ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Ampelopsin Reduces Oxidative Stress and Inflammatory Cytokine Levels in Experimental Kidney Ischemia Reperfusion Injury
Ersen Eraslan, Ayhan Tanyeli, Mustafa Can Güler, Elig Polat

Ersen Eraslan, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat, 66900, Türkiye, e-mail: ersen.eraslan@bozok.edu.tr

Abstract

Objective: Renal ischemia/reperfusion (I/R) injury is a distressed process leading to renal dysfunction and may result in death if precautions are not taken. The aim of this study was to investigate the effects of different Ampelopsin (AMP) doses on oxidative stress and proinflammatory cytokines in renal I/R injury.

Methods: 32 Wistar Albino male rats were randomly divided into 4 groups (n=8): Sham, I/R, I/R+AMP 80 mg/kg and I/R+AMP 160 mg/kg groups. In the I/R model, renal pedicles were clamped for 60 minutes to create ischemia, and then the clamps were removed and reperfused for 24 hours to complete the I/R model. AMP administration was performed just before reperfusion was initiated. The effects of AMP on oxidant, antioxidant molecules and proinflammatory cytokines were evaluated.

Results: The levels of total antioxidant status (TAS) and superoxide dismutase (SOD) decreased (p<0.001) while malondialdehyde (MDA), total oxidant status (TOS) and myeloperoxidase (MPO) levels increased due to I/R injury (p<0.001). In groups where AMP was administrated, TAS and SOD levels increased (p<0.001) while MDA, TAK and MPO levels performed a decrease (p<0.001). In addition, proinflammatory cytokine levels increased due to I/R injury and these parameters decreased in the groups treated with AMP (p<0.001).

Conclusion: These data showed that AMP reduces oxidative stress-induced renal injury and prevents renal I/R injury related inflammation.

Keyword: Ampelopsin, Kidney, Ischemia/Reperfusion, Oxidative Stress, Inflammation, Rat.

Ampelopsin, Deneysel Böbrek İskemi Reperfüzyon Hasarında Oksidatif Stresi ve İnflamatuvar Sitokin Seviyelerini Azaltmaktadır

Öz

 

 Amaç: Böbrek iskemi/reperfüzyon (İ/R) hasarı, böbrek disfonksiyonuna neden olan ve önlem alınmazsa ölüme kadar gidebilen sıkıntılı bir süreçtir. Bu çalışma, böbrek İ/R hasarında farklı dozlarda kullanılan Ampelopsin’in (AMP) oksidatif stres ve proinflamatuvar sitokinler üzerine etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır.

Yöntemler: 32 adet Wistar Albino erkek sıçan rastgele 4 gruba ayrıldı (n=8): Sham, İ/R, İ/R+AMP 80mg/kg ve İ/R+AMP 160 mg/kg grupları. İ/R modelinde, renal pediküller 60 dakika süreyle klemplenerek iskemi oluşturuldu ve ardından klempler çıkarılarak 24 saat reperfüzyon uygulanarak İ/R modeli tamamlandı. AMP uygulaması ise reperfüzyon başlatılmadan hemen önce gerçekleştirildi. AMP’nin oksidan ve antioksidan moleküller ile proinflamatuvar sitokinler üzerine etkileri değerlendirildi.

Bulgular: İ/R hasarı ile total antioksidan kapasite (TAK) ve süperoksit dismütaz (SOD) seviyeleri azalırken (p<0.001), malondialdehit (MDA), total oksidan kapasite (TOK) ve myeloperoksidaz (MPO) düzeyleri yükseldi (p<0.001). AMP uygulanan gruplarda ise TAK ve SOD düzeyleri yükselirken (p<0.001), MDA, TAK ve MPO düzeyleri azaldı (p<0.001). Ayrıca İ/R hasarı ile artan proinflamatuvar sitokin seviyeleri AMP uygulanan gruplarda azaldı (p<0.001).

Sonuç: Bu veriler AMP’nin oksidatif stres kaynaklı böbrek hasarını azalttığını ve böbrek İ/R hasarı ile ilişkili inflamasyonu önlediğini gösterdi.

Anahtar kelimeler: Ampelopsin, Böbrek, İskemi/Reperfüzyon, Oksidatif Stres, İnflamasyon, Sıçan

Dicle Med J  2020;47 (2): 423-430

Doi: 10.5798/dicletip.755767

Cilt 47, Sayı 2 (2020)