ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Retrospectıve Investıgatıon Of Upper Extremıc Blocks Applıed Wıth Supraclavıcular Approach
ilhan Bahar, Hilmi Demirkıran, Haktan Karaman

İlhan Bahar, Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Türkiye e-mail: inb2001@gmail.com

Abstract

Objective: We aimed to retrospectively compare the effects of bupivacaine and levobupivacaine in patients who were treated with blind technique in supraclavicular block.

Methods: All of the patients studied were supraclavicular bloc patients who underwent blind technique. The patients were divided into two groups and the group was levopubivacaine (L); Twenty-five patients received levobupivacaine (0.5%; 5 mg / ml) in 20 ml of 20 ml SF and 40 ml and group bupivacaine (B); Twenty-five patients received 20 ml of bupivacaine (0.5%; 5 mg / ml) and 20 ml of SF and completed 40 ml of the study. Patients; The American Society of Anesthesiologists (ASA) classification was evaluated in terms of age, gender, height, weight, duration of motor block, duration of sensory block, postoperative analgesia requirement and complication.

Findings: There was no difference between the two groups in terms of age, weight, height, sex, ASA. The mean ± SD (mean ± ss) (5,15 ± 3,55) minutes of motor block onset in Group B patients and mean ± ss (9,3 ± 7,1) minutes of motor block onset in Group L patients were found (p = 0.01). The mean duration of sensory block onset in the bupivacaine group was 19.46 ± 11.10 minutes, while the mean duration of onset sensory block in the levobupivacaine group was 25.36 ± 11.15 minutes (p = 0.04).

Conclusion: We found that bupivacaine and bupivacaine provided earlier sensory and motor block compared to levobupivacaine, and that when the supraclavicular block was made by blind technique, it could be a safe application in terms of pneumothorax.

Key word: Supraclavicular block, bupivacaine, levobupivacaine, efficacy

Kör teknik ile supraklavikülar blok uygulanan hastalarda bupivakain ile levobupikainin’in etkilerinin karşılaştırması

Öz

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde son zamanlarda sık kullanılmaya başlanan supraklavikular bloğun etkiniğilini değerlendirmeyi düşündük.

Yöntemler: Çalışmaya alınan hastalarının tamamı kör teknik ile supraklavikülar blok uygulanan hastalardı. Hastalar iki gruba ayrıldı ve Grup levopubivakain (L); 25 hastaya levobupivakain (%0,5; 5 mg/ml) 20 ml üzerine 20 ml SF ile tamamlanarak 40 ml ve Grup bupivakain (B); 25 hastaya bupivakain (%0,5; 5 mg/ml) 20 ml üzerine 20 ml SF tamamlanarak 40 ml uygulanan hastalar dahil edildi. Hastalar; Amerikan anestezistler birliği (ASA) sınıflaması, yaş, cinsiyet, boy, kilo, motor blok başlama süresi, duysal blok başlama süresi, postoperatif aneljezik ihtiyacı ve komplikasyon açısından değerlendirildi.

Bulgular: Her iki grup arasında: yaş, kilo, boy, cinsiyet, ASA açısından fark yoktu. Grup B hastalarında motor blok başlama süresi ortalama ± standart sapma (ort±ss) (5,15 ± 3,55) dakika bulunurken, Grup L deki hastaların motor blok başlama süresi ort±ss (9,3 ± 7,1) dakika bulundu (p=0,01). Bupivakain gruptaki hastaların duysal blok başlama süresi ortalama 19,46 ± 11,10 dakika iken, levobupivakain gruptaki hastaların duysal blok başlama süresi ortalama 25,36 ± 11,15 dakika bulundu (p=0,04).

Sonuç: Çalışmamızda bupivakain ile levopubikaine göre daha erken duysal ve motor blok sağlandığını ve kör teknik ile yapılan supraklavikuler bloğun deneyimli kişiler tarafından yapıldığında pnömotoraks açısından da güvenli bir uygulama olabileceğini bulduk.

Anahtar kelime: Supraklavikuklar blok, bupivakain, levobupivakain, etkinlik

Dicle Med J  2018;45(2): 179-185

doi: 10.5798/dicletip.425009

Cilt 45, Sayı 2 (2018)