disability and postural control of the patients were measured with Visual Pain Scale (VAS), Oswestry Disability Index and Biodex balance device; respectively. Limits of stability (LOS) and sensory interaction balance test (SIBT) were used for postural control evaluation. Between groups differences were determined by Student's t test.

Results: There was no significant difference between groups in terms of age, disease duration, pain and disability level (p>0.05). Left-side LOS test score of bulging group was significantly lower than the patients’ with protrusion stage (p<0.05). Foam surface SIBT scores of bulging group were significantly higher than protrusion group (p<0.05).

Conclusion: It was observed that patients with protrusion at the L5-S1 level had better sensory interaction balance on foam surfaces compared to patients with bulging. Limits of stability were similar in both groups except for the left direction. In light of these findings, our study showed that postural control of LDH patients with L5-S1 involvement with different disease stages, can be affected by alteration of vestibular and proprioceptive input. For that reason, it is recommended to apply approaches to improve postural control according to the disease stages in the treatment of these patients.

Keywords: Balance, postural control, lumbar disc herniation, low back pain

Lumbal Disk Hernili Hastalarda Hastalık Evresi Postüral Kontrolü Etkiler Mi?         

Öz

Amaç: Lumbal disk hernisi (LDH) genellikle L5-S1 düzeyinde meydana gelen, ağrı ve somatosensöriyel kayıplara neden olan bir durumdur. Bu nedenle hastalarda postüral kontrolde azalmalar meydana gelir. Çalışmanın amacı LDH hastalarında hastalık evresinin postüral kontrole etkisini araştırmaktı.

Yöntemler: Çalışma kesitsel bir araştırmadır. Çalışmaya bulging evresinde 22, protrüzyon evresinde ise 33 hasta olmak üzere L5-S1 seviyesinde LDH olan 55 hasta dahil edildi. Hastaların ağrı, özürlülük ve postüral kontrolleri sırasıyla; Görsel Ağrı Skala (GAS), Oswestry Özürlülük İndeksi ve Biodex denge cihazı ile ölçüldü. Postüral kontrol değerlendirmesi için kararlılık sınırları (KS) ve duyusal etkileşim denge testi (DEDT) kullanıldı. Gruplar arası farklar, Student’s t test testi ile belirlendi.

Bulgular: Gruplar arasında yaş, hastalık süresi, ağrı ve özürlülük düzeyi açısından anlamlı fark yoktu (p>0.05). Bulgingi olan grubun sol yön KS test skoru protrüzyon evresinde olan hastalardan anlamlı ölçüde düşüktü (p<0.05). Yumuşak zemin DEDT skorları bulgingi olan grupta, protrüzyon olan gruba göre anlamlı ölçüde yüksekti (p<0.05).

Sonuç: L5-S1 seviyesinde protrüzyonu olan hastaların, bulgingi olan hastalara göre yumuşak zemindeki duyusal etkileşim dengelerinin daha iyi olduğu görüldü. Her iki grupta sol yön dışında kararlılık sınırları benzerdi. Bu bulgular ışığında çalışmamız, farklı hastalık evresine sahip L5-S1 düzeyinde tutulumu olan LDH hastalarında postüral kontrolün vestibuler ve proprioseptif girdinin değişmesiyle etkilenebileceğini gösterdi. Bu nedenle bu hastaların tedavisinde hastalık evrelerine göre postüral kontrolün geliştirilmesine yönelik yaklaşımların uygulanması önerilir.

Anahtar kelimeler: Denge, postüral kontrol, lumbal disk hernisi, bel ağrısı

 

Dicle Med J  2021; 48 (2): 361-368

Doi: 10.5798/dicletip.944401

Cilt 48, Sayı 2 (2021)