ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Clinical Experience in Carotid Body Tumors: imaging techniques and surgical approaches
Melek Kezban Gürbüz, Mehmet Özgür Pınarbaşlı, Ercan Kaya, Hamdi Çaklı, Ali Alaiye, Hülya Kaçar

Melek Kezban Gürbüz, Eskişehir Osmangazi University Medical Faculty of Medicine, ENT Department 26480 TR-Eskişehir, Turkey e-mail: mkezban@yahoo.com.tr

 

Abstract

Objective: In this article, the imaging techniques and surgical treatment methods used in patients with carotid body tumors were discussed by evaluating the results of our patients with carotid body tumors that we treated surgically.

Method: The information about the patients presented in the article was obtained by retrospectively examining the hospital file records

Results: The mean age of 15 [14 females (93.3%); 1 male (6.7%)] patients was52.47 ± 13.278 (min: 25; max: 69).Only one (6.7% ) patient had bilateral tumor. The complaint of 12 (80%) patients was swelling in the neck of. In the remaining three (20%) patients, the tumor in the neck was detected incidentally.According to the Shamblin classification; five (33.3%) patients were classified as Type 1, nine (60%) patients were classified as Type 2, and one (6.7%) patient was classified Type 3. The mean tumor diameter obtained was 3.053 ± 0.9342 cm (min:1,5 cm – max:4.7 cm),and all histopathological diagnosis were benign paraganglioma. All patients were treated surgically, and no patient has any previous treatment history of carotid body tumor. No significant postoperative permanent morbidity was detected in any of the patients.

Conclusion: Carotid body tumors can be curative treated by surgical excision. However, because of its close relationship with the carotid artery, its surgery is special. Preoperatively meticulously evaluation of patients will increase the success of the surgery and reduce the postoperative complication rate.

Keywords: carotid body, tumor, surgical, treatment

 

Karotis Cisim Tümörlerinde Klinik Deneyim: Görüntüleme Teknikleri Ve Cerrahi Yaklaşım

 

Öz

Amaç: Bu yazıda cerrahi olarak tedavi ettiğimiz karotis cisim tümörlü hastalarımıza ait sonuçlar değerlendirilerek, karotis cisim tümörlü hastalarda kullanılan görüntüleme teknikleri ve cerrahi tedavi yöntemleri tartışılmıştır.

Yöntemler: Yazıda sunulan hastalara ait bilgiler hastane dosya kayıtlarının retrospektif olarak incelenmesi ile elde edilmiştir.

Bulgular: Toplam 15 [14 kadın (%93,3); bir erkek (%6,7)] hastanın ortalama yaşı 52.47 ± 13.278(min: 25; maks: 69) dir. Sadece bir (%6,7) hastada bilateral tümör mevcuttur.On iki hastanın (%80) şikâyeti boyunda şişlik iken, geri kalan üç (%20) hastada tümör tesadüfen tespit edilmiştir. Shamblin sınıflandırmasına göre beş (%33,3) hasta Tip 1; dokuz (%60) hasta Tip 2; bir (%6,7) hasta ise Tip 3 olarak sınıflandırılmıştır.Patolojik spesmenlerden elde edilen bilgiye göre ortalama tümör çapı3.053 ± 0.9342 cm(min: 1,5 cm - maks: 4,7 cm) olup,tüm histopatolojik tanılar benignparagangliomadır. Hastaların tümü cerrahi olarak tedavi edilmiş olup, hiçbir hastanın carotis cisim tümörüne ilişkin daha öncesine ait herhangi bir tedavi öyküsü yoktur.Hastaların hiçbirinde postoperatif kalıcı önemli bir morbidite gelişmemiş olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç:Karotis cisim tümörleri cerrahi eksizyonla tedavi edilen, ancak karotis arter ile yakın ilişkisi nedeniyle cerrahisi özellikli tümörlerdir. Ameliyat öncesi hastaların titizlikle değerlendirilmesi cerrahinin başarısını artırır ve ameliyat sonrası komplikasyon oranını azaltır.

Anahtar kelimler: karotis cisimciği, tümör, cerrahi, tedavi.

Dicle Med J  2020;47 (2): 250-259

Doi: 10.5798/dicletip.748550

Cilt 47, Sayı 2 (2020)