ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Acute Cytomegalovirus Hepatitis In An Immunocompetent Surgeon
Esra Tanyel, Meltem Çelik Karslıoğlu, Şaban Esen

Esra Tanyel, Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye,55139 e-mail: estanyel@yahoo.com.tr

 ABSTRACT

Cytomegalovirus (CMV) infection in theimmunocompetentindividual is asymptomaticormanifested as a mononucleosis-likesyndrome, and severe organ damage is rarelyreported.CMV is transmittedthroughblood, body fluids, sexualandplacental transfer, andtransplantedorgans.Here, wedescribe a previouslyhealthymalepatient of acute CMV hepatitis in whomthediagnosiswasestablishedbypolymerasechainreaction (PCR) CMV-DNA. A 28-year-old malesurgeonwasadmittedtoouroutpatientclinicwithcomplaints of feverforthreeweeks. Uponadmissionthepatientpresented body temperaturewas 380C andphysicalexaminationrevealed normal findingsotherthanhepatomegaly.Laboratorydatarevealed a slightlyincreasedwhitebloodcell (10000/mm3)withatypicallymphocytes(>10%) in peripheralbloodsmear. His liverenzymeconcentrationswereelevatedandan extensiveserologicalscreeningto identify anyviralcause of hepatitis.TheCMV IgMwaspositive, andIgGwasnegative. PCR of his bloodwaselevatedforCMV DNA(1150 copies/mL; normal range<150copies/mL).Treatmentwithganciclovirwasinitiated, afterwhich his liverfunctionbegantoimproveand her general conditionrecovered.Intheliterature, severalimmunocompetentcaseswith CMV hepatitishavebeenreported. Inaddition, patientsmaydevelopcholestatichepatitis, granulomatoushepatitis, orfulminanthepaticfailurerequiringlivertransplantationdueto CMV infection. Viralculture, serology, CMV antigenemia, histopathologicalexamination, and PCR can be used in thediagnosis of CMV infections. Anti-CMV immunoglobulinshavelowspecificityandsensitivityduringacuteinfection. Thegoldstandard in thediagnosis is CMV-DNA levelmeasured in thebloodusing PCR, andquantitativemeasurement is particularlyimportantforfollow-up. Thepresentcasereport is noteworthyforreminding CMV as an etiologicalfactorforclinicalpresentationwithfever, hepatomegaly, andelevatedliverenzymes, whenotherfactorsareexcluded.

Keywords: Cytomegalovirus, hepatitis, immunocompetenthost

İmmunkompetan Bir Cerrahta Gelişen Akut Cytomegalovırus Hepatiti

ÖZET

İmmunkompetan kişilerde Cytomegalovirus (CMV)infeksiyonuasemptomatik veya mononükleoz benzeri bir tablo ile seyreder,şiddetli hastalık gelişmesi nadirdir. CMV kan, vücut sıvıları, cinsel,plasental yolla ve transplante edilen organlar aracılığı ile bulaşır. Burada önceden sağlıklıolan genç bir erkekte gelişen ve polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) CMV DNA ile tanısı konulan akut CMV hepatiti olgusu sunulmuştur. Yirmi sekiz yaşında erkek cerrah kliniğimize üç haftadır devam eden ateş yakınması ile başvurdu. Kabulünde vücut sıcaklığı 380C ve fizik muayenesi hepatomegali dışında normaldi. Laboratuvarında beyaz küre sayısı hafifçe artmış (10000/mm3)ve periferik kan yaymasında atipik lenfositler (>10%) mevcuttu.Karaciğer fonksiyon testleri artmıştı ve geniş serolojik taramada herhangi bir viral hepatit etkeni izole edilemedi. CMV IgM pozitif ve IgG negatif olarak saptandı. Kanda PZR CMV DNA (1150 kopya/mL; normal aralık<150kopya/mL) yüksek saptandı. Gansiklovir tedavisi başlandıktan sonra karaciğer fonksiyon testleri ve genel durumu düzeldi.Literatürdeimmunkompetan kişilerde gelişen CMV hepatiti olguları rapor edilmiştir. Ayrıca CMV’ye bağlı kolestatik hepatit, granülomatöz hepatit veya karaciğer transplantasyonu gerektiren fulminant karaciğer yetmezliği de bildirilmiştir. CMV infeksiyonu/hastalığı tanısında; virus kültürü, seroloji, CMV antijenemi, histopatoloji ve PZR yöntemleri kullanılabilir. Anti-CMV immunglobulinlerin akut infeksiyondaspesifite ve sensitivitesi düşüktür. Kanda bakılan PZR CMV DNA tanıda altın standarttır ve özellikle kantitatif ölçümü tedavi takibi için önemlidir. Bu olgu sağlıklı kişilerde ateş, hepatomegali ve karaciğer fonksiyon testlerinde yükseklik saptandığında sıklıkla karşılaşılan etiyolojik nedenler dışlandığında CMV’ünde bu tabloya yol açabileceğini düşündürmesi açısından önemlidir.

Anahtar kelimeler: Cytomegalovirus, hepatit, immunkompetan konak

Dicle Med J  2018;45(1): 97-101

doi: 10.5798/dicletip.407252

Cilt 45, Sayı 1 (2018)