ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Components of the Complete Blood Count in Type 2 Diabetes Mellitus with Inadequate Glycemic Control
Muhammed Kizilgul, Erkam Sencar, Bekir Ucan, Selvihan Beysel, Ozgur Ozcelik, Mustafa Ozbek, Erman Cakal

Muhammed Kizilgul, Department of Endocrinology and Metabolism, Diskapi Training and Research Hospital, Ankara, Turkey e-mail: muhammedkzgl@gmail.com

 Abstract

Objective: Inadequate control of glycemia in diabetic patients is the primary cause of both micro- and macrovascular complications. Several components of complete blood count were investigated and have found to be higher in diabetic patients. We aimed to evaluate white blood cell (WBC), neutrophil, lymphocyte and platelet counts and, red cell distribution width (RDW), mean platelet volume (MPV) and platelet distribution width (PDW) in type 2 diabetes mellitus (T2DM) patients with inappropriorate glycemic management (HbAlc >7%) despite using insulin therapy.

Methods: 135 type 2 diabetic patients with inappropriorate blood glucose management (HbAlc value >7 %) despite using insulin therapy for at least 3-month period (only insulin or insulin plus oral hypoglycemic agents) and 121 healthy subjects were included in the study. Demographic, anthropometric and laboratory data were recorded.

Results: WBC, neutrophil, lymphocyte and monocyte counts were higher in DM group (p<0.0001). WBC counts were positively correlated with diastolic blood pressure (DBP), body mass index (BMI), waist circumference (WC) and high-sensitive C- reactive protein (hsCRP), fasting plasma glucose (FPG), post-prandial glucose (PPG), HbA1c and triglyceride levels (p<0.05). Neutrophil counts were positively correlated with hsCRP, FPG, HbA1c, BMI, PPG, LDL-Cholesterol (LDL-C) and microalbumin levels (p<0.05). Lymphocyte counts were positively correlated with systolic blood pressure (SBP), DBP, BMI, WC and FPG, HbA1c, LDL-C and triglyceride levels (p<0.05). WBC, neutrophil and lymphocyte counts were negatively correlated with HDL-Cholesterol (HDL-C) levels (p<0.05). PDW was higher in DM group (16.65±0.59 to 16.51±0.51, p:0.043). PDW was positively correlated with age, DBP, FPG, PPG, HbA1c, LDL-C and triglyceride levels (p<0.05). Monocyte to HDL-C ratio was higher in DM group (13.50 ± 5.34 to 10.54 ± 4.29, p<0.0001).

Conclusions: In this study white blood cell, neutrophil and lymphocyte counts and PDW were higher in type 2 diabetic patients with inappropriorate glycemic management despite insulin therapy and they were correlated wıth cardio-metabolic risk factors. Leukocyte subtypes and PDW may be used as a marker for cardiovascular diseases in these patients.

Keywords: Type 2 diabetes mellitus, complete blood count indices, cardio-metabolic risk factors

Yetersiz Glisemik Kontrolü Olan Tip 2 Diyabet Hastalarında Tam Kan Sayımı Parametreleri

Öz

Amaç: Diyabetik hastalarda yetersiz glisemik kontrol mikro- ve makrovasküler komplikasyonların gelişmesinde önemli bir risk faktörüdür. Çeşitli tam kan sayımı parametreleri diyabet hastalarında araştırılmış ve yüksek bulunmuştur. Bu çalışmada amacımız; lökosit, nötrofil, lenfosit sayıları ve red cell distribution width (RDW), mean platelet volume (MPV) and platelet distribution width (PDW) değerlerini insulin tedavisine rağmen yeterli glisemik kontrolün sağlanamadığı (HbAlc değeri >7%) tip 2 diyabetli hastalarda incelemektir.

Yöntemler: Çalışmaya en az 3 aydır insülin tedavisi almasına (sadece insülin ya da insülin+oral antidiyabetik ajan) rağmen yeterli glisemik kontrolün sağlanamadığı 135 tip 2 diyabet hastası ve 121 kontrol hastası alındı. Demografik, antropometrik ve laboratuvar verileri kaydedildi.

Sonuçlar: Lökosit, nötrofil, lenfosit ve monosit sayıları diyabetli hastalarda daha yüksekti (p<0.0001). Lökosit sayıları diyastolik kan basıncı (DKB), vücut kitle indeksi (VKİ), bel çevresi (BÇ) ile hsCRP, açlık kan şekeri (AKŞ), tokluk kan şekeri (TKŞ), HbA1c, trigliserid düzeyleri ile pozitif korele idi (p<0.05). Nötrofil sayıları VKİ ile hsCRP, AKŞ, TKŞ, HbA1c, LDL-kolesterol (LDL-K) ve mikroalbumin düzeyleri ile pozitif korele idi (p<0.05). Lenfosit sayıları sistolik kan basıncı (SKB), DKB, VKİ, BÇ ile hsCRP, AKŞ, HbA1c, LDL-K ve trigliserid düzeyleri ile pozitif korrele idi (p<0.05). Lökosit, nötrofil ve lenfosit sayıları HDL-kolesterol (HDL-K) düzeyleri ile negatif korrele idi (p<0.05). PDW diyabetik hastalarda daha yüksekti (16.65±0.59 to 16.51±0.51, p:0.043). PDW yaş, DKB, AKŞ, TKŞ, HbA1c, LDL-K ve trigliserid düzeyleri ile pozitif korele idi (p<0.05). Monosit/HDL-K oranı diyabetik hastalarda daha yüksekti (13.50 ± 5.34 to 10.54 ± 4.29, p<0.0001).

Tartışma: Bu çalışmada lökosit, nötrofil ve lenfosit sayıları ile PDW yetersiz glisemik kontrollü diyabetik hastalarda yüksekti ve kardiyo-metabolik risk faktörleri ile korele idi. Bu bulgular, lökosit subtipleri ve PDW’nin kötü glisemik kontrollü tip 2 diyabetli hastalarda kardiovasküler hastalıklar için bir belirteç olabileceğini düşündürebilir.

Anahtar kelimeler: Tip 2 diyabetes mellitus, hemogram parametreleri, kardiyo-metabolik risk faktörleri

Dicle Med J  2018;45(2): 113-120

doi: 10.5798/dicletip.410811

Cilt 45, Sayı 2 (2018)