ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Histopathological Evaluation of Renal Biopsies: A Single Center, Seven Years Experience
Emre Aydın, Fatma Yılmaz Aydın, Engin Deniz Yılmaz, Ulaş Alabalık

Emre Aydın, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD/ Nefroloji BD. Diyarbakır, Türkiye e-mail: emreaydin83@hotmail.com

Abstract

Objectives: Kidney biopsy is a gold standard method that is frequently used to make the histopathological diagnosis of kidney parenchymal diseases. Epidemiology of kidney diseases is determined by kidney biopsy records. When studies in the literature are examined, proteinuria is the most common indication for kidney biopsy. Glomerulonephritis (GN) is the most common histopathological results. Distribution of GN histopathological subtypes may vary according to geographical region, age, ethnicity. In this study, we aimed to determine the adult nephropathy profile according to kidney biopsy results in our region. The results of the study will also help determine the frequency of GN cases by age and gender.

Method: The data of 441 patients who underwent ultrasound guided percutaneous kidney biopsy between January 2011 and December 2017 at Dicle University Medical Faculty Nephrology Clinic were retrospectively analyzed. The gender, age, biopsy date and histopathological diagnosis of the patients included in the study were evaluated. The number of patients undergoing biopsy by years was analyzed. In addition, biopsy diagnoses by sex and age were examined. The patients were divided into 3 groups: 18-39 years, 40-59 years and over 60 years.

Results: 53.7% (n = 237) of the patients were male and 46.3% (n = 204) were female. The average age was 37.4 years and the average age of men was 39.9 years and 34.5 years for women. The most common histopathological diagnoses in all age and gender groups were FSGS (21.8%), Membranous GN (20.4%) and Ig A Nephropathy (11.6%); the most common subtypes were Membranous GN (21.9%) in males, FSGS (24%) in females. FSGS was the most common in 225 patients between the ages 18-39, membranous GN was the most common in 164 patients between the ages of 40-59, and CTIN was the most common in 52 patients over the age of 60.

Conclusion: Adult kidney biopsy results show that FSGS, Membranous GN and IgA nephropathy are the most common primary glomerulopathies in our region. Lupus Nephritis and Amyloidosis are the most common among secondary GNs. While glomerular diseases decrease with age, the frequency of chronic tubulointerstitial diseases and Amyloidosis increases. The results of our study were similar to kidney biopsy data in our country.

Keywords: Kidney, biopsy, histopathology, glomerulonephrit

Böbrek Biyopsilerinin Histopatolojik Değerlendirilmesi: Tek Merkez Yedi Yıllık Deneyim

Öz

 

 Amaç: Böbrek biyopsisi, böbrek parankimal hastalıkların histopatolojik tanısının konulmasında sıklıkla kullanılan altın standart bir yöntemdir. Böbrek biyopsi kayıtları ile böbrek hastalıklarının epidemiyolojisi belirlenir. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde proteinüri en sık böbrek biyopsi endikasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Glomerulonefritler ise en sık (GN) görülen histopatolojik sonuçlar olmaktadır. GN histopatolojik alt tiplerinin dağılımı ise coğrafi bölge, yaş, etnik kökene göre değişebilmektedir. Bizde bu çalışmada bölgemizdeki böbrek biyopsi sonuçlarına göre erişkin nefropati profilini tespit etmeyi amaçladık. Çalışmanın sonuçları aynı zamanda GN olgularının yaş ve cinsiyete göre sıklığının belirlenmesine de yardımcı olacaktır.

Yöntemler: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Kliniğinde Ocak 2011–Aralık 2017 yılları arasında ultrason eşliğinde perkütan böbrek biyopsisi yapılıp tanısı konulan 441 hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya dahil edilen hastaların cinsiyet, yaş, biyopsi tarihi, histopatolojik tanısı değerlendirildi. Yıllara göre biyopsi yapılan hasta sayıları analiz edildi. Ayrıca cinsiyete ve yaşa göre biyopsi tanıları incelendi. Hastalar 18-39 yaş, 40-59 yaş ve 60 yaş üstü diye 3 gruba ayrıldı.

Bulgular: Hastaların %53.7’si (n=237) erkek, %46.3 (n=204) kadındı. Ortalama yaş 37.4 olup erkeklerin yaş ortalaması 39.9, kadınların 34.5 yıl idi. Tüm yaş ve cinsiyet gruplarında en sık görülen histopatolojik tanılar FSGS (%21.8), Membranöz GN (%20.4) ve IgA Nefropatisi (%11.6) olup; erkeklerde en sık Membranöz GN (%21.9), kadınlarda en sık FSGS (%24) olarak saptandı. 18-39 yaş arası 225 hastada en sık FSGS, 40-59 yaş arası 164 hastada en sık Membranöz GN, 60 yaş üstü 52 hastada ise en sık KTIN tanısı konuldu.

Sonuç: Bölgemizde erişkin böbrek biyopsi sonuçları göstermektedir ki FSGS, Membranöz GN ve IgA nefropatisi en sık görülen primer glomerülopatilerdir. Sekonder GN’ler içerisinde en sık Lupus Nefriti ve Amiloidoz görülmektedir. Yaşla birlikte glomeruler hastalıklar azalmaktayken, Kronik Tubulointertisyel hastalıkların ve Amiloidozun sıklığı artmaktadır. Çalışmamızdaki sonuçlar ülkemizdeki böbrek biyopsi verileri ile benzerdi.

Anahtar kelime: böbrek, biyopsi, histopatoloji, glomerulonefrit

Dicle Med J  2020;47 (2): 417-422

Doi: 10.5798/dicletip.755763

Cilt 47, Sayı 2 (2020)