ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The effect of ultrasound-guided suction curettage on reproductive outcomes in patients with cesarean scar pregnancy
Seyhun Sucu, Çağdaş Demiroğlu, Özge Kömürcü Karuserci, Hanifi Muhammed Bademkıran, Emin Sevinçler, Hüseyin Çağlayan Özcan

Seyhun Sucu, Gaziantep University, School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Gaziantep, Turkey e-mail; sucuseyhun@gmail.com

 The effect of ultrasound-guided suction curettage on reproductive outcomes in patients with cesarean scar pregnancy

Abstract

 

 Objective: This study aims to evaluate reproductive and pregnancy outcomes in patients with cesarean scar pregnancies (CSP) treated by suction curettage.

Methods: This retrospective observational study included 85 patients with CSP treated by suction curettage in a university hospital between 2013-2017. Reproductive status of the patients who could be reached by phone was inquired at 6-month intervals for three years.

Results: Hospital records and telephone follow-up data of the 44 patients who completed follow-up were analyzed. Nineteen patients did not desire pregnancy, while 25 patients reported wishing to conceive again. Twenty-three of these patients (92%, 23/25) conceived spontaneously, 2 of them (8%, 2/25) unable to conceive due to unexplained secondary infertility. Mean length of time from CSP to subsequent pregnancy was 12.3 months (range 2-36 months). Of these pregnancies, 11 (47.8%, 11/23) resulted in birth without any obstetrical problems. Six patients (26%, 6/23) experienced miscarriage, and three patients (13%, 3/23) recurrent cesarean scar pregnancies. Two patients (8.6%, 2/23) had abnormal placental invasion and one patient (4.3%, 1/23) tubal ectopic pregnancy. The live birth rate among the pregnancies was 52.1% (12/23).

Conclusion: There is no consensus on the primary treatment regarding the reproductive outcomes. Suction curettage is a successful, reliable, inexpensive and easily applicable treatment when appropriate patients are selected. Furthermore, it has a minimal negative effect on fertility, so it can be considered as a first-line treatment option in patients who wish to have children in the future.

Keywords: Cesarean scar pregnancy; fertility outcomes; pregnancy outcomes; suction curettage

Sezaryen skar gebeliğinde aspirasyon küretajın üreme sonuçları üzerine etkisi

Öz

Amaç: Bu çalışma, aspirasyon küretaj yöntemi ile tedavi edilen sezaryen skar gebeliklerinde üreme ve gebelik sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yöntemler: Bu geriye dönük gözlemsel çalışmaya 2013-2017 yılları arasında Gaziantep Üniversite Hastanesinde sezaryen skar gebeliği nedeniyle aspirasyon küretaj yöntemi ile tedavi edilen 85 hasta dahil edildi. Hastaların üreme durumları 3 yıl boyunca, altı aylık periyodlarla telefonla aranarak sorgulandı.

Bulgular: Takibi tamamlanan 44 hastanın hastane kayıtları ve telefon takip verileri incelendi. On dokuz hasta gebelik istemediğini belirtirken, 25 hasta tekrar gebe kalmak istediğini bildirdi. Bu hastaların 23'ü (%92, 23/25) kendiliğinden gebe kaldı, 2' si (%8, 2/25) açıklanamayan sekonder infertilite nedeniyle gebe kalamadı. Sezaryen skar gebeliği tedavisinden sonra tekrar gebe kalıncaya kadar geçen ortalama süre 12.3 aydı (dağılım 2-36 ay). Bu gebeliklerden 11' i (%47,8, 11/23) herhangi bir obstetrik problem olmaksızın doğumla sonuçlandı. Altı hastanın gebeliği (%26, 6/23) düşükle, üç hastanın gebeliği (%13, 3/23) tekrarlayan sezaryen skar gebeliği ile sonuçlandı. İki hastada (%8.6, 2/23) anormal plasental invazyon ve bir hastada (%4.3, 1/23) tubal ektopik gebelik gözlendi. Gebelikler arasında canlı doğum oranı %52.1 (12/23) idi.

Sonuç: Sezaryen skar gebeliklerinin yönetiminde üreme sonuçları açısından birincil tedavi yöntemi konusunda fikir birliği yoktur. Aspirasyon küretaj uygun hastalarda başarılı, güvenilir, ucuz ve kolay uygulanabilir bir tedavi yöntemidir. Ayrıca doğurganlık üzerine minimum olumsuz etkiye sahip olması nedeniyle, gelecekte çocuk sahibi olmak isteyen hastalarda birinci basamak tedavi seçeneği olarak düşünülebilir.

Anahtar kelimeler: Sezaryen skar gebeliği; doğurganlık sonuçları; gebelik sonuçları; aspirasyon küretaj.

 

Dicle Med J  2021; 48 (2): 244-252

Doi: 10.5798/dicletip.944332

Cilt 48, Sayı 2 (2021)