ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The comparison of bone scintigraphy to bone-specific alkaline phosphatase and total alkaline phosphatase levels determination of bone metastasis in patients with cancer
Serdar Altındağ, Ayten Gezici

Serdar Altındağ, Fırat mah. Nazım Hikmet cad. Mahabad Sitesi Fblok no:37 Posta kodu: 21120 Kayapınar, Diyarbakır, Türkiye e-mail:saltindag@gelisim.edu.tr

The comparison of bone scintigraphy to bone-specific alkaline phosphatase and total alkaline phosphatase levels determination of bone metastasis in patients with cancer

Abstract

Objective: At the follow-up of a cancer which is a health problem with life-threatening, early detection of metastases is important. Bone scintigraphy in detecting bone metastases of cancers is providing important information and preferred method. In this study, in the patients with cancer we detected bone metastases with bone scintigraphy; we aimed to show the accordance of the bone specific alkaline phosphatase (bALP) and total alkaline phosphatase (tALP) values with bone scintigraphy findings.

Methods: Pathologically diagnosed 92 patients with cancer were taken routine bone scintigraphy with Tc-99m HDP. Patients were studied values of bALP and tALP. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 15.0 package program was used for statistical analysis of numerical data.

Findings: We have detected bone metastases 54 of ninety-two patients in bone scintigraphy, we did not detect metastases in 38 of 92 patients. We have found significant difference in values of bALP and tALP between the group of patients detected bone metastasis and group of patients not detected bone metastases (p<0.001). However, in 25 of 54 patients detected bone metastases bALP and in 23 of 54 patients tALP values were within normal limits.

Results: In our study, in determining of bone metastasis we found the specificity of total and bone specific ALP values were high in the patients with cancer (%89.4 and %92.1). However, in the detection of bone metastases bALP alone can not be expected to replace with bone scintigraphy. Bone scintigraphy in patients with normal findings is available viewing time for the next determination the sudden rise of blood values can provide an early programming of scintigraphic study.

Keywords: Bone scintigraphy, bone metabolism, bone metastasis, bone specific alkaline phospatase, cancer..

Kanser Tanısı Almış Hastalarda Kemik Metastazlarının Belirlenmesinde Kemik Sintigrafisi ile Kemik Spesifik Alkalen Fosfataz ve Total Alkalen Fosfataz Düzeylerinin Karşılaştırılması    

Öz

Giriş: Hayatı tehdit eden bir sağlık sorunu olan kanserlerin takibinde metastazların erken tespiti önemlidir. Kanserlerin kemik metastazlarının belirlenmesinde kemik sintigrafisi önemli bilgiler veren ve öncelikle tercih edilen bir yöntemdir. Bu çalışmamızda kemik sintigrafisiyle iskelet sisteminde metastaz saptanan hastalarda, kemik spesifik alkalen fosfataz (bALP) ve total alkalen fosfataz (tALP) değerlerinin kemik sintigrafisi bulguları ile uyumunu göstermeyi amaçladık.

Yöntemler: Patolojik olarak kanser tanısı almış 92 hastaya rutin Tc-99m HDP ile kemik sintigrafisi çekildi. Hastaların bALP ve tALP değerleri çalışıldı. Sayısal verilerin istatistiksel analizleri için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 15.0 paket programı kullanıldı.

Bulgular: Doksan iki hastanın 54’ünde kemik sintigrafisinde kemik metastazı tespit ettik, 92 hastanın 38’inde ise metastaz tespit etmedik. Sintigrafik olarak kemik metastazı saptadığımız hasta grubu ile kemik metastazı saptamadığımız hasta grubu arasında bALP ve tALP değerleri açısından anlamlı fark bulduk (p<0.001). Ancak kemik metastazı saptanan 54 hastanın 25’inde bALP ve 54 hastanın 23’ünde de tALP değerleri normal sınırlarda saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda kanserli hastalarda kemik metastazlarının tespitinde tALP ve bALP değerlerinin özgüllüğünü yüksek olarak saptadık (%89.4 ve %92.1). Ancak kemik metastazlarının saptanmasında bALP’ın kemik sintigrafisinin yerini tek başına alması beklenemez. Kemik sintigrafisi normal olan hastalarda bir sonraki görüntüleme zamanının tayininde kullanılabilir, ani yükselen kan değerleri sintigrafik çalışmanın erken programlanmasını sağlayabilir.

Anahtar kelimeler: Kemik sintigrafisi, kemik metabolizması, kemik metastazı, kemik alkalen fosfataz, kanser

 

Dicle Med J  2021; 48 (2): 309-315

Doi: 10.5798/dicletip.944390

Cilt 48, Sayı 2 (2021)