ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Assessment of thoracic kyphosis and lumbar lordosis on skin-surface in older adults: Spinal Mouse validity and reliability
Öznur Büyükturan, Buket Büyükturan, Mehmet Yetiş, Aysu Yetiş

Öznur Büyükturan, Terme Cad. Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi No: 4, Merkez, Kırşehir, Türkiye e-mail: fzt_oznur@hotmail.com

 Abstract

Objective: This study was conducted to test the reliability and validity of spinal mouse (SM) device evaluating spinal mobility external and non-invasively in healthy older adults.

Methods: In uprigth position, the thoracic kyphosis and lumbar lordosis curvatures of the cases were assessed both with the SM device and radiologically by the Cobb angle method. The assesment were made by three different researchers with SM device. Intraclass correlation coefficients (ICC) and standard errors of measurement (SEM) were used to investigate intrarater and interrater validity and reliability.

Results: Fourty-six older adult individuals (29 females, 17 males) with a mean age of 68,12 ± 2,67 years were included in the study. The interrater ICC ranged from 0.80 to 0.89, and intrarater ICC ranged from 0.88 to 0.91 were found. The SEM value was detected to be between 2,01° and 4,26° in all measurements with SM. In addition, significant correlation was found between the spinal curvature degrees measured by all researchers with SM and the radiologically measured spinal curvature degrees (p<0.05).

Conclusion: The SM device is considered to be a reliable, valid, safe, quick method that can be used in the clinics and researches of the older adults with no side effects.

Keywords: Spinal Mouse, older adults, spine, validity, reliability.

Yaşlı bireylerde cilt yüzeyi üzerinden torasik kifoz ve lumbal lordoz açılarının değerlendirilmesi: Spinal Mouse geçerliliği ve güvenilirliği

Öz

Amaç: Bu çalışma, sağlıklı yaşlı bireylerde, eksternal ve non-invaziv olarak spinal hareketliliği değerlendiren spinal mouse (SM) cihazının, geçerliliğini ve güvenilirliğini test etmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Ayakta durma esnasında, hem SM cihazıyla, hem de Cobb açısı yöntemiyle radyolojik olarak olguların torakal kifoz ve lumbal lordoz eğrilikleri değerlendirilmiştir. SM cihazı ile üç farklı araştırmacı tarafından ölçüm yapılmıştır. Kullanıcı-içi ve kullanıcılar arası geçerlilik ve güvenilirlik için sınıf içi korelasyon katsayısı (SKK) ve standart hata ölçüm (SHÖ) yöntemi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 68,12±2,67 yıl olan 46 yaşlı birey (29 kadın, 17 erkek) dahil edilmiştir. Kullanıcılar arası SKK 0,80-0,89 ve kullanıcı-içi SKK 0,88-0,91 arasında bulunmuştur. SM ile yapılan tüm ölçümlerde SHÖ değeri 2,01° ile 4,26° arasında tespit edilmiştir. Ayrıca tüm araştırmacıların SM ile ölçtüğü spinal eğrilik dereceleri ile, radyolojik olarak ölçülen spinal eğrilik dereceleri arasında anlamlı korelasyon bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç: SM cihazının, yaşlılar ile ilgili kliniklerde ve araştırmalarda kullanılabilecek güvenilir, geçerli, güvenli, hızlı ölçüm yapabilen ve herhangi bir yan etkisi olmayan bir yöntem olduğu düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Spinal Mouse, yaşlı, omurga, geçerlilik, güvenilirlik.

Dicle Med J  2018;45(2): 121-127

doi: 10.5798/dicletip.410864

Cilt 45, Sayı 2 (2018)