ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Risk Of Developing Type 1 Diabetes May Be Lower In Those Fed UHT And Pasteurized Milk!
Hüsnü Şahan Güran, Zafer Pekkolay, Aydın Vural, Mehmet Emin Erkan, Faruk Kılınç, Alpaslan Kemal Tuzcu

H. Şahan Güran, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 21280, Diyarbakır, 21280, Diyarbakir, Türkiye, e-mail: sahanguran@yahoo.com

Abstract

Objective: Permeability of the intestines increases due to the absence of gastric barrier in early childhood. Proteins in cow's milk cross the intestinal barrier and pass to the infant. These proteins induce beta cell destruction in the pancreas by triggering antibody production and Type 1 diabetes mellitus may occur. Insulin is thought to be the causative agent of autoimmune damage. In this study it aimed to determine insulin levels in different types of cow milk sold at retail level.

Method: Insulin levels of 50 ultra-high temperature (UHT) milk samples, 50 pasteurized milk samples, 50 follow on milk samples, 50 raw milk samples and 10 organic follow on milk samples were analyzed by ELISA.

Results: Mean insulin level of UHT milk samples was 0,019±0,009 μg/L, pasteurized milk samples were 0,076±0,126 μg/L, follow on milk samples were 0,380±0,327 μg/L, organic follow on milk samples were 1,13±0,130 μg/L and raw milk samples were 0,801±0,528 μg/L. Insulin levels of all groups were found statistically different each other (P<0,001). However, insulin levels of UHT and pasteurized milk samples were statistically lower than follow on milk samples, raw milk samples and organic follow on milk samples (p<0,001). Insulin levels of follow on milk samples were lower than raw milk samples and organic follow on milk samples (p<0,001). Insulin levels of organic follow on milk samples were higher than raw milk samples (p<0,029).

Conclusion: This study results show that UHT and pasteurized milk samples contain less insulin than other type of the milk samples. UHT and pasteurized milk may be safer than other milk types especially earlier months of life.

Keywords: Type 1 diabetes, insulin, cow milk.

 

Tip 1 Diyabet Gelişme Riski UHT Ve Pastörize Sütle Beslenenlerde Düşük Olabilir!

 

Öz

Amaç: Erken çocukluk döneminde mide bariyerinin gelişmemesine bağlı olarak bağırsakların geçirgenliği artmaktadır. İnek sütü içindeki proteinler bağırsak bariyerini aşarak infanta geçmektedir. Bu proteinler antikor üretimini tetikleyerek pankreasta beta hücre yıkımına neden olmakta ve Tip 1 diyabetes mellitus oluşabilmektedir. Otoimmün hasarı tetikleyen etkenin insülin olabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda bu araştırmada farklı tip inek sütlerindeki insülin düzeylerinin belirlenmesi amaçlandı.

Yöntemler: İnek sütlerindeki insülin seviyelerinin belirlenmesi amacıyla 50 adet UHT, 50 adet pastörize, 50 adet devam sütü ve 10 adet organik devam sütü orijinal ambalajında olacak şekilde farklı süpermarketlerden toplandı. Herhangi bir işlem görmemiş ve çiğ olarak satılan 50 çiğ süt örneği ise 20 farklı mandıradan temin edildi.

Bulgular: UHT sütlerde ortalama insülin düzeyi 0,019±0,009 μg/L, pastörize sütlerde 0,076±0,126 μg/L, devam sütlerinde 0,380±0,327 μg/L, organik devam sütlerinde 1,130±0,130 μg/L ve çiğ sütlerde 0,801±0,528 μg/L olarak tespit edildi. İnsülin düzeyleri gruplar arasında istatiksel açıdan önemli bulundu (P<0,001). UHT ve pastörize sütlerdeki insülin miktarlarının devam sütü, çiğ süt ve organik devam sütlerinden daha düşük olduğu belirlendi (P<0,001). Devam sütlerindeki insülin miktarlarının çiğ süt ve organik devam sütlerindeki miktarlardan daha düşük (P<0,001), organik devam sütlerindeki insülin miktarlarının ise çiğ sütlerdeki miktarlardan daha fazla olduğu tespit edildi (p<0,029).

Sonuç: Bu araştırma sonuçları UHT ve pastörize süt örneklerindeki insülin düzeylerinin diğer süt tiplerine göre daha düşük olduğu ve bu sütlerin yaşamın ilk dönemlerindeki bebeklik çağında diğer süt tiplerinden daha güvenli olabileceğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Tip 1 diyabet, insülin, inek sütü.

Dicle Med J  2020;47 (2): 340-346

Doi: 10.5798/dicletip.755733

Cilt 47, Sayı 2 (2020)