ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Nodular Lymphocyte Predominant Hodgkin Lymphoma With Sarcoid-Like Granulomas: A Rare Association
Monika Gupta, Nilay Nishth, Ruchika Majoka, Meenu Gill, Rajeev Sen

Monika Gupta, 17/8 FM, Medical enclave , PGIMS, Rohtak, Haryana, Indiae-mail: monikashashwat@hotmail.com

Abstract

Granulomatous inflammation is commonly seen in Hodgkin lymphoma. However; the recent literature fails to correlate the subtypes of HL with granuloma. An occasional report describes association of mixed cellularity classical Hodgkin lymphoma with granulomatous reaction. None of other variants of HL are known to manifest with granulomatous reaction. We report a 34-year-old female patient who presented with swelling in right under arm for four months with no history of fever or weight loss. Fine needle aspiration cytology of axillary swelling revealed reactive lymphadenitis. To confirm the diagnosis lymph nodes excision was performed. Histomorphological examination revealed effacement of lymph node architecture by small to intermediate sized lymphoid cells with interspersed mononuclear Reed Sternberg cells like cells along with confluent and discrete non caseating granulomas. Additionally, immunohistochemical staining was performed, which rendered a diagnosis of nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma with granulomatous inflammation. This association is uncommon thereby making it pertinent for us to report this rare pathological entity also emphasis on careful microscopic evaluation of lymph node particularly with granulomatous reaction.

Keyword: Hodgkin lymphoma, Granuloma, Sarcoidosis, Fine needle aspiration cytology

Sarkoid Benzeri Granülomlu Nodüler Lenfosit Baskın Hodgkin Lenfoma: Nadir Bir İlişki

 

Öz

Granülomatöz inflamasyon Hodgkin lenfomada yaygın olarak görülür. Ancak; son literatür HL alt tiplerini granülom ile ilişkilendirememektedir. Nadir bir raporda, karma hücresel klasik Hodgkin lenfoma ile granülomatöz reaksiyon arasındaki ilişki açıklanmaktadır. Diğer HL varyantlarının hiçbirinin granülomatöz reaksiyonla ortaya çıktığı bilinmemektedir. Ateş ya da kilo kaybı öyküsü olmayan dört ay boyunca sağ kol altında şişlik şikayeti ile başvuran 34 yaşında bir kadın hastayı sunuyoruz. Aksiller şişliğin ince iğne aspirasyon sitolojisinde reaktif lenfadenit saptandı. Tanıyı doğrulamak için lenf nodları eksizyonu yapıldı. Histomorfolojik inceleme, konfluent ve ayrık dökülmeyen granülomlarla birlikte serpilmiş mononükleer Reed Sternberg hücreleri ile küçük ila orta büyüklükteki lenfoid hücreler tarafından lenf nodu mimarisinin etkinliğini göstermiştir. Ek olarak, granülomatöz enflamasyonlu nodüler lenfosit baskın Hodgkin lenfoma tanısı koyan immünohistokimyasal boyama yapıldı. Bu birliktelik nadirdir, bu nadir patolojik varlığı rapor etmemizi, özellikle granülomatöz reaksiyonla birlikte lenf nodunun dikkatli mikroskopik değerlendirilmesine vurgu yapmamızı sağlar.

Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma, Granülom, Sarkoidoz, İnce iğne aspirasyon sitolojisi

Dicle Med J  2020;47 (2): 481-486

Doi: 10.5798/dicletip.755782

 

Cilt 47, Sayı 2 (2020)