ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of the Effect of Agmatine with Tc-99m Pertechnetate Scintigraphy in Experimental Testicular Torsion-Detorsion
Turgay Solak, Yavuz Sami Salihoğlu, Rabiye Uslu erdemir

Yavuz Sami Salihoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Çanakkale, Turkey e-mail: yssalihoglu@hotmail.com

Abstract

Objective: The aim of this study is to demonstrate the protective effect of Agmatine application on testicular damage caused by unilateral testicular torsion-detortion in the rat model by Tc-99m pertechnetate testis scintigraphy.

Method: Thirty male Winstar Albino rats were divided into three groups, each containing ten rats. A sham operation was performed in group 1 (control). In group 2, torsion-detorsion procedures were performed on the left testicle. In group 3, the same surgical procedures were performed as in group 2; intraperitoneally Agmatine was given 15 minutes before detorsion. Testis scintigraphy was performed with  Tc-99m pertechnetate in all rats. Orchiectomies were performed for histological examination and measurement of malondialdehyde (MDA) tissue levels in all experimental animals.

Results: MDA levels were higher in torsion-detorsion groups (groups 1 and 2) than in the control group; in group 3, it decreased compared to group 2. Histological damage score was lower in the group given to Agmatine (group 3) compared to the group not given (group 2). In the second group, mostly 1 and 2 degree testicular injury signs were observed, however, the injuries in group 3 vary between 2-3 degrees. No significant difference was found between the groups in the uptake ratio of the testicle in testicular scintigraphy.

Conclusion: In the experimental rat model, it was considered that testicular scintigraphy was not an appropriate test to evaluate the testicular ischemia-reperfusion injury. Agmatine may play an effective role in reducing ischemia-reperfusion injury in testicular torsion.

Keywords: Testis torsion, Agmatine, testis scintigraphy

 

Deneysel Testis Torsiyon-Detorsiyonunda Agmatine’nin Etkisinin Tc-99m Perteknetat Sintigrafisi İle Değerlendirilmesi

 

Öz

Agmatine uygulamasının koruyucu etkisini, Tc-99m perteknetat testis sintigrafi tetkikiyle göstermektir.

Yöntemler: Otuz erkek Winstar Albino sıçanı, her biri on sıçan içeren üç gruba ayrıldı. Grup 1'de (kontrol) sahte bir işlem yapıldı. Grup 2’de sol testis torsiyonu ile 3 saat sonra detorsiyon yapıldı. Grup 3’te grup 2'deki ile aynı cerrahi işlemler uygulandı; detorsiyondan 15 dakika önce intraperitoneal Agmatine verildi. Tüm sıçanlarda  Tc-99m perteknetat ile testis sintigrafisi yapıldı. Tüm deney hayvanlarında histolojik inceleme ve malondialdehit (MDA) doku seviyelerinin ölçülmesi için orşiektomiler yapıldı.

Bulgular: MDA düzeyi torsiyon-detorsiyon yapılan gruplarda (grup 1 ve 2) kontrol grubuna göre yüksek bulundu; grup 3’te ise grup 2’ye göre azalmıştı. Histolojik hasar skoru Agmatine verilen grupta (grup 3) verilmeyen gruba (grup 2) göre düşük bulundu. İkinci grupta çoğunlukla 1 ve 2. derece testis yaralanması izlenmişken, grup 3’teki yaralanmalar 2-3 derece arasında değişmekteydi. Testis sintigrafisindeki testislerin alım oranında bütün gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Deneysel sıçan modelinde testiküler iskemi-reperfüzyon hasarını değerlendirmek için testis sintigrafisinin uygun bir tetkik olmadığı düşünüldü. Agmatine testis torsiyonundaki iskemi-reperfüzyon hasarını azaltmada etkin rol oynayabilir.

Anahtar kelimeler: Testis torsiyonu, Agmatine, testis sintigrafisi

Dicle Med J  2020;47 (2): 387-393

Doi: 10.5798/dicletip.755749

Cilt 47, Sayı 2 (2020)