ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Epidemiological Relationship between Overweight / Obesity and Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Elderly People between 60-75 Years of Age with Complaints of Sleep Breathing Disorders
Murat Kayabekir

Murat Kayabekir, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye e-mail: kayabekirmurat@gmail.com

The Epidemiological Relationship between Overweight / Obesity and Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Elderly People between 60-75 Years of Age with Complaints of Sleep Breathing Disorders

Abstract

Objective: The aim of this study is to evaluate the relationship between overweight/obesity and obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) in elderly people between 60-75 years of age who have complaints of sleep-related breathing disorders (SBD) and to investigate accompanying risk factors.

Methods: Five year-long polysomnography (PSG) recordings and other diagnostic data of 300 patients (M/F, 152/148; mean age (±SD), 65.2 ± 4.0 years) admitting to the Sleep and Electrophysiology Laboratories with the complaint of SBD were analyzed.

Findings: Of the patients who were above 60 years of age and who had SBD, only 27 individuals (9%) were not diagnosed with OSAS. Of the remaining 273 patients, 81 (27%) were diagnosed with mild, 56 (18.7%) with moderate and 136 (45.3) with severe OSAS. While 22 (7.3%) patients had normal body mass index; 64 (21.3%) were classified as overweight, 161 (53.7%) as obese and 53 (17.7%) as morbid obese. When total morbidity rates were evaluated, 51.3% were found to have hypertension, and 26.3% had diabetes.

Result: In this sectional study, among individuals above 60 years of age with complaints of SBD; the incidence of overweight/obesity/OSAS was significant, despite the fact that no comparison could be made with the normal population at the same age, we could demonstrate that cardiovascular risk factors like hypertension and diabetes frequently accompanied these cases.

Keywords: Elderly; overweight; obesity; sleep apnea, obstructive.

Uykuda Solunum Bozukluğu Şikayeti Olan 60-75 Yaş Arasındaki Yaşlı Bireylerde Aşırı Kilo / Obezite ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Arasındaki Epidemiyolojik İlişki

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı uykuda solunum bozukluğu şikayeti olan 60-75 yaş arasındaki yaşlı bireylerde aşırı kilo/obezite ile obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) ilişkisinin değerlendirilmesi ve eşlik eden risk faktörlerinin araştırılmasıdır.

Yöntemler: Uyku ve Elektrofizyoloji Laboratuvarı’ na uykuda solunum bozukluğu şikayeti ile başvuran 300 hasta [E/K, 152/148; yaş ortalaması (±SD), 65,2 ± 4,0 yıl]’ ya ait 5 yıllık polisomnografi (PSG) kayıtları ve diğer tanısal verileri incelenmiştir.

Bulgular: Uykuda solunum bozukluğu şikayetleri olan 60 yaş üstündeki bireylerin sadece 27’ si (%9) OUAS tanısı almamıştır. Geri kalan 273 yaşlı hastanın 81’ i (%27) hafif, 56’ sı (%18,7) orta, 136 (%45,3)’ sı ise ağır derece OUAS tanısı almıştır. Ayrıca 22’ si (%7,3) normal vücut kitle indeksine sahip iken; 64’ ü (%21,3) aşırı kilolu, 161’ i (%53,7) obez, 53’ ü (%17,7) morbid obez olarak sınıflandırılmıştır. Toplam morbidite oranlarına bakıldığında %51,3 hipertansiyon, %26,3 diyabet olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç: Bu kesitsel çalışma uykuda solunum bozukluğu şikayeti olan 60 yaş üstü bireylerde; aşırı kilo/obezite/ OUAS sıklığının belirgin olduğunu, aynı yaş grubundaki normal populasyon ile karşılaştırma yapılamamış olsa da, hipertansiyon, diyabet gibi kardiyovasküler risk faktörlerinin bu vakalara eşlik ettiğini göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Yaşlı; kilolu; obezite; uyku apnesi, tıkayıcı

 

Dicle Med J  2021; 48 (2): 260-266

Doi: 10.5798/dicletip.944376

Cilt 48, Sayı 2 (2021)