ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Investigation of Influenza A and B Antigens with Rapid Influenza Diagnosis Test in Patients with Acute Respiratory Tract Infection
Elif Karalı, Tuğberk Sebit, Nebil Arslan, Fatma Sırmatel, Kübra Hoşoğlu, Gökhan Boybey, Haluk Bulut, Önder Tokat

Elif Karalı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Bolu, Türkiye e-mail: elifkarali8181@gmail.com

Abstract

Objective: The aim of this study was to determine the frequency of influenza A and B antigens in the nasopharyngeal swab by rapid influenza diagnostic test in patients diagnosed with acute respiratory infection.

Method: The patients who applied to the Otorhinolaryngology and Infectious Diseases outpatient clinics between November 2018 and April 2019 with complaints such as fever, sore throat, cough, myalgia and runny nose were selected as the study group. In this single-arm uncontrolled study, patients with upper respiratory symptoms such as fever, sore throat, cough and myalgia were evaluated. After rinsing the mouth with water 3 times, the samples of nasopharyngeal swabs were performed with rapid influenza diagnostic test in the kits of the Ministry of Health (Humasis Influenza A/B Antigen Test; Humasis, Anyang, Korea). Influenza A and B antigens were investigated in swab materials of patients in accordance with the test procedure.

Results: A total of 104 patients were included in the study. 68 (65.4%) of these patients were female and 36 (34.6%) were male and their ages ranged between 18 and 75 (mean 36.13). Influenza rapid diagnostic test positivity was detected in 16 (15.4%) of 104 patients in the study group. Influenza A was detected in all positive samples. Sore throat (87.5%) was the most common clinical symptom. Nasal discharge (80.76%), myalgia (61.53%) and cough (60.57%) were observed in the patients. Fourteen of the 16 (81.3%) patients with influenza rapid diagnosis test had positive sore throat, cough, runny nose, myalgia symptoms, while the presence of cough and myalgia was significantly higher in influenza positive patients than in influenza negative patients. (p=0,003, p<0,001 ).

Conclusion: The presence of cough and myalgia can help distinguish influenza from other causes of respiratory infections. The rate of influenza detection was low in our hospital with rapid diagnostic test. However, we believe that this test may be useful in patients at risk due to its rapid and easy use during influenza season.

Keywords: Influenza A, Influenza B, rapid antigen diagnostic test.

 

Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Hastalarda Hızlı İnfluenza Tanı Testi ile İnfluenza A ve B Antijenlerinin Araştırılması

 

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, akut solunum yolu enfeksiyonu tanısı alan hastalarda hızlı influenza tanı testi ile nazofaringeal sürüntü örneklerinde influenza A ve B antijenlerinin sıklığının belirlenmesidir.

Yöntemler: Kasım 2018-Nisan 2019 tarihleri arasında hastanemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine ateş, boğaz ağrısı, öksürük, miyalji, burun akıntısı gibi şikayetlerle başvuran hastalar çalışma grubu olarak seçildi. Tek kollu kontrolsüz olarak yapılan bu çalışmada ateş, boğaz ağrısı, öksürük ve miyalji gibi üst solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan hastalar değerlendirildi. Hastaların ağızları su ile 3 kez çalkalandıktan sonra nazofarengeal sürüntü örneklerinde hızlı influenza tanı testi Sağlık Bakanlığı aracılığı ile hastanemizde kullanılan kitler aracılığı ile yapıldı (Humasis Influenza A/B Antigen Test; Humasis, Anyang, Korea). Test prosedürüne uygun olarak poliklinik şartlarında yapılarak hastaların sürüntü materyellerinde İnfluenza A ve B antijeni araştırıldı.

Bulgular: Toplam 104 hasta çalışmaya alındı. Bu hastaların 68’i (%65,4) kadın, 36’sı(%34,6) erkek olup yaşları 18 ile 75 arasında (ortalama 36.13 ) değişmekteydi. Çalışma grubunda yer alan 104 hastanın 16'sında (%15,4) influenza hızlı tanı testi pozitifliği saptandı. Pozitif numunelerin tamamında influenza A tespit edildi. Boğaz ağrısı (%87,5) en sık görülen klinik semptomdu. Hastalarda sırası ile burun akıntısı (%80,76), miyalji (%61,53) ve öksürük (%60,57) şikâyeti olduğu görüldü. İnfluenza A pozitif olan hastalarda İnfluenza negatif olan hastalar ile karşılaştırıldığında öksürük varlığı ve miyalji varlığı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti. (p=0,003, p<0,001 ).

Sonuç: Öksürük ve miyalji varlığı diğer solunum yolu enfeksiyonu nedenlerinden influenzanın ayırt edilmesine yardımcı olabilir. Hastanemizde hızlı tanı testi ile influenza tespit oranı düşük olarak bulunmuştur. Ancak, influenza sezonunda özellikle risk grubundaki hastalarda hızlı ve kolay kullanımından dolayı bu test yararlı olabilir kanısındayız.

Anahtar kelimeler: İnfluenza A, İnfluenza B, hızlı antijen tanı testi

Dicle Med J  2020;47 (2): 359-365

Doi: 10.5798/dicletip.755738

Cilt 47, Sayı 2 (2020)