ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Long-Term Effect of Very Low Birth Weight and Prematurity On Bone Mineral Density In 5-7 Years Old Children
Fatma Demirbaş, Ayşe Engin Arısoy, Hakan Demir

Fatma Demirbaş, Diyarbakir Pediatric Diseases Hospital, Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Yenişehir Mah. Mimar Sinan Cad. No: 15 21090 Yenişehir, Diyarbakır, Turkey e-mail: fatmademirbas81@hotmail.com

 

Abstract

Objective: Very low birth weight (VLBW) infants are at increased risk of osteopenia of prematurity due to interruption of intrauterine bone mineralization. In this study aimed to evaluate the bone mineral density (BMD) by evaluating DXA in children aged 5-7 years with VLBW and preterm birth.

Methods: This study was conducted prospectively between February 2011 and September 2012. Seventy-five children aged 5-7 years, who were born under 1.500 grams were included.

Results: Bone density measurements of the study group (42 female 56%) were found to be low compared to the DXA reference values (p < 0.001). According to the L1-L4 Z score, bone density was found to be low in 21.33% (n: 16) of the cases. Total femur Z score (p = 0.018), femur neck BMD (p = 0.001), total femur BMD (p = 0.012) values were significantly lower in females than males. Whole body BMD values (p = 0.021) were significantly lower in patients receiving postnatal systemic steroids than in the non-receiving group. Femur neck BMD values of the patients who received only breast milk in the first six months were found to be statistically significantly higher than those who received only formula in the first six months (p = 0.034).A significant correlation was found between the current height, weight, BMI increase and BMD measurement.

Conclusion: In this study, it was shown that bone diseases in VLBW and preterm infants affect bone mineralization in long term. We determined the effects of drugs and nutrition used in treatments and current anthropometric measurements on bone health of preterm and VLBW.

Keywords: bone mineral density, osteoporosis, prematurity, very low birth weight

 

5-7 Yaş Arası Çocuklarda Düşük Doğum Ağırlığı ve Prematüretenin Kemik Mineral Dansitenin Üzerine Uzun Dönem Etkisi

 

Öz

Giriş: Çok düşük doğum ağırlıklı bebekler, intrauterin kemik mineralizasyonun kesintiye uğraması nedeniyle prematüre osteopeni riski altındadır. Bu çalışmada çok düşük doğum ağırlıklı ve preterm doğan 5-7 yaş arası çocuklarda kemik mineral yoğunluğunun DXA ile değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntemler: Bu çalışma, Şubat 2011 ve Eylül 2012 arasında prospektif olarak gerçekleştirildi. Bin beş yüz gramın altında doğan 5-7 yaş arası 75 çocuk dahil edildi.

Bulgular: Çalışma grubunun kemik yoğunluğu ölçümleri (42 kadın %56) DXA referans değerlerine göre düşük bulundu (p <0,001). L1-L4 Z skoruna göre, olguların %21,33'ünde düşük bulundu. Total femur Z skoru, femur boynu kemik mineral yoğunluğu, total femur kemik mineral yoğunluğu değerleri kadınlarda erkeklerden anlamlı olarak düşüktü(p = 0,018, p = 0,001, p = 0,012, sırasıyla). Tüm vücut kemik mineral yoğunluğu değerleri (p = 0,021) postnatal sistemik steroid alan hastalarda almayan gruba göre anlamlı derecede düşüktü. İlk altı ayda sadece anne sütü alan hastaların femur boynu kemik mineral yoğunluğu değerleri, ilk altı ayda sadece formül alanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p = 0,034). Güncel boy, kilo, vücut kitle indeks ile kemik mineral yoğunluğu ölçümü arasında anlamlı bir korelasyon vardı.

Sonuç: Bu çalışmada çok düşük doğum ağırlıklı ve erken doğmuş bebeklerde kemik hastalıklarının uzun vadede kemik mineralizasyonunu etkilediği gösterilmiştir. Tedavide kullanılan ilaç ve beslenmenin ve güncel antropometrik ölçümlerin preterm ve çok düşük doğum ağırlıklı kemik sağlığına etkilerini belirledik.

Anahtar kelimeler: Çok düşük doğum ağırlık, kemik mineral yoğunluğu, osteoporoz, prematurite.

Dicle Med J  2020;47 (2): 268-277

Doi: 10.5798/dicletip.755695

Cilt 47, Sayı 2 (2020)