ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Factors Associated With Hospitalisation of Copd Exacerbations During a Winter Season In an Emergency Ward
Pınar Akın Kabalak, İlker Özdemir, Hatice Taslak Kozluca, Derya Kızılgöz, Ülkü Yılmaz

Pınar Akın Kabalak, Ankara Atatürk Chest Disease and Thoracic Surgery Education and Research Hospital, Department of Chest Disease, Ankara, Turkey, 06290 e-mail: pinarakinn@yahoo.com

Factors Associated With Hospitalisation of Copd Exacerbations During a Winter Season In an Emergency Ward

Abstract

 

 Objectives: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a difficult chronic illness to manage because it causes prolonged hospital admissions and repeated applications. We aimed to examine the factors affecting this situation in a winter emergency in a chest diseases emergency. Material and Method: We conducted a retrospective study in our emergency department (ED) with patients who admitted due to COPD exacerbations. Factors affecting hospitalization and ICU requirement were evaluated.

Results: Totally 128 patients were included. Mean number for ED admissions was 3.01±2.1. There were 73 (57%) hospitalized patients and 17(13.3%) patients transferred to intensive care unit (ICU). White blood cell (WBC) and C reactive protein (CRP) were significantly higher in patients with ≥3 ED admissions than others (p=0.06 and p=0.007 respectively). Among categorical variables being current smoker, long time oxygen therapy (LTOT) and non-invasive mechanical ventilation (NIMV) devices and existence of bronchiectasis were related to frequent ED admission (p=0.025, p=0.01, p=0.046 and p=0.028 respectively). Existence of pneumonia and comorbidities had positive and significant correlations with hospitalization (r=0.18, p=0.04 and r=0.26, p=0.02). In terms of ICU requirement, pneumonia, partial arterial pressure of carbon dioxide (PaCO2) value and mean pulmonary arterial pressure (PAB) had significant correlations (r=0.27, p=0.001, r=0.34, p<0.001 and r=0.24, p=0.006 respectively).

Conclusion: The correct management of the identified factors associated with recurrent emergency admission, service and ICU hospitalization in COPD patients should be done both at home and in the hospital.

Keywords: COPD exacerbations, hospitalization, related factors

İskemik İnmeli Hastalarda Transtorasik Ekokardiografi Bulguları ile İnme Lokalizasyonu ve Risk Faktörleri Arasındaki İlişki

Öz

Giriş: İskemik inme sık görülen nörolojik patolojilerden birisidir. Eşlik eden risk faktörlerinin ve kardiyak patolojilerin saptanması ve tedavi edilmesi hem yeni gelişimli hem de tekrarlayıcı bir inmenin engellenmesi açısından önemli yer tutar. Bu amaçla çalışmamızda inme geçiren hastaların Elektrokardiyografi bulguları ile inme özellikleri ve risk faktörleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu çalışmaya 2018-2019 yılları arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde ‘İskemik İnme’ tanısı alan 149 hasta dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, inmenin etyolojisi, lokalizasyonu, kardiyak aritmi varlığı ve Elektrokardiyografi bulguları kayıt altına alındı ve bu parametrelerin birbirleri ile olan ilişkileri incelendi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 81’i kadın (%54.4) ve 68’i erkek (%45.6) olmak üzere toplam 149 hastanın yaş ortalamaları 68.0312.35’ti. Hastaların %84.6’sı aterosklerotik doğada inme geçirirken %15.4 hastada kardiyoembolik inme saptandı. En sık görülen risk faktörü %89.9 hastada görülen hiperlipidemi idi. Hastaların %21.1’inde atriyal fibrilasyon saptandı. Kardiyoembolik inme geçiren hastalarda atriyal fibrilasyon daha sık izlenirken aterosklerotik inmeli hastalarda sigara kullanımı daha sık izlendi. Hastaların yaklaşık yarısının inme geçirmeden önce çoklu risk faktörü içermesine karşın herhangi bir antiagregan ya da antikoagülan tedavi kullanmadığı görüldü. Sol atriyum genişliği fazla olan hastalarda kardiyoembolik inmelerin daha sık olduğu gözlendi. Elektrokardiyografi bulguları ile inme lokalizasyonu açısından herhangi bir ilişki ise saptanmadı.

Sonuç: İskemik inmeli hastalarda risk faktörlerinin tayini, kardiyak patolojilerin derinlemesine araştırılması ve gerekli tedavilerin uygulanması hem yeni inme hem de tekrarlayıcı inme gelişiminin önüne geçmek açısından önemli yer tutmaktadır.

Anahtar kelimeler: İnme, Ekokardiografi, Atriyal fibrilasyon, inme lokalizasyonu.

 

Dicle Med J  2021; 48 (2): 228-234

Doi: 10.5798/dicletip.944321

Cilt 48, Sayı 2 (2021)