ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of Vitamin D and Biochemical Parameters in Patients Operated For Hip Fracture
Murat Mert, Cenk Ermutlu

Murat Mert, Yeniyüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD. İstanbul, Türkiye e-mail: muratmertdr@gmail.com

Abstract

Objective: Osteoporosis is a multifactorial condition that occurs with age and is associated with an increased incidence of hip fractures. Bone cycle markers are highly affected in the presence of osteoporosis. In this study, we aimed to evaluate vitamin D (25OHD3), Parathormone (PTH) Calcium (Ca) and Phospor (P) levels in elderly individuals who were operated for hip fracture.

Methods: Serum 25OHD3, PTH, Ca and P levels of 43 patients who applied to our hospital for hip fracture and who underwent replacement surgery were analyzed retrospectively. The patients were divided into groups according to their levels of Vitamin D. The correlation between age and analyzed parameters was studied.

Results: While the incidence of vitamin D deficiency was 74.4% in patients evaluated within the scope of the study, 20.9% of patients had insufficient vitamin D levels. In 4.7% of the patient group, vitamin D levels were found at normal levels (p <0.05). There was a negative correlation between age and Serum 25OHD3 levels, serum 25OHD3 and PTH levels, and a positive correlation between age and PTH levels (p <0.05; p <0.01). Correlation between serum 25OHD3 and Ca, P levels was positive (p<0.05; p<0.05).It was also positive between serum PTH and Ca, P (p<0.05; p<0.05) .

Conclusions: The incidence of vitamin D hypovitaminosis was found to be 95.5% in elderly patients presenting with hip fracture. It confirms that low serum 25OHD3 levels are associated with increased PTH levels. Vitamin D and Ca supplementation and regular control of serum 25OHD3 and Ca levels will play a protective role in preventing the risk of hip fracture after surgery and in the geriatric age group.

Keywords: Vitamin D, Parathormone, hip fracture, Calcium, Phospor

Opere Kalça Kırığı Olgularında D Vitamini ve Biokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi

Öz

 

Giriş: Osteoporoz, yaşa bağlı olarak ortaya çıkan multifaktöryel bir durumdur ve artmış kalça kırığı insidansı ile ilişkilidir. Kemik döngüsü belirteçleri, osteoporoz varlığında yüksek oranda etkilenir. Bu çalışmamızda, kalça kırığı nedeniyle opere edilen yaşlı bireylerde D vitamini ve Parathormon (PTH) düzeylerini ve bu metabolitlerin serum fosfor (P) ve kalsiyum (Ca) metabolizması ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: İkinci basamak bir hastaneye kalça kırığı nedeniyle başvuran ve replasman cerrahisi yapılan 43 hastanın serum 25OHD3, PTH, Ca ve P düzeyleri retrospektif olarak incelendi. Hastalar, D vitamini düzeylerine göre gruplara ayrıldı. Yaş ve analiz edilen parametreler arasındaki korelasyon incelendi.

Bulgular: Çalışma kapsamında değerlendirilen hastalardaki D vitamini eksikliği insidansı %74.4 iken, %20.9 hastada D vitamini düzeylerinde yetersizlik söz konusu idi. Hasta grubunun %4.7’sinde ise D vitamin seviyeleri normal düzeylerde saptandı (p<0.05). Yaş ve Serum 25OHD3; Serum 25OHD3 ve PTH seviyeleri arasında negatif, yaş ve PTH seviyeleri arasında ise pozitif korelasyon saptandı (p<0.05; p<0.01). Serum 25OHD3 ve Ca, P düzeyleri arasında pozitif korelasyon (p<0.05; p<0.05), serum PTH ve Ca, P arasında pozitif korelasyon (p<0.05; p<0.05) saptandı.

Sonuç: Kalça kırığı ile başvuran yaşlı hastalarda D vitamini hipovitaminozu insidansı %95.5 olarak saptanmıştır. Düşük serum 25OHD3 düzeylerinin artmış PTH düzeyleri ile ilişkili olduğunu doğrulamaktadır. Cerrahi sonrasında ve geriatrik yaş grubunda kalça kırığı riskinin önlenmesinde D vitamini ve Ca suplementasyonu ve serum 25OHD3 ve Ca seviyelerinin düzenli aralıklarla kontrolü, koruyucu bir rol oynayacaktır.

Anahtar kelimeler: D vitamini, parathormon, kalça kırığı. Kalsiyum, fosfor

Dicle Med J  2020;47 (2): 446-454

Doi: 10.5798/dicletip.755774

Cilt 47, Sayı 2 (2020)