ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Prediabetes Frequency in Patients With Prolaktinoma
Emine Kartal Baykan, Nazlıgül Karaüzüm Yalçın, Ünsal Aydın, Şenay Durmaz, Ahmet Veli Şanibaş, İdris Baydar, Aykut Turhan, Ayşe Çarlıoğlu

Nazlıgül Karaüzüm Yalçın, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye AB. Erzurum, Türkiye e-mail: nazligulkarauzum@gmail.com

Abstract

Objective: Objective: Studies have shown that prolactin (PRL) induces glucose intolerance, hyperinsulinemia and insulin resistance in various animal species. In this study, we aimed to get more information about the metabolic effects of prolactinoma in patients diagnosed with prolactinoma and to show the frequency of prediabetes in these patients.

Methods: The study included 30 patients with prolactinoma without any chronic disease in our clinic and 66 healthy people with similar age, gender and body mass index (BMI) as the control group. Anthropometric parameters (height, weight, BMI), serum HBA1c, fasting blood plasma glucose (FPG) and PRL values were measured.

Results: Prediabetes was significantly higher in patients with prolactinoma. There was a positive correlation between prolactinoma and FPG. and BMI. A positive correlation was found between prolactinoma and BMI.

Conclusion: An increased frequency of prediabetes was detected in patients with prolactinomas. Prolactinoma was significantly associated with increased FPG and increased BMI.

Keywords: Prolactinoma, prediabetes, body mass index.

Prolaktinoma Tanılı Hastalarda Prediyabet Sıklığı

Öz

 

 Amaç: Prolaktinin (PRL) çeşitli hayvan türlerinde glikoz intoleransı, hiperinsülinemi ve insülin direncini indüklediği daha önce yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Biz bu çalışmada prolaktinoma tanılı hastalarda metabolik etkilere yönelik daha fazla bilgi edinmeyi ve prediyabet sıklığını göstermeyi amaçladık.

Yöntemler: Çalışmamıza kliniğimizde takip ettiğimiz bilinen kronik hastalığı olmayan 30 prolaktinoma tanılı hasta ve kontrol grubu olarak benzer yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi (VKİ)’ne sahip 66 sağlıklı insan dahil edildi. Antropometrik parametreler (boy, kilo, VKİ) ve serum hbA1c, açlık kan plazma glukozu(APG), PRL değerleri ölçüldü.

Bulgular: Prolaktinomalı hastalarda prediyabet anlamlı bir şekilde yüksek bulundu. Prolaktinoma ile APG arasında pozitif koreleasyon saptandı. Prolakinoma ile VKİ arasında pozitif koreleasyon saptandı.

Sonuç: Prolaktinomalı hastalarda prediyabet sıklığında artış saptandı. Prolaktinoma ile APG yüksekliği ve VKİ’ndeki artış anlamlı bir şekilde ilişkiliydi.

Anahtar kelimeler: Prolaktinoma, prediyabet, vücut kitle indeksi

Dicle Med J  2020;47 (2): 439-445

Doi: 10.5798/dicletip.755773

Cilt 47, Sayı 2 (2020)