ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Comparison of Bone Mineral Densitometry Values and Hematological Parameters in Postmenopausal Women
Yunus Güzel, Ali Uyar, Şadiye Altun Tuzcu, İhsan Kaplan, Serhat Ergül, Mehmet Serdar Yıldırım, Hikmet Soylu, Bekir Taşdemir

Yunus Güzel, Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü, 21070, Kayapınar, Diyarbakır, Türkiye e-mail: drguzel@gmail.com

The Comparison of Bone Mineral Densitometry Values and Hematological Parameters in Postmenopausal Women

Abstract

Objective: We aimed to evaluate the relationship between hemogram values, neutrophil lymphocyte ratio, platelet lymphocyte ratio and bone mineral densitometry values in postmenopausal women and thus to determine which parameter is in a stronger relationship with bone mineral densitometry values.

Method: In this study, bone mineral densitometry values, neutrophil lymphocyte ratio, platelet lymphocyte ratio and hematological parameters (white blood cell, red blood cell, hemoglobin, platelet, lymphocyte, monocyte, basophil, neutrophil, eosinophil) of 64 postmenopausal female patients aged 50-60, with a body mass index in the range of 25-30 were retrospectively reviewed. Clinical conditions that may affect bone mineral density or hemogram values (acute and chronic infections, oncological, rheumatological and hematological diseases, chronic liver and kidney diseases, hyperparathyroidism, hypothyroidism, hyperthyroidism, vitamin D deficiency, steroid use, and a history of trauma or blood transfusion in the last one year) were excluded from the study. Then, correlation analysis was performed between bone mineral densitometry values and hematological parameters.

Results: In our study, a statistically significant negative correlation was found between platelet lymphocyte ratio and femoral neck bone mineral density, femoral neck Z-score and femoral neck T-score (p=0.004, r=-0.353; p=0.005, r=-0.344; p=0.004, r=-0.359, respectively). In addition, a statistically significant positive correlation was found between monocyte values and femoral neck bone mineral density, femoral neck Z-score and femoral neck T-score. (p=0.030, r=0.272; p=0.038, r=0.259; p=0.022, r=0.285, respectively). There was no relationship between neutrophil lymphocyte ratio and bone mineral densitometry parameters.

Conclusion: High platelet lymphocyte ratio and low monocyte value can be simple markers that can be used to help predict changes in bone density ratio after menopause.

Keywords: DEXA, Bone Mineral Densitometry, Platelet Lymphocyte Ratio, Monocyte.

Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Dansitometri Değerleri ile Hematolojik Parametrelerin Karşılaştırılması  

Öz

Amaç: Postmenopozal kadınlarda hemogram değerleri, nötrofil lenfosit oranı, trombosit lenfosit oranı ve kemik mineral dansitometri değerleri arasındaki ilişkiyi değerlendirerek hangi parametrenin kemik mineral dansitometri değerleri ile daha güçlü bir ilişki içinde olduğunu belirlemeyi amaçladık.

Yöntemler: Bu çalışmada vücut kitle indeksi 25-30 arasında değişen, 50-60 yaş arası 64 postmenopozal kadın hastanın kemik mineral dansitometri değerleri, nötrofil lenfosit oranı, trombosit lenfosit oranı ve hemogram parametreleri (beyaz kan hücresi, kırmızı kan hücresi, hemoglobin, platelet, lenfosit, monosit, basofil, nötrofil, eosinofil) geriye dönük olarak incelendi. Kemik mineral yoğunluğunu veya hemogram değerlerini etkileyebilecek klinik durumlar (akut ve kronik enfeksiyonlar, onkolojik, romatolojik ve hematolojik hastalıklar, kronik karaciğer ve böbrek hastalıkları, hiperparatiroidi, hipotiroidi, hipertiroidi, D vitamini eksikliği, steroid kullanımı ve son 1 yıl içerisinde geçirilmiş travma veya kan transfüzyonu öyküsü) çalışma dışı bırakıldı. Daha sonra kemik mineral dansitometri değerleri ile hematolojik parametreler arasında korelasyon analizi yapıldı.

Bulgular: Çalışmamızda platelet lenfosit oranı ile femur boynu kemik mineral dansitesi, femur boynu Z skoru ve femur boynu T skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon saptandı (p=0.004, r=-0.353; p=0.005, r=-0.344; p=0.004, r=-0.359, respectively). Ayrıca monosit değerleri ile femur boynu kemik mineral dansitesi, femur boynu Z skoru ve femur boynu T skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon saptandı (p=0.030, r=0.272; p=0.038, r=0.259; p=0.022, r=0.285, respectively). Nötrofil lenfosit oranı ile kemik mineral dansitometri parametreleri arasında ilişki saptanmadı.

Sonuç: Yüksek platelet lenfosit oranı ve düşük monosit değeri, menopoz sonrası kemik dansite oranlarındaki değişimleri tahmin etmeye yardımcı olmak için kullanılabilecek basit belirteçler olabilir.

Anahtar kelimeler: DEXA, Kemik Mineral Dansitometri, Platelet Lenfosit Oranı, Monosit

 

Dicle Med J  2021; 48 (2): 267-273

Doi: 10.5798/dicletip.944379

Cilt 48, Sayı 2 (2021)