ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Healthy Life Style Behaviours of Medical Faculty Students and Related Factors
Mehtap Gömleksiz, Burkay Yakar, Edibe Pirinçci

Burkay Yakar, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Elazığ, Türkiye e-mail: byakar@firat.edu.tr

Abstract

Objective: The aim of this study was to investigate the healthy life behavior levels of the students of the Faculty of Medicine and the factors affecting the healthy life behaviors

Methods: The universe of this descriptive study consisted of all students (n=989) studying at Fırat University, Faculty of Medicine in 2017-2018 academic year. 711 of the students included in the research were reached and the participation rate was 71.9%. The study data were obtained by using sociodemographic questionnaire form and Healthy Lifestyle Behavior Scale II (HLBS-II). Data were analyzed using SPSS 22.0 package program with t test and variance analysis, and p <0.05 was considered significant.

Results: The mean score of the students was calculated to be 124.79±17.94 points. Those who perceived their health status as moderate and good, who perceived their socioeconomic status as medium and high, those who were 21 years or younger, and those who stated that they had a hobby had higher mean scores in HLSB scale (p<0.05). Male students got higher scores on physical activity subscale than female students did (p<0.05). Female students got higher scores on interpersonal relationship subscale than male students did (p<0.05).

Conclusions: The healthy lifestyle behaviors of the students of the Faculty of Medicine were found to be moderate level. The medical students who are future health care workers and role-models of society should be supported in order to make them understand the importance of healthy lifestyle behaviors and to implement these behaviors in daily life.

Keywords: Health behavior; healthy lifestyle; medicalstudents

 

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve İlişkili Faktörler

 

Öz

Amaç: Araştırmamızda Tıp Fakültesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam davranış düzeylerini ve sağlıklı yaşam davranışlarına etki eden faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte tasarlanan çalışmanın evrenini bir tıp fakültesinde 2017-2018 eğitim yılında öğrenim gören tüm öğrenciler (n=989 kişi) oluşturmuştur. Çalışmada öğrencilerin 711’ine (katılım oranı %71.9) ulaşılmıştır. Çalışma verileri sosyodemografik anket formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBD) kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizi SPSS 22.0 paket programı ile t testi ve varyans analizi kullanılarak değerlendirilmiştir ve p<0.05 değeri anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Öğrencilerin SYBD ölçeği genel ortalaması 124.79±17.94 puandı. Sosyoekonomik düzey, yaş, düzenli egzersiz ve hobi, SYBD ölçek puanına etki eden faktörlerdi (p<0.05). Erkek öğrencilerin fiziksel aktivite alt ölçeğinden kadın öğrencilere göre daha yüksek puan aldıkları saptanmıştır (p<0.05). Kadın öğrencilerin kişilerarası ilişki alt ölçeğinden erkek öğrencilere göre daha yüksek puan aldıkları saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Tıp Fakültesi Öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları orta düzeyde bulunmuştur. Geleceğin sağlık çalışanları adayları ve toplumun rol-modelleri olan tıp öğrencileri, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının önemini kavramaları ve bu davranışları günlük hayata geçirmeleri bakımından desteklenmelidir.

Anahtar kelimeler: Sağlık davranışı; sağlıklı yaşam tarzı; tıp fakültesi öğrencileri

Dicle Med J  2020;47 (2): 347-358

Doi: 10.5798/dicletip.755736

Cilt 47, Sayı 2 (2020)