ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A Sarcoidosis Case With Galaxy Sign Admitted With A Rare Symptom : Hemoptysis
Lale Sertçelik, Fatma Armağan Hazar, İpek Erdem, Aylin Güngör

Lale Sertçelik, University of Health Sciences Istanbul Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey e-mail: lalesertcelik@gmail.com

Abstract

30 year-old male patient applied to hospital with complaint of hemoptysis. 30 year-old male patient applied to hospital with complaint of hemoptysis. Bilateral extensive nodular infiltrations and mediastinal lymphadenopathies were detected. Wedge resection and parietal pleura biopsy were performed for the patient. The pathology report indicated that the case should be further examined from the aspect of granulomatous diseases, especially the sarcoidosis. The diagnosis was made as galaxy sign of sarcoidosis. Hemoptysis is a rare symptom seen in sarcoidosis. The hemoptysis is observed at advanced stage of sarcoidosis and in presence of cavity in sarcoidosis. There is no study in literature regarding the initial complaint of hemoptysis in sarcoidosis case, for whom the galaxy appearance was observed radiologically. Here, we present the etiological causes of granulomatous inflammation in sarcoidosis with non-typical clinic and radiology.

Keyword: Sarcoidosis, hemoptysis, sarcoid galaxy sing, granulomatous inflammation

Galaksi Bulgusu Olan Sarkoidozlu Bir Olguda Nadir Bir Semptom: Hemoptizi

 

Öz

Sarkoidoz nedeni bilinmeyen granülomatöz inflamasyona neden olan sistemik bir hastalıktır. Burada 30 yaşında hemoptizi ile hastanemize başvuran bir erkek hasta sunulmuştur. Multıpl mediastinal lapları ve akciğer parankiminde nodülleri saptanmıştır.Yapılan wedge rezeksiyon ve parietal plevra biyopsi sonucu granülomatöz hastalıklar açısından ayırıcı tanısı yapılmalıdır olarak raporlandı. Klinik ve radyolojik bulgularla birlikte değerlendirildiğinde tanı sarkoidoz-galaksi bulgusu olarak kondu. Hemoptizi sarkoidozda nadir görülen bir semptomdur. İleri evre ve kaviter sarkoidozda görülür. Vakamızda ileri evre ve kaviter sarkoidoz bulguları olmamasına rağmen başvuru şikayeti hemoptizidir.

Anahtar kelimeler: Sarcoidosis; hemoptysis; ‘sarcoid galaxy’ sign; granulomatous inflammation.

Dicle Med J  2020;47 (2): 476-481

Doi: 10.5798/dicletip.755779

 

Cilt 47, Sayı 2 (2020)