ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Association of signal transducer and activator of transcription, interleukin-6, and interleukin-10 positivity with antiviral treatment in cirrhotic liver samples from patients with the hepatitis B or C virus
Faik Tatlı, Saime Hale Kırımlıoğlu, Sezai Yılmaz, Orhan Gözeneli, Cüneyt Kayaalp, Melih Karıncaoğlu, Abuzer Dirican, Bora Barut, Vedat Kırımlıoğlu

Faik Tatli, Harran University, Medical Faculty Department of General Surgery, 63100, Sanliurfa, Turkey e-mail: faiktatli-@hotmail.com

Abstract

Objective: Terminal liver disease due to viral hepatitis infections is an important health problem. This study aimed to compare the expression of members of the signal transducer and activator of transcription (STAT) family (STAT-1, -2, -3, -5a, and -5b) and interleukin (IL)-6 and IL-10 in hepatectomy material from patients who received antiviral treatment and underwent a liver transplantation due to terminal liver failure.

Methods: The study consisted of 45 patients who underwent a liver transplantation due to chronic liver failure associated with viral hepatitis (hepatitis C virus [HCV] or hepatitis B virus [HBV]). The patients were divided into three groups according to the drug treatments they received prior to the liver transplantation: Group A: lamivudine, Group B: adefovir, and Group C: interferon or interferon + ribavirin.

Results: In the study population, 9 (20%) patients were females and 36 (80%) were males. The mean age was 45.7 (29–69) years. STAT-2, -3, and IL-6 expression were significantly higher in hepatocytes in Group A (p<0.05).

Conclusion: High STAT-3, high IL-6, and low STAT-1 expression were associated with optimum hepatocyte regeneration and liver metabolic function. In this regard, lamivudine was the most effective drug in the present study.

Keywords: STAT family, IL-6/ IL-10, nucleoside analogs, interferon, liver transplantation

Hepatit B ve Hepatit C Nedenli Sirotik Karaciğer Metaryalinde Sinyal transdüserleri ve transkripsiyon aktivatörleri, İnterlökin-6, İnterlökin-10 Pozitifliğinin Antiviral Tedavi ile İlişkisi

Öz

Giriş: Viral hepatit infeksiyonlarına bağlı terminal dönem karaciğer hastalığı önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada antiviral tedavi almış terminal dönem karaciğer yetmezliği sebebiyle karaciğer nakli yapılan hepatektomi materyallerinde STAT-1,2,3,5,5a,5b, IL-6 ve IL-10 ekspresyonlarının karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntemler: viral hepatitler (HCV ve HBV)’e bağlı kronik karaciğer yetmezliği nedeni ile karaciğer transplantasyonu yapılan 45 olgu çalışmaya dâhil edildi. Çalışmamızda hastalar karaciğer transplantasyonu öncesi almış oldukları ilaç tedavilerine göre 3 gruba ayrıldı. Grup A: Lamuvidine, Grup B: Adefovir, Grup C: İnterferon veya interferon + ribavidin.

Sonuçlar: Çalışma popülasyonunda 9 (%20) hasta kadındı ve 36 (%80) erkek idi. Yaş ortalaması 45.7 (29-69) idi. STAT-2, -3 ve IL-6 ekspresyonu Grup A'da hepatositlerde anlamlı olarak daha yüksekti (p <0.05).

Sonuç: Yüksek STAT-3, yüksek IL-6 ve düşük STAT-1 ekspresyonu, optimum hepatosit rejenerasyonu ve karaciğer metabolik fonksiyonu ile ilişkiliydi. Bu bağlamda, lamivudin, bu çalışmada en etkili ilaç olmuştur.

Anahtar kelimeler: STATs, IL-6, IL-10, Lamivudin, Adefovir, Ribavirin, Inerferon

Dicle Med J  2018;45(2): 187-194

doi: 10.5798/dicletip.424993

Cilt 45, Sayı 2 (2018)