ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Retrospective Analysis of 106 Patients with Acute Subdural Hematoma
Hüseyin Özevren, Salih Hattapoğlu

Hüseyin Özevren, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Kliniği, 21280, Diyarbakır, Türkiye-mail: drozevren@gmail.com

 Abstract

Objective: Evaluation of the clinical findings and computed tomography results of patients with ASDH (acute subdural hematoma) retrospectively.

Methods: In this study, 106 patients admitted to our clinic with acute subdural hematoma between January 2013- March 2017, were examined retrospectively. Each case was evaluated according to age, sex, etiology of subdural hematoma and computed tomography results. Computed tomography (CT) sections of the cases were examined by calculating in terms of midline shift, hematoma volume and densities. The results were evaluated statistically.

Results: Mean age of 106 acute SDH cases in neurosurgery care services were 37.93±27.16 (1-89), [80 (75.5%) men, 26 (24.5%) women]. Twenty three of patients (21.7%) were operated. 65 (61.3%) of the cases, had resorbed spontaneously. However, 12 (11.3%) men and 6 (5.6%) women patients died during our follow-up, who had contusion, edema, or other systemic findings in addition to the midline shift in cranial CT images. Most common reasons for application were traffic accident in 48 cases (45%), falling in 23 cases (22%), assault in 14 cases (13%), gun fire injury in 11 cases (10%) with, and 10 cases (10%) with spontaneous bleeding. There was no statistical significance in comparison between men and women in terms of hematoma volume-density and midline shift. Mean volume of hematoma was 22.54±2.45cm3 (4-120), mean density of subdural hematoma was 52.35±15.12 HU (Hounsfield Units) (18-76), midline shift was 2.34±2,99mm (0-17.25) in cases on brain tomography. There was a positive correlation between age and subdural hematoma volume statistical evaluation (p<0.001, r=0.425). There was a negative correlation between the age and the assessment of hematoma density (p<0.05, r=-0.21).

Conclusions: In our study, we evaluate patients applied to our clinic with ASDH, in terms of etiology, clinical and radiologically. Cranial CT is an important diagnostic tool for these patients. In cranial CT, additional findings in ASDH significantly increase mortality. In patients with ASDH, as age increased, hematoma volume increased and densities decreased. In elderly patients, ASDH may develop after minor trauma and symptoms may appear late.

Key words: Acute subdural hematoma, head trauma, computed tomography.

Akut Subdural Hematomlu 106 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

Öz

Amaç: ASDH(akut subdural hematom) olgularının klinik bulgularını ve bilgisayarlı tomografi sonuçlarını geriye dönük olarak değerlendirmek.

Yöntemler: Ocak 2013 -Mart 2017 yılları arasında kliniğimize başvuran 106 ASDH olgusu geriye dönük olarak incelendi. Her bir olgunun yaş, cinsiyet, subdural hematom etiyolojisi, ve BT(bilgisayarlı tomografi) sonuçları değerlendirildi. Olguların beyin BT kesitlerindeki orta hat şifti, hematom hacmi ve dansitesi hesaplanarak incelendi. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Beyin cerrahi kliniğine başvuran 106 ASDH olgusunun [80 (%75,5) erkek, 26 (%24,5) kadın], ortalama yaş 37,93±27,16 (1-89) idi. Olguların 65’i (%61,3) kendiliğinden rezorbe oldu. Hastaların 23’ü (%21,7) ameliyat edildi. Bununla beraber olgulardan, 12’si (%11,3) erkek ve 6’sı (%5,6) kadın olmak üzere takiplerimiz esnasında eks olmuştur. Eks olguların kraniyal BT tetkiklerinde orta hat şiftine ek olarak kontüzyon, ödem veya diğer sistemik bulgular mevcuttu.

En sık başvuru nedenleri trafik kazaları 48(%45), düşme 23(%22), darp 14(%13), ateşli silah yaralanması 11(%10), spontan kanamalar 10(%10) idi. Erkek ve kadın olgularda; hematom hacmi, dansitesi ve orta hat şifti açısından yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı farklılık bulunmadı. Olguların beyin tomografisi incelemesinde ortalama hematom hacimleri 22,54±2,45cm3 (4-120), ortalama subdural hematom dansitesi 52,35±15,12 HU (Hounsfield Units) (18-76), orta hat şifti 2,34±2,99mm (0-17,25) olarak ölçülmüştür. Yaş ile subdural hematom hacmi arasında yapılan korelasyon testi pozitif yönde anlamlı bulundu (p<0,001, r=0,425). Yaş ile hematom dansitesi arasındaki korelasyon testi negatif yönde anlamlı bulundu (p<0,05, r=-0,21).

Sonuç: Çalışmamızda, acil polikliniğimize başvuran ASDH’li hastaları etiyolojik, klinik ve radyolojik olarak değerlendirdik. Bu hastalar için kraniyal BT önemli tanı araçıdır. Kraniyal BT’de ASDH’e ek bulguların olması mortaliteyi önemli ölçüde arttırmaktadır. ASDH’lı hastalarda yaş arttıkça hematom hacmi artmakta ve dansitesi düşmekteydi. Yaşlı hastalarda küçük travmalar sonrasında da ASDH oluşabilmekte ve geç bulgu verebilmektedir.

Anahtar kelimeler: Akut subdural hematom, kafa travması, bilgisayarlı tomografi

Dicle Med J  2018;45(2):173-178

doi: 10.5798/dicletip.410849

Cilt 45, Sayı 2 (2018)