ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of Group A Beta-Hemolytic Streptococcus Diagnosis by Culture and Rapid Antigen Test
Fatma Avcıoğlu, Mustafa Behçet, Yusuf Afşar, Bahar Özdemir, Muhammet Güzel Kurtoğlu

: Fatma Avcıoğlu, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bolu, Türkiye e-mail: fatmaavcioglu@yahoo.com.tr

Abstract

Objective: Group A streptococci (GAS), also known as Streptococcus pyogenes, is a common cause of upper respiratory tract infections (pharyngitis) in children. Since the symptoms of streptococcal and non-streptococcal pharyngitis are very similar, laboratory tests are very important in differentiating these two infections. Culture and Rapid antigen tests (RAT) are used to detect GAS. However, the most important disadvantage of culturing a throat swab sown on a blood agar medium is the time it takes to obtain the culture result (overnight or longer). Streptococcal rapid antigen detection tests are more advantageous as they are performed directly from the swab taken directly from the patient's throat. In this study, we aimed to evaluate the effectiveness of RAT method in different ways according to culture test.

Method: A total of 368 throat swab samples submitted to microbiology laboratory with suspicion of pharyngitis were evaluated between 1 March 2019 and 1 June 2019. The study was conducted in two steps. In the first step, all throat swab samples were analysed with RAT (Ecotest® strep A rapid test kit / Wellkang, UK) and culture. In the second stage, culture- grown beta-haemolytic colonies were analysed by HAT and after subculturing to the blood agar medium, bacitracin and trimethoprim-sulfomethetaxazole (SXT) discs were placed.

Results: GAS was detected in 61 (17%) of 368 throat swab samples by culture. In the first stage, the sensitivity and specificity of RAT compared to culture were found to be 52% and 100%, respectively. The sensitivity and specificity of RAT in the second stage were 92% and 100%, respectively.

Conclusions: It was understood with this study that analaysing HAT to the colonies grown in culture facilitates GAS detection.

Keywords: Streptococcus pyogenes, culture, rapid antigen test

A Grubu Beta-Hemolitik Streptokok Tanısının Kültür ve Hızlı Antijen Testi ile Değerlendirilmesi

Öz

 

 Amaç: Streptococcus pyogenes olarak da bilinen Grup A streptokok(GAS ), çocuklarda üst solunum yolu (farenjit) enfeksiyonlarının yaygın bir nedenidir. Streptokoksik ve non-streptokoksik farenjit belirtileri ve semptomları birbirlerine çok benzediği için ayırımında laboratuvar testleri büyük önem taşır. GAS tespitinde kültür ve hızlı antijen testleri(HAT) kullanılmaktadır. Ancak kanlı agar besiyerine ekilen bir boğaz sürüntüsünün kültür yapılarak değerlendirilmesinin en önemli dezavantajı, kültür sonucunun elde edilmesindeki süredir (bir gece veya daha uzun). Streptokok hızlı antijen tespit testleri, doğrudan hastanın boğazından alınan sürüntüden direkt yapıldığı için daha avantajlıdır. Bu çalışmada HAT yöntemini farklı şekillerde yaparak etkinliğini kültür testine göre değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: 01.03.2019-01.06.2019 tarihleri arasında faranjit ön tanısıyla mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen 368 boğaz sürüntüsü örneği değerlendirmeye alındı. Çalışma iki basamaklı olarak yürütüldü. Birinci aşamada bütün boğaz sürüntü örneklerine hızlı antijen testi (Ecotest® strep A hızlı test / Wellkang, İngiltere) ve kültür ekimi yapıldı. İkinci aşamada kültürde üreme saptanan beta hemolitik kolonilere hem HAT yapıldı hem de kanlı agar besiyerine tekrar pasajlanarak basitrasin ve trimetoprim-sulfometaksazol(SXT) diskleri yerleştirildi.

Bulgular: İşleme alınan 368 boğaz sürüntüsü örneğinin 61’nde(%17) kültür ile GAS tespit edildi. Birinci aşamada HAT’nin kültüre göre duyarlılığı %52, özgüllüğü %100 olarak bulundu. İkinci aşamadaki HAT’nin kültüre göre duyarlılığı %92, özgüllüğü %100 olarak bulundu.

Sonuç: Kültürde üreyen kolonilere HAT yapılmasının GAS tespitini kolaylaştırdığı bu çalışma ile anlaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Streptococcus pyogenes, kültür, hızlı antijen testi

 

Dicle Med J  2020;47 (2): 411-416

Doi: 10.5798/dicletip.755759

Cilt 47, Sayı 2 (2020)