ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Irritable Bowel Syndrome In Multiple Sclerosis Patients and Its Relation To Attacks
Gökçe Zeytin Demiral, Ülkü Türk Börü, Cem Cem Bölük, Emel Ahıshalı, Sanem Coşkun Duman, Bahadır Han Demiral, Mustafa Taşdemir

Cem Bölük, Istanbul University Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Neurology, Fatih, Istanbul, Turkey e-mail: cem_boluk@hotmail.com

Irritable Bowel Syndrome In Multiple Sclerosis Patients and Its Relation To Attacks

Abstract

Objective: Knowledge about bidirectional microbiome-gut-brain interactions has gradually increased in multiple sclerosis (MS) and many other diseases. The aim of this study is to determine the prevalence of irritable bowel syndrome (IBS) in MS patients, to compare with a control group and to identify the relationship between MS attacks and gastrointestinal (GI) symptoms.

Methods: Patients with at least a two-year diagnosis of relapsing-remitting MS (RRMS) from our outpatient clinic were included in the study. The duration of disease, expanded disability status scale and time of MS attacks were recorded. ROME- IV criteria were used for diagnosis of IBS. Results were compared with the control group. IBS symptoms prior to, during and after an attack were recorded and their relationship to MS attacks was investigated.

Results: 93 RRMS patients and 101 controls were included in this study. The prevalence rate of IBS was found to be 16.1% (n=15) in MS patients and 8.9% (n=9) in the control group. No significant difference can be found in IBS prevalence rate between MS patients and controls (p=0.127). MS attacks had no significant effect on constipation, diarrhea, abdominal pain and distention.

Conclusion: This study showed that MS patients have a similar IBS prevalence to the control group. In addition, MS attacks have no significant effect on GI symptoms.

Keywords: Abdominal Pain, Constipation, Diarrhea, Irritable Bowel Syndrome, Multiple Sclerosis

Multipl Skleroz Hastalarında İrritabl Barsak Sendromu ve Ataklarla Olan İlişkisi

Öz

Amaç: Multipl skleroz (MS) ve diğer hastalıklarda; mikrobiyom-barsak ve beynin iki yönlü etkileşimi konusundaki bilgi birikimi giderek artmaktadır. Bu çalışmanın amacı MS hastalarında irritabl barsak sendromu prevalansını belirlemek, kontrol grubu ile karşılaştırmak ve MS atakları ile gastrointestinal semptomlar arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

Yöntemler: Kliniğimizce en az 2 yıldır yineleyici MS (RRMS) teşhisi ile izlenen hastalar çalışmaya dâhil edildi. Hastalık süresi, özürlülük skalası (EDSS) ve MS atak zamanları kaydedildi. Irritabl barsak sendromu tanısında Roma-IV kriterleri kullanıldı. Sonuçlar kontrol grubu ile karşılaştırıldı. MS atakları öncesindeki, atak sırasındaki ve sonrasındaki gastrointestinal semptomlar kaydedilerek MS atakları ile ilişkisi araştırıldı.

Bulgular: 93 RRMS hastası ve 101 kontrol çalışmaya dâhil edildi. MS hastalarında irritabl barsak sendromu prevalansı %16,1 (n=15) bulunurken, kontrol grubunda %8,9 (n=9) bulundu. İrritabl barsak sendromu sıklığı açısından MS hastaları ve sağlıklı kontroller arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık izlenmedi (p=0,127). MS ataklarının ishal, kabızlık, şişkinlik ve karın ağrısı üzerine anlamlı etkisi bulunamadı.

Sonuç: Bu çalışma MS hastalarındaki irritabl barsak sendromu sıklığının sağlıklı kontroller ile benzer olduğunu göstermiştir. Ayrıca MS ataklarının gastrointestinal semptomlar üzerine anlamlı etkisi yoktur.

Anahtar kelimeler: İshal, kabızlık, karın ağrısı, irritabl barsak sendromu, multipl skleroz.

 

Dicle Med J  2021; 48 (2): 253-259

Doi: 10.5798/dicletip.944374

Cilt 48, Sayı 2 (2021)