ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Toxic hepatitis experience of the tertiary gastroenterological clinics in the Southeastern Anatolia
Feyzullah Uçmak, Elif Tuğba Tuncel, Hüseyin Kaçmaz, Berat Ebik, Muhsin Kaya

Feyzullah Ucmak, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Kliniği 21100, Sur/Diyarbakır, Türkiye e-mail: ucmakfeyz@gmail.com

Abstract

Objective: Toxic hepatitis  is a clinical picture caused by the intake of many drugs and herbal products. Numerous drugs lead to toxic hepatitis through a variety of mechanisms. The prevalence and causes of the disease vary by regions. This study aims at presenting demographic, clinical and laboratory characteristics of toxic hepatitis cases that sought medical care at our clinics.

Methods: This study comprises patients hospitalized at our clinics due to abnormal liver function tests and diagnosed with toxic hepatitis as a result of clinical and laboratory examinations between August 2014 and June 2016. The demographic characteristics of the patients, the potential etiology of the toxic hepatitis, clinical characteristics, biochemical and complete blood count results and the clinical course were recorded.

Results: Fifty-six patients (34 women) with a mean age of 41.4±16.8 were included in this study. Toxic hepatitis was detected in 31 patients (55.6%) for use of drugs, 11 patients (20.4%) of herbal products, 6 patients (9.3%) of narcotic substances and 8 patients (14.8%) of herbal substances, drugs and narcotics. The most common drugs of all were antibiotics (amoxicillin + clavulanic acid ranking atop) and non-steroidal anti-inflammatory drugs (diclofenac sodium ranking atop). Patients with the use of herbal products commonly had a history of use for milk thistle, lavender tea and atom tea. The most common narcotic substance turned out to be ecstasy (5 patients). The age under thirty (RR: 1.545, p<0.001) and the male gender (RR: 11.0, p=0.013) were determined as risk factors for the use of narcotics.

Conclusion: Caused by the use of drugs and herbal products across the region, TH should be taken into consideration as a major cause of abnormal liver function tests. The use of narcotics for young men in particular plays a large role in the etiology of toxic hepatitis.

Key Word: Toxic hepatitis, drug-induced liver injury, herbal products, N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetamine

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Üçüncü Basamak Gastroenteroloji Kliniğinin Toksik Hepatit Deneyimi

Öz

Amaç: Toksik hepatit birçok ilaç ve bitkisel ürünün alınmasıyla ortaya çıkan klinik tablodur. Çok sayıda ilaç değişik mekanizmalarla toksik hepatite neden olmaktadır. Hastalığın görülme sıklığı ve sebepleri bölgesel farklılıklar gösterebilmektedir. Çalışmadaki amacımız kliniğimize başvuran toksik hepatitli olguların demografik, klinik ve laboratuar özelliklerini sunmaktır.

Yöntemler: Ağustos 2014-Haziran 2016 tarihleri arasında kliniğimize anormal karaciğer fonksiyon testleri nedeniyle yatırılan, klinik ve laboratuar değerlendirme sonrası TH tanısı konulan hastalar alındı. Hastaların demografik özellikleri, toksik hepatitin muhtemel etiyolojisi, klinik özellikleri, biyokimya ve tam kan değerleri, klinik seyirleri kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 41.4±16.8 olan 56 (34 kadın) hasta alındı. Hastaların 31 (%55.6)’inde ilaçlar, 11 (%20.4)’inde bitkisel maddeler, 6 (%9,3)’ında narkotik madde ve 8 (%14,8)’inde bitkisel madde, ilaç ve narkotik kullanımına bağlı toksik hepatit  geliştiği saptandı. İlaçlar içinde en çok antibiyotik (birinci sırada amoksisilin+ klavulanik asit) ve non-steroid anti inflamatuvar ilaç (birinci sırada diklofenak sodyum) kullanımı hikayesi saptandı. Bitkisel madde kullanımı olan hastalarda en sık meryem otu, lavanta çayı ve atom çayı kullanım hikayesi mevcuttu. Narkotik madde olarak en sık ekstazi (5 hasta) kullanımı saptandı. Otuz yaş altı (RR:1.545, p<0.001) ve erkek cinsiyet (RR:11.0, p=0.013) narkotik madde kullanımı için risk faktörü olarak saptandı.

Sonuç: Bölgemizde ilaç ve bitkisel madde kullanımına bağlı gelişen TH anormal karaciğer fonksiyon testlerinin önemli bir sebebi olarak dikkate alınmalıdır. Özellikle genç erkeklerde narkotik kullanımı toksik hepatit etiyolojisinde önemli yer tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Toksik hepatit, ilaca bağlı karaciğer hasarı, bitkisel ürünler, N-Metil-3,4-metilendioksiamfetamin, ekstazi.

Dicle Med J  2018;45(2): 157-164

doi: 10.5798/dicletip.425003

Cilt 45, Sayı 2 (2018)