ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of Platelet Indices in Diabetic Patients with Myocardial Bridges
Mehmet İnanır

Mehmet Inanir, Bolu Abant Izzet Baysal University, Medical Faculty, Cardiology Department, Bolu, Turkey e-mail: mdmehmetinanir@yahoo.com

Abstract

Objectives: Myocardial bridges (MB) are a congenital anomaly in which part of the epicardial coronary artery is intramuscular, known as the presence of myocardium, which causes narrowing of the artery during heart contraction. We aimed to evaluate hemogram parameters (especially platelet indices) in diabetic patients with myocardial bridges.

Methods: We reviewed angiograms performed between May 2017 and August 2019 at Bolu Abant Izzet Baysal University Medical Faculty Hospital. After appropriate exclusions, diabetic patients were divided into groups with myocardial bridges and normal coronary artery groups. A total of 124 patients were included in the study and hemogram parameters of these two groups were compared. Kolmogorov Smirnov test was used to examine the normality of variables. Data were compared using univariate tests including independent samples t-test, Mann–Whitney U-test and chi-square test.

Results: Compared to control group PDW (17.7 (15.9-19.5) vs.17.4 (16.2-18.9) % p=0.047), MPV (8.3 (6.6-11.4) vs. 7.5 (6.6-8.7) Fl p<0.001), PCT (0.2 (0.16-0.25) vs. 0.18 (0.13-0.24) p=0.004), and Neutrophil-Lymphocyte Ratio (NLR) (1.71 (0.82-9.14) vs. 1.43 (0.78-5.75) p=0.036) were significantly higher in MB patients. There was no significant difference between the two groups in terms of other biochemical and hemogram values.

 Conclusion: Common, simple and inexpensive platelet indices were found to be increased in myocardial bridge diabetic patients.

Keyword: Atherosclerosis, myocardial bridges, diabetes mellitus, platelet indices, inflammation.

 

Miyokardiyal Kas Bandı Olan Diyabetik Hastalarda Trombosit İndekslerinin Değerlendirilmesi

 

Öz

Amaç: Miyokardiyal kas bandı, epikardiyal koroner arterin bir kısmının kalp kasılması sırasında arterin daralmasına neden olan miyokard varlığı olarak bilinen kas içi olduğu konjenital bir anomalidir. Miyokardiyal kas bandı olan diyabetli hastalarda hemogram parametrelerini (özellikle trombosit indeksleri) değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Mayıs 2017-Ağustos 2019 tarihleri arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan anjiyogramları gözden geçirdik. Uygun dışlamalardan sonra, diyabetik hastalar miyokardiyal kas bandı olan grup ve normal koroner arter gruplarına ayrıldı. Çalışmaya toplam124 hasta dahil edildi ve bu iki grubun hemogram parametreleri karşılaştırıldı. Değişkenlerin normalliğini incelemek için Kolmogorov Smirnov testi kullanıldı. Veriler bağımsız örneklem t-testi, Mann-Whitney U-testi ve ki-kare testi gibi tek değişkenli testler kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Kontrol grubu ile kıyaslandığında PDW (17.7 (15.9-19.5) vs.17.4 (16.2-18.9) % p=0.047), MPV (8.3 (6.6-11.4) vs. 7.5 (6.6-8.7) Fl p<0.001), PCT (0.2 (0.16-0.25) vs. 0.18 (0.13-0.24) p=0.004) ve Nötrofil-Lenfosit Oranı (NLR) (1.71 (0.82-9.14) vs. 1.43 (0.78-5.75) p=0.036) miyokardiyal kas bandı hastalarında anlamlı olarak daha yüksek bulundu. İki grup arasında diğer biyokimyasal ve hemogram değerleri açısından anlamlı fark yoktu.

Sonuç: Miyokardiyal kas bandı olan diyabetik hastalarda yaygın, basit ve ucuz trombosit indekslerinde artış olduğu bulundu.

Anahtar kelimeler: Ateroskleroz, miyokardiyal kas bandı, diabetes mellitus, trombosit indeksleri, inflamasyon.

Dicle Med J  2020;47 (2): 286-292

Doi: 10.5798/dicletip.755704

Cilt 47, Sayı 2 (2020)