ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Long-term Outcomes of Surgical Management of Insulinoma: Single Center Experience
Abdullah Ulku, Orcun Yalav, Ahmet Gokhan Saritas, Ahmet Rencuzogullari, Kubilay Dalci, Ozgur Yagmur, Atilgan Tolga Akcam

Ahmet Rencuzogullari, M.D, FTBS, EBSQ CP, Department of General Surgery, Cukurova University Medical Faculty, 01330 Cukurova/Adana, Turkey e-mail: rencuzdr@gmail.com

 Abstract

Objective: Limited data are available in regards to the surgical management and outcomes of insulinoma. This study aimed to assess the outcomes associated with surgical treatment of insulinoma, as the most common pancreatic endocrine tumor.

Methods: Medical records of patients who diagnosed as insulinoma from 2000 to 2010 at General Surgery Department of Cukurova University Hospital were retrospectively reviewed. Surgical treatment (resection vs. enucleation) was based on preoperative radiological investigations (abdominal spiral contrast tomography, ultrasound, selective angiography for selected cases) and intra-operative ultrasound imaging once indicated.

Results: Surgically treated thirteen patients (F/M:9/4) who diagnosed with insulinoma were assessed with a mean follow-up of 5.3 (0.5-10) years. Enucleation and distal pancreatectomy were performed for 11 and 2 (one of those is spleen-preserving) patients, respectively. No mortality was recorded. All patients became normoglycemic after surgery without re-operation and with acceptable complication rates (n=3 pancreatic fistula, n=1 pancreatitis).

Conclusion: Surgical treatment of insulinoma is associated with favorable outcomes. Intra-operative ultrasound with manual palpation is still the gold standard for localizing insulinoma. Location, size and relationship with main pancreatic duct of the lesions are key components for the selection of optimal surgical procedure.

Key words: insulinoma; surgical treatment; enucleation; pancreatic endocrine tumor.

İnsülinomanin Cerrahi Yönetiminde Uzun Dönem Sonuçlar: Tek Merkez Deneyimi

Öz

Giriş: İnsülinomanin cerrahi yönetimi ve sonuçlarıyla ilişkili olarak sınırlı miktarda bilgiler mevcuttur. Bu çalısma en sık pankreatik endokrin tümör olan insülinomaların cerrahi tedavisiyle ilgili sonuçları değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Yöntemler: Çukurova Üniverstitesi Genel Cerrahi Departmanında 2000 ile 2010 yılları arasında insulinoma tanısıyla ameliyat edilen hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Rezeksiyon yada enükleasyondan oluşan cerrahi tedavi kararı preoperatif radyolojik değerlendirme (abdominal kontrastlı tomografi, ultrason ve endikasyou olan hastara selektif anjiografi) ve intraoperatif ultrasonografik görüntülemeye göre yapıldı.

Bulgular: Cerrahi olarak tedavi edilen, insulinoma tanısı alan ve ortalama takip süresi 5.3 yıl (0.5-10) olan 13 hasta (K/E:9/4) calışmaya dahil edildi. Enükleasyon 11 hastaya uygulanırken 2 hastaya distal pankreatektomi (biri dalak koruycu) uygulandı. Mortalite izlenmedi. Cerrahi sonrası tüm hastalar tekrar ameliyat gereksinimi olmaksızın kabul edilebilir komplikasyon oranları (panreatik fistül, n=3; pankreatit, n=1) ile normoglisemik hale geldi.

Sonuç: İnsülinomanin cerrahi tedavisi olumlu klinik sonuçlarla ilişkilidir. İnsulinomanin lokalizasyonunu saptamada intraoperatif ultrasonla birlikte palpasyonla yapılan değerlendirme altın standarda sahiptir. Uygun cerrahi prosedürü belirlemede lezyonun lokalizasyonu, boyutu ve ana pankreatik kanal ile ilişkisi kritik öneme sahiptir.

Anahtar kelimeler: İnsülinoma; cerrahi tedavi; enükleasyon; pankreatik endokrin tümör.

Dicle Med J  2018;45(2): 139-146

doi: 10.5798/dicletip.424975

Cilt 45, Sayı 2 (2018)