ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Frequency of Non-Epileptic Seizures in Epileptic Patients, the Relationship with Anxiety and Depression
Rabia Gökçen Gözübatık Çelik, Mecbure Nalbantoglu, Mesrure Köseoğlu, Muazzez Gökçen Karahan, Ayten Ceyhan Dirican, Dilek Ataklı

Rabia Gökçen Gözübatık Çelik, Department of Neurology, Bakirkoy Training and Research Hospital for Psychiatry and Neurological Disorders, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey e-mail: gokcen3@hotmail.com

 

Abstract

Objective: In this study, psychogenic-nonepileptic seizure (PNES) frequency was investigated in epileptic patients; we explored the association between the disease duration, population / clinical data and the prevalence of depression fear.

Method: The study included 108 patients with definitive epilepsy. Video EEG and medical records were treated for PNES in patients. Demographic features, duration of illness, seizure frequency, type of seizures, all treatments have been documented. All patients earned the Beck Depression and Anxiety Scale. Patients were divided into two groups along with epileptic (Group1) and PNES (Group2). Patients were divided into two groups.

Results: The mean age of the patients was 48 ± 12.31years. Fifty-six of all patients (51.8%) were female. Psychiatric-nonepileptic-seizures had been shown in 41(37.9%) of 108 epileptic patients.25 of 41 patients (60.9%) were female. Of the 41 patients with non-epileptic seizures, 23(56%) were observed to have epileptic seizures under control. Depression and anxiety scores were significantly higher in Group 2 compared to Group 1 (p≤0.005).

Conclusion: In patients with long-term and depressed/anxiety symptoms, PNES should be challenged, particularly in the presence of various forms of seizures treatment resistance, even under control.

Keywords: anxiety, depression, epileptic seizure, non-epileptic psychiatric seizure

Epilepside Non-Epileptik Nöbet Sıklığı, Anksiyete ve Depresyonla İlişkisi

 

Öz

Amaç: Bu çalışmada epilepsi hastalarında psikojenik-nonepileptik-nöbet (PNES) sıklığını araştırmayı; hastalığın süresi, demografik / klinik veriler ile depresyon anksiyete varlığı arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Kesin epilepsi tanılı 108 hasta prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Hastalardaki PNES'lere video EEG ve hasta kayıtları değerlendirilerek tanı konuldu. Demografik özellikler, hastalık süresi, nöbet sıklığı, nöbet tipleri, tedavilerin tümü kaydedildi. Tüm hastalara Beck Depresyon ve Anksiyete Skalası uygulandı. Hastalar sadece epileptik nöbet geçirenler (Grup 1), PNES de eşlik edenler olarak iki gruba ayrıldı (Grup 2).

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 48 ± 12.31 yıldı. Hastaların 50'sini (%51,8) kadındı. Epileptik nöbet geçiren 108 epileptik hastanın 41'inde (%37,9) PNES izlendi; 41 hastanın 25'i (%60,9) kadındı. Non-epileptik nöbet geçiren 41 hastanın 23'ünde (%56) epilepsi nöbetleri kontrol altındaydı. Depresyon ve anksiyete skorları Grup 2'de Grup 1'e göre anlamlı derecede yüksekti (p≤0.005).

Tartışma: Uzun süreli ve depresif/anksiyöz semptomları olan hastalarda, özellikle farklı tipte nöbet veya tedaviye direnç varlığında nöbetler kontrol altında bile olsa PNES sorgulanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Anksiyete, depresyon, epileptik nöbetler, non-epileptik psikiyatrik nöbetler.

Dicle Med J  2020;47 (2): 260-267

Doi: 10.5798/dicletip.755689

Cilt 47, Sayı 2 (2020)