ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Clinic Carachteristics And Long Term Results Of Surgical Treatment In The Bronchiectasis
Erdoğan Dadaş

Erdoğan Dadaş, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye e-mail: erdogandadas@yahoo.com

 Abstract

Objective: This study aims to determine the clinical characteristics of the patients with bronchiectasis and evaluate the outcomes of surgery.

Methods: Medical records of 18 patients (7 males and 11 females; mean age 44 years; range, 14 to 68 years) with bronchiectasis who underwent surgical resection at Our University, Medical Faculty, Thoracic Surgery Department between June 2012 and June 2017 were retrospectively reviewed. Follow-up data of the patients were obtained by the telephone or outpatient control visits. Patients were evaluated according to the age, sex, symptoms, diagnostic methods, localization of lesion, surgery performed, morbidity, mortality and results of surgical treatment.

Results: The most frequent symptoms were chronic cough and sputum. Eight patients (45%) had left lung involvement, 9 patients (50%) had right lung involvement, and 1 patient (5%) had bilateral lung involvement. The most affected region by bronchiectasis was the left lower lobe in 6 patients (33%). Complete resection was applied to 16 patients (89%), while incomplete resection was applied to 2 patients (11%). Follow-up data of all patients were obtained. Mean follow-up period was 30 (Range: 5-65) months. While 17 patients (95%) were completely recovered, and in one (5%) treatment failed.

Conclusion: In patients with bronchiectasis, surgical resection is a good treatment option with a success rate 95%. It controls life-threatening complications like hemoptysis, provides satisfactory improvement in symptoms and quality of life.

Keywords: Bronchiectasis; surgical resection; outcomes of surgery.

Bronşektazide Klinik Özellikler ve Cerrahi Tedavinin Sonuçları

Öz

Amaç: Bu çalışma bronşektazili hastaların klinik özelliklerinin belirlenmesi ve cerrahinin sonuçlarının değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Yöntemler: Haziran 2012 - Haziran 2017 tarihleri arasında, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde cerrahi rezeksiyon uygulanan 18 (7 erkek, 11 kadın; ort. yaş 44 yıl; dağılım 14-68 yıl) bronşektazi hastasının tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların takip verilerine telefon veya poliklinik kontrolleri ile ulaşıldı. Hastalar yaş, cinsiyet, semptomlar, tanı yöntemleri, lezyonun yerleşim yeri, yapılan ameliyat, morbidite, mortalite ve cerrahi tedavinin sonuçları açısından değerlendirildi.

Bulgular: En sık görülen semptom kronik öksürük ve balgam çıkarma idi. Sekiz hastada (%44) sol akciğer tutulumu, 9 hastada (%50) sağ akciğer tutulumu ve 1 hastada (%6) iki taraflı akciğer tutulumu vardı. Bronşektazinin en sık etkilediği alan sol alt lob idi (n=6). On altı olguda (%89) tam rezeksiyon, 2 olguda (%11) tam olmayan rezeksiyon uygulandı. Tüm hastaların cerrahi tedavi sonuçlarına ulaşıldı. Ortalama takip süresi 30 (Dağılım:5-65) ay idi. 0n yedi hastada (%95) tedavide başarı sağlanırken 1 olgu tedaviden yarar görmedi.

Sonuç: Bronşektazili hastalarda cerrahi tedavi %95 başarı oranı ile iyi bir tedavi seçeneğidir. Hemoptizi gibi hayatı tehdit edici komplikasyonları kontrol altına alır, semptomlarda ve hayat kalitesinde tatmin edici düzelme sağlar.

Anahtar kelimeler:Bronşektazi; cerrahi rezeksiyon; cerrahinin sonuçları

Dicle Med J  2018;45(2):165-171

doi: 10.5798/dicletip.410824

 

Cilt 45, Sayı 2 (2018)