ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Correlation of Malondialdehyde and Antioxidant Enzyme Levels with Peritonitis Severity in Patients with Generalized Peritonitis
Erkan Dalbaşı, Ercan Gedik, Abidin Tüzün, Basra Deniz Obay

Erkan Dalbasi, Memorial Hospital, Department of Surgery, Diyarbakır, Turkey e-mail: erkandalbasi@mynet.com

Abstract

Objective: Generalized peritonitis is fairly common with very high mortality of delayed diagnosis and treatment of infectious condition. In this study, we aimed to determine the effectiveness of malondialdehyde (MDA), superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and C-reactive protein (CRP) levels in peritonitis severity.

Methods: This study was planned prospective and randomized. Study consisted of three groups. Each group had 50 patients. Group 1, patients with generalize peritonitis ; Group 2,patients with non-abdominal inflammatory disease; Group 3, healthy individuals as a control group. The venous blood samples from patients in group 1 and 2 were collected to determine MDA, SOD, CAT and CRP levels at the operation day. The same procedures repeated postoperative first and third day. Blood samples were collected once from group 3.One-way Anova test was used to compare average of intergroup parametric variables. Repeated Anova test was used to compare intragroup parameters.

Results: Demographic features and cause of laparatomy of all groups were evaluated. MDA values of group 1 in days 0, 1st and 3rd compared with group 2 and group 3 the MDA values of group 1 were higher than group 2 and 3 (p<0,0001). CAT values of group 1 in days 0, 1st and 3rd were lower than group 2 and group 3 (p<0,0001). SOD values of group 1 and 2 in day 0 were lower than group 3 (p<0,0001). CRP values of group 1 in days 0,1st and 3rd were higher than group 2 (p<0,0001).

Conclusions: It was concluded that SOD, CAT, MDA and CRP are useful parameters for the diagnosis and monitoring of generalized peritonitis severity.

Keywords: Generalized peritonitis, superoxide dismutase, catalase, malondialdehyde.

 

Generalize Peritonitli Hastalarda Malondialdehit ve Antioksidan Enzim Seviyelerinin Peritonit Şiddeti ile Korelasyonu

 

Öz

Amaç: Generalize peritonit yaygın görülen, mortalitesi yüksek enfeksiyöz bir hastalıktır. Bu çalışmada, generalize peritonitli hastalarda kanda malondialdehit (MDA),süperoksid dismutaz (SOD),katalaz (CAT) ve C-reaktif protein (CRP) düzeylerinin peritonit şiddetiyle korelasyonunu belirlemeyi amaçladık.

Yöntemler: Bu çalışma prospektif ve randomize olarak yapıldı. Çalışma üç gruptan oluşturuldu. Her grupta 50 hasta vardı. Grup 1,generalize peritonitli, Grup 2 ise peritonit bulgusu bulunmayan hastalardan oluşturuldu. Grup 3, sağlıklı bireylerden kontrol grubu olarak planlandı. Grup 1 ve grup 2 hastalarından ameliyat günü, postoperatif 1. ve 3. günlerde MDA, SOD, CAT ve CRP seviyelerini belirlemek için venöz kan örnekleri alındı. Grup 3'ten ise bir kez kan örneği alındı. Gruplar arası parametrik değişkenlerin ortalamasını karşılaştırmak için Tek Yönlü Anova testi kullanıldı. Grup içi parametrelerin karşılaştırılmasında tekrarlı Anova testi kullanıldı.

Bulgular: Bu çalışmada demografik özellikler ve grupların laparatomi nedenleri değerlendirildi. Grup 1’in 0, 1 ve 3.gün MDA değerleri grup 2 ve grup 3 ile karşılaştırıldığında daha yüksek olduğu görüldü (p<0,0001). Grup 1 ve grup 2’nin 0.gün CAT değerleri ile grup 3’ün CAT değerlerinden düşük oldukları saptandı (p<0,0001). Grup 1’in 0. gün SOD değerleri ile grup 2'nin 0. gün ve grup 3’ün SOD değerleri karşılaştırıldığında grup 1’in SOD değerlerinin daha düşük olduğu görüldü (p<0,0001). Grup 2'nin 1.gün SOD değerleri grup 3’ten daha düşük bulundu (p<0,0001). Grup 1 ve grup 2’nin 0, 1 ve 3. gün CRP değerleri karşılaştırıldığında grup 1’in CRP değerleri grup 2’den daha yüksek olduğu görüldü (p<0,0001).

Sonuç: Generalize peritonitin şiddetini belirlemede ve tedaviye yanıtı takipte lipid peroksidasyon ürünlerinden olan MDA, antioksidan sistemin üyeleri SOD ve CAT enzim düzeyleri ve akut faz reaktanı olan CRP düzeyinin güvenilir ve kolay ölçülebilen parametreler olabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar kelimeler: generalize peritonit, süperoksit dismutaz, katalaz, malondialdehit.

Dicle Med J  2020;47 (2): 293-303

Doi: 10.5798/dicletip.755706

Cilt 47, Sayı 2 (2020)