ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Value Of International Staging System In Predicting Survival of Multiple Myeloma Patients With Renal Failure
Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Semih Başcı, Mehmet Bakırtaş, Bahar Uncu Ulu, Derya Şahin, Tahir Darçın, Jale Yıldız, Nuran Ahu Baysal, Dicle İskender, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş

Semih Başcı, Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation Center, Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, University of Health Sciences 06200 Yenimahalle, Ankara, e-mail: dr.semihbasci@gmail.com

 

Abstract

Objectives: At the time of diagnosis, 20 to 30% of multiple myeloma (MM) patients have renal failure. International Staging System (ISS) is based on 2 variables: serum levels of albumin and beta 2-microglobulin (B2M). Serum B2M level increases in patients with renal failure. This means that the elevated serum level of B2M is not always correlated with tumor burden in MM patients who have renal failure. Therefore, these patients may have further ISS stages than they really have. In this study, we aim to evaluate the success of ISS in predicting survival in MM patients with renal failure.

Method: The data of 172 MM patients that underwent autologous stem cell transplantation (ASCT) at our center were retrospectively analyzed. The patients were divided into 5 renal function stages according to the Renal Disease Quality Classification of the National Kidney Foundation.

Results: Overall survival (OS) after ASCT was found 21 months in ISS1 patients, 20 months in ISS2 patients, and 18 months in ISS3 patients. OS in stage 0-1 patients was 18 months, it was 30 months in stage 2-3-4-5 patients. There was no statistically significant difference regarding OS between patients with renal failure and normal renal function in all ISS stages.

Conclusion: Our data reveals that the significance of ISS to predict overall survival is independent from renal failure.

Keywords: Multipl myeloma, renal failure, international staging system

Renal Yetmezliği Olan Multipl Myelom Hastalarında Uluslararası Evreleme Sisteminin Sağkalımı Göstermedeki Değeri

Öz

Giriş: Tanı anında Multipl miyelom (MM) hastalarının % 20 ila % 30'u böbrek yetmezliğine sahiptir. Uluslararası Evreleme Sistemi (ISS) 2 değişkene dayanmaktadır: serum albumin ve beta 2-mikroglobulin (B2M). Serum B2M düzeyi böbrek yetmezliği olan hastalarda artmaktadır. Bu, yüksek B2M seviyesinin böbrek yetmezliği olan MM hastalarında her zaman tümör yüküyle ilişkili olmadığı anlamına gelir. Bu nedenle, bu hastalar gerçekte olduğundan daha üst ISS evresine sahip olabilir. Bu çalışmada, böbrek yetmezliği olan MM hastalarında ISS'nin sağkalımı öngörmedeki başarısını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Merkezimizde otolog kök hücre nakli (OKHN) yapılan 172 MM hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar Ulusal Böbrek Vakfı Renal Hastalık Kalite Sınıflamasına göre 5 böbrek fonksiyon evresine ayrıldı.

Bulgular: OKHN sonrası genel sağkalım (OS), ISS1 hastalarında 21 ay, ISS2 hastalarında 20 ay ve ISS3 hastalarında 18 ay olarak bulundu. Böbrek fonksiyonuna göre evre 0-1 olan hastalarda OS 18 aydı, evre 2-3-4-5 hastalarda 30 aydı. Tüm ISS evrelerinde, böbrek yetmezliği olan hastalar ile normal böbrek fonksiyonları olan hastalar arasında OS açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Verilerimiz, ISS'nin genel sağkalımı öngörmedeki öneminin böbrek yetmezliğinden bağımsız olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler: Multipl myelom, renal yetmezlik, uluslararası evreleme sistemi

 

Dicle Med J  2020;47 (2): 237-242

Doi: 10.5798/dicletip.748566

Cilt 47, Sayı 2 (2020)