ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Demographics of Patients with Skin Cancer who Underwent Surgery in Diyarbakır City and Performed Surgical Techniques
Burhan Özalp, Abdulkadir Calavul, Sinan Taşkan, Mirza Yıldırım

Abdulkadir Calavul, Emergency and Trauma Hospital,Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakır, Turkey e-mail: calavul@hotmail.com

Abstract

Objective: The major factor for developing malignant skin cancers is sunlight exposure. This study aimed to evaluate the demographics of patients with skin cancers who underwent surgery in Diyarbakır where the population is exposed to more sunlight than most other Turkish cities.

Methods: The medical records of patients who underwent surgery for malignant skin cancer excision between 2011 and 2016 were searched using University Hospital’s patient database program. Data about patients’ demographics, cancer features, and the surgical techniques performed were collected.

Results: Over a 5-year period, 190 patients underwent surgical excision. The male to female ratio was 1.56, and the mean age was 65.8 ± 15.7 (range, 20-94) years. The most common skin cancer was basal cell carcinoma (n=138, 72.7%), followed by squamous cell carcinoma (n=45, 23.7%) and malignant melanoma (n=5, 2.6%). The most common surgery was primary excision, which was performed in 90 of 190 patients (47.36%); tissue reconstruction with a skin graft or flap surgery was required for the remaining 100 (52.63%), showing a significant difference (p<0.001).

Conclusion: Basal cell carcinoma is the most common skin cancer, and less than half of the patients sought treatment immediately after they recognized the lesion. The public should be educated about skin cancers to increase early diagnosis and encourage timely treatment, thereby decreasing morbidity and mortality from skin cancer.

Key words: Skin cancer; basal cell carcinoma; squamous cell carcinoma; skin cancer surgery; sunlight exposure

Diyarbakır ve Çevresinde Deri Kanseri Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastaların Demografik Özellikleri ve Uygulanan Cerrahi Teknikler

Öz

Amaç: Deri kanseri oluşumuna neden olan en önemli etken güneş ışığına maruziyettir. Bu çalışma, yerel halkın Türkiye’nin çoğu ilinden daha fazla güneş ışığına maruz kaldığı Diyarbakır’da deri kanseri nedeniyle ameliyat olan hastaların demografik özelliklerini incelemeyi amaçlamaktadır.

Yöntemler: 2011 ile 2016 yılları arasında deri kanserinin eksizyonu amacıyla ameliyat edilen hastaların tıbbi kayıtları, Üniversite Hastanesi tıbbi otomasyon program kullanılarak tarandı. Hastaların demografik özellikleri, deri kanserlerinin özellikleri ve uygulanan cerrahi tekniklere ait bilgiler toplandı.

Bulgular: Beş yıldan fazla bir sürede, 190 hasta ameliyate dildi. Erkek/kadın oranı 1,56 ve ortalama hasta yaşı 65,8 ± 15,7 ( 20-94 arası ) yıldı. Deri kanserinin hastalar tarafından farkedilmesiyle tedavi için başvuru arasında geçen zaman ortalama 24.5 aydı (1-180 ay). En sık görülen deri kanseri bazal hücreli karsinomken( n = 138, %72,7), bunu skuamöz hücreli karsinom (n= 45, %23,7) ve malign melanom (n=5, %2,6) takip etmekteydi. En sık gerçekleştirilen cerrahi yöntem, 190 hastanın 90 tanesinde (%47.36) uygulanan tümöreksizyonu ve primer deri onarımıyken, geri kalan 100 hastada (%52.63) deri grefti, flep ya da combine cerrahi ile doku rekonstrüksiyonu gerekti. Primer onarım ile diğer cerrahi tekniklerin sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede birfark vardı (p<0.001).

Sonuç: Bazal hücreli karsinom en sık görülen deri kanseri olup hastaların sadece yarıdan daha azı lezyonu fark eder etmez tedavi için başvurmaktadır. Toplum, erken teşhis oranını arttırmak ve deri kanserlerinin neden olduğu morbiditeyi azaltmak için deri kanserleri hakkında eğitilmeli ve zamanında tedavi için cesaretlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Deri kanserleri, bazal hücreli karsinom, deri kanseri cerrahisi, güneş ışığına maruziyet.

Dicle Med J  2018;45(2): 1477-155

doi: 10.5798/dicletip.424981

Cilt 45, Sayı 2 (2018)