ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Comparison Of The Use Of 8-F And 14-F Catheters In The Treatment Of Type CE2 Hepatic Hydatid Cyst Lesions With The Modified Catheterization Technique
Bekir Turgut

Bekir Turgut, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Radyoloji ABD, Konya, Türkiye e-mail: drbekirturgut@gmail.com

Abstract

Objective: In this study, we aimed to compare the selection of catheter thickness in terms of efficacy, recurrence, complication and length of hospital stay in the modified catheterization technique used in the treatment of CE2 hepatic hydatid cysts.

Method: The data of the patients diagnosed with CE2 hepatic hydatid cysts and undergoing modified catheterization treatment between January 2016 and January 2020 were reviewed retrospectively. The patients in whom 8-F and 14-F catheters were used in the modified catheterization technique were listed. Cyst type, cyst size and localization were listed by an interventional radiologist after scanning pre-treatment ultrasound reports. The recorded percutaneous treatment information and reports were evaluated, and the type of treatment applied, thickness of catheter used, complications, duration of catheterization and length of hospital stay were listed. Follow-up period, cyst size at the last follow-up, long-term recurrence results and recurrence treatment methods were recorded using the follow-up ultrasound reports. These listed variables were compared statistically in both groups.

Results: The data of 23 patients who underwent modified catheterization treatment due to type CE2 hydatid cysts were included in the study. The mean follow-up was 806 (± 496.04) days. 8-F catheters were used in the treatment of 9 patients, and 14-F catheters were used in the treatment of 14 patients. The efficacy of the treatment was at the rate of 88.8% in the 8-F catheter group and 92.8% in the 14-F catheter group. One local recurrence developed in both groups. No significant difference was found between the two groups in terms of treatment efficacy, complications and local recurrence (p = 0.742, p = 0.668, p = 0.640, respectively). There was no statistically significant difference between the groups in which 8-F and 14-F catheters were used in terms of length of hospital stay (p = 1.000). The duration of catheterization was shorter in the 8-F catheter group compared to the 14-F catheter group (p = 0.046).

Conclusion: 8-F catheters can be used effectively and safely like 14-F catheters in the modified catheterization technique in the treatment of CE2 type hepatic hydatid cysts.

Keywords: hydatid cyst, liver, modified catheterization method, echinococcus granulosus

CE2 Tipi Karaciğer Kist Hidatik Lezyonlarının Modifiye Kateterizasyon Yöntemi ile Tedavisinde 8 F ve 14 F Kateterlerin Kullanımının Karşılaştırılması

Öz

 

 Amaç: Bu çalışmada CE2 karaciğer kist hidatik tedavisinde kullanılan modifiye kateterizasyon yönteminde kateter kalınlık seçiminin, etkinlik, rekürrens, komplikasyon ve hastane yatış süresi açısından karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntemler: Ocak 2016 ve Ocak 2020 tarihleri arasında kurumda CE2 karaciğer kist hidatik tanılı ve modifiye kateterizasyon tedavisi uygulanmış olan hastaların verileri geriye dönük incelendi. Modifiye kateterizasyon yönteminde 8 F ve 14 F kateter kullanılan hastalar listelendi. Girişimsel radyolog tarafından tedavi öncesinde yapılmış olan USG raporları taranarak kist tipi, kist boyutu ve lokalizasyonu listelendi. Kayıtlı olan perkütan tedavi bilgileri ve raporları değerlendirilerek uygulanan tedavi türü, kullanılan kateter kalınlığı, komplikasyonlar, kateterizasyon süresi, hastanede yatış süresi listelendi. Takip USG raporları değerlendirilerek takip süresi, kistin son kontroldeki boyutu, uzun dönem nüks sonuçları ve nüks tedavi yöntemleri kayıt edildi. Her iki grupta bu listelenen değişkenler istatistik olarak kıyaslandı.

Bulgular: CE2 tipi kist hidatik nedeni ile modifiye kateterizasyon tedavisi uygulanmış 23 hastanın verileri çalışmaya dahil edildi. Ortalama takip süresi 806 (±496.04) gün oldu. Dokuz hasta tedavisinde 8 F kateter, 14 hasta tedavisinde 14 F kateter kullanıldı. Tedavi etkinliği 8 F kateter grubunda % 88.8 , 14 F kateter grubunda % 92.8 olmuştur. Lokal rekürrens her iki grupta da birer adet gelişti. Tedavi etkinliği, komplikasyon ve lokal rekürrens açısından her iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p=0.742, p=0.668, p=0.640). 8 F ve 14 F kateter kullanılan gruplar arasında hastanede yatış süresi açısından istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı ( p=1.000). 8 F ve 14 F kateter kullanılan gruplar arasında kateterizasyon süresi 8 F kateter kullananlarda daha kısa oldu (p=0.046).

Sonuç: CE2 tipi karaciğer kist hidatik tedavisinde modifiye kateterizasyon yönteminde 14 F kateterler gibi 8 F kateterlerin de kullanımı etkin ve güvenlidir.

Anahtar kelimeler: kist hidatik, karaciğer, modifiye kateterizasyon yöntemi, echinococcus granulosus

Dicle Med J  2020;47 (2): 404-410

Doi: 10.5798/dicletip.755757

Cilt 47, Sayı 2 (2020)