ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Investigation of the Effect of a New Hemostatic Agent Field Messina Hemostopper® on Proliferation of Calvarial Osteoblasts and Evaluation of Cytotoxicity by Different Tests.
Mustafa Cicek, Mehmet Kemal Tümer

Mehmet Kemal Tumer, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye e-mail: dr_kemaltumer@yahoo.com

Abstract

Objective: Hemorrhagic complications may develop in many branches of medicine and dentistry after or during the treatment independently of the extent of the procedure performed. The maintenance of homeostasis per- and post-operatively is one of the most important surgical requirements for a good and effective surgical operation. Anti-hemorrhagic agents actively used in the field of health may prevent hemorrhage by using different mechanisms of action. In this study, the effects of the mechanism of action of "Mecsina Hemostopper®", a new generation anti-hemorrhagic agent, on fibroblast cell proliferation was investigated by using XTT (2,3-Bis-(2-Methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium) cytotoxicity assay. 

Methods: The immortalized human 3T3-E1 osteoblast (non-transformed human preosteoblastic cell line) cell lines were commercially purchased for the study. The cells, 5000 cells per flask for each different dose group, were distributed into the 9 groups (mecsina 1/1, mecsina 1/2, mecsina 1/10, mecsina 1/50, mecsina 1/100, mecsina 1/200, mecsina 1/500, distilled water-administered negative and control without any administration). After the incubation for 24 hours, the cytotoxicity values were measured by XTT analysis technique for each group. 

Results: There was a significant difference in the effects of Mecsina Hemostopper antihemorrhagic agent on fibroblast cells between different dose groups (p <0.001). The highest rate of survival was seen in the 1% group while the highest rate of mortality was seen with 100% and 50% drug administrations. There was a significant difference between the 2%, 1%, 0.5% and 0.2% concentration groups of 10% concentration (p <0.001). 

Result: It has been found in this study that the mecsina hemostopper, a new generation antihemorragic agent, produced different cytotoxic levels at different concentrations in the gingival fibroblast cell lines

Keywords: Mecsina Hemostopper, osteoblast, XTT, hemostatic agent, bleeding stopper

Yeni Bir Hemostatik Ajan Olan Mecsina Hemostopper® ‘ın Farklı Testlerle Sitotoksisitesinin Değerlendirilip, Kalvarial Osteoblast Proliferasyonuna Etkisinin Araştırılması

Öz

Amaç: Tıp ve diş hekimliğinin birçok dalında kanama komplikasyonu, gerçekleştirilen tedaviler sonrası veya sırasında, yapılan işlemin büyüklüğünden bağımsız olarak gelişebilir. İyi ve etkin bir cerrahi operasyon için, operasyon sırasında ve sonrasında hemostazın sağlanması en önemli cerrahi gereksinimlerin başında gelmektedir Sağlık alanında aktif olarak kullanılan anti-hemorajik ajanlar farklı etki mekanizmaları kullanarak kanamayı engelleyebilir. Bu çalışmada yeni nesil bir anti-hemorajik ajan olan “Mecsina Hemostopper®”ın etki mekanizmasının, XTT (2,3-Bis(2-metoksi4-nitro-5-sulfofenil)-2H-tetrazolyum) sitotoksisite analiz metodu ile fibroblast hücre proliferasyonu üzerine etkileri araştırılmıştır. 

Yöntemler: Çalışma için insan 3T3-E1 osteoblast (non transformed human preosteoblastic cellline) ölümsüz hücre hatları ticari olarak satın alındı. Her flaska her bir farklı doz grubu için 5000 hücre olacak şekilde 9 gruba (mecsina 1/1, mecsina 1/2, mecsina 1/10, mecsina 1/50, mecsina 1/100, mecsina 1/200, mecsina 1/500, distile su uygulanan negative ve hiçbir sey uygulanmayan kontrol ) hücreler dağıtıldı. 24 saat inkübasyondan sonra her bir grup için XTT analiz yöntemi ile sitotoksisite değerleri ölçülmüştür. 

Bulgular: Mecsina Hemostopper kanama durdurucu ajanın osteoblast hücrelerinde farklı dozlarda ki ilaç uygulama grupları arasında anlamlı fark görüldü (p<0,001). En fazla ölüm oranı %100 ve %50 'lik ilaç uygulamalarında görülmüşken en fazla canlılık oranı %1’ lik grupta görülmüştür. %10' luk konsantrasyonun ; %2, %1, %0,5, %0,2' lik konsantrasyondaki gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı ölçüde fark bulunmuştur (p<0,001). 

Sonuç: Bu çalışmada, yeni nesil kanama durdurucu olan mecsina hemostopper gingival fibroblast hücre hatlarında; farklı konsantrasyonlarda farklı derecede sitotoksik değerleri olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mecsina Hemostopper, osteoblast, XTT, hemostatik ajan, kanama durducu.

Dicle Med J  2018;45(3): 291-296

Doi: 10.5798/dicletip.457247

Cilt 45, Sayı 3 (2018)