ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A Comparison Of Manual Hemocytometry And Different Modes Of Mindray BC-6800 Hematology Analyzer For Cell Count In Peritoneal And Pleural Fluids
Ünsal Savcı, Mustafa Şahin, Barış Eser, Hüseyin Kayadibi

Ünsal Savcı, Hitit University, Erol Olcok Education and Research Hospital, 19040, Çorum, Turkey e-mail: unsalsavci@gmail.com

 

Abstract

Objective: Total white blood cell (WBC) count in body fluids (BF) is important in diagnosis and treatment of inflammatory and infectious diseases. We aimed to compare hemogram and BF modes of Mindray BC-6800 hematology analyzer with the manual hemocytometry method for determination of total WBC count in peritoneal and pleural fluids.

Method: Our study consisted of a total of 143 specimens, 109 peritoneal fluid and 34 pleural effusion fluid. Each sample was analyzed consecutively twice, first with the manual method and, later with both hemogram mode and the BF mode of Mindray BC-6800 automated hematology analyzer.

Results: There was a statistically significant difference between manual count and hemogram mode (for peritoneal fluids p< 0.001, for pleural fluids p< 0.001). There was a statistically significant difference between the hemogram mode and BF mode too. (for peritoneal fluids p< 0.001, for pleural fluids p< 0.001). However, there was no statistically significant difference between the manual count and BF mode (for peritoneal fluids p=0.236, for pleural fluids p=0.627). Less than100 cells/mL, there was a statistically significant difference between each of the counting methods (Manual count vs hemogram mode p< 0.001, manual count vs BF mode p= 0.012, hemogram mode vs BF mode p< 0.001).

More than 100 cells/mL, there was no statistically significant difference between manual count and the BF mode (p= 0.332). However, there were statistically significant differences between manual count and hemogram mode, and hemogram mode and BF mode (p= 0.003 and p< 0.001 respectively).

Conclusion: The use of manual method instead of hematology analyzer is more convenient in samples <100 cells/mL, and BF mode may be used as a screening tool in samples >100 cells/mL.

Keywords: Automated hematology analyzer, cell count, peritoneal fluid, pleural fluid, WBC.

 

Peritoneal Ve Plevral Sıvılarda Hücre Sayımı İçin Manuel Hemasitometre İle Mindray BC-6800 Hematoloji Analizörünün Farklı Modlarının Karşılaştırılması

 

Öz

Amaç: Vücut sıvılarında (BF) toplam beyaz kan hücre (WBC) sayısı, enflamatuar ve bulaşıcı hastalıkların tanı ve tedavisinde önemlidir. Peritoneal ve plevral sıvılarda toplam WBC sayısının belirlenmesi için Mindray BC-6800 hematoloji analizörünün hemogram ve BF modlarını manuel hemositometri yöntemiyle karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Çalışmamız 109 periton sıvısı ve 34 plevral efüzyon sıvısı olmak üzere toplam 143 örnekten oluşuyordu. Herbir örnek, önce manuel yöntemle ve daha sonra Mindray BC-6800 otomatik hematoloji analizörünün hemogram ve BF modları ile iki kez art arda analiz edildi.

Bulgular: Manuel sayım ve hemogram modu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (periton sıvıları için p< 0.001, plevral sıvılar için p< 0.001). Hemogram modu ile BF modu arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (periton sıvıları için p< 0.001, plevral sıvılar için p< 0.001). Ancak manuel sayım ve BF modu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunamadı (Periton sıvıları için p= 0.236, plevral sıvılar için p= 0.627). 100 hücre/mL’den daha az olduğunda, her bir sayma yöntemi arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttu (Manuel sayım & hemogram modu p< 0.001, manuel sayım & BF modu p= 0,012, hemogram modu & BF modu p< 0.001). 100 hücre/mL’den fazla olduğunda, manuel sayım ve BF modu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (p= 0,332). Ancak manuel sayım ve hemogram modu arasında ve hemogram modu ve BF modu arasında arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardı (sırasıyla p= 0,003 ve p< 0.001).

Sonuç: Hematoloji analizörü yerine manuel metodun kullanılması, <100 hücre / mL'lik numunelerde daha uygundur ve BF modu > 100 hücre / mL'lik numunelerde bir tarama aracı olarak kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: Otomatize hematoloji analizörü, hücre sayımı, peritoneal sıvı, plevral sıvı, WBC.

Dicle Med J  2020;47 (2): 278-285

Doi: 10.5798/dicletip.755702

Cilt 47, Sayı 2 (2020)