ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The effectiveness of intra-articular propolis extract on the treatment of experimental osteoarthritis in rats
Gökçen Kerimoğlu, Mehmet Emre Baki, Kübra Akbulut Çakıroğlu

kçen Kerimoğlu, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim DaKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Trabzon, Türkiye e-mail: gokcen_kaplan@yahoo.com

 ABSTRACT

Objectives: The capacity for repair of articular cartilage is limited. Degenerative osteoarthritis (OA) is characterized by progressive degeneration in articular cartilage and subchondral bone. Some cytokines accelerate cartilage damage by increasing the release of catabolic substances originating from matrix metalloproteinases (MMP) and chondrocytes. The  propolis produced by  honeybees affects cytokines and MMPs.  We  investigated the  effects of  intra -articular propolis administration on experimental osteoarthritis.

Methods: 21 Sprague Dawley rats were divided into three groups, one group receiving arthrotomy alone (A), second group receiving arthrotomy and intra-articular propolis administration (P) and third group receiving arthrotomy and intra-articular saline solution (SF). Group P received 0.1 ml intra-articular propolis at a concentration of 0.5 mg/ml once a week for three weeks, from the 3rd  week following arthrotomy. The SF group received saline solution at the same times as those in P group. All rats were sacrificed at the end of 6th  week. Tissue specimens were, stained with Safranin O/Fast Green and subjected to histological evaluation based on the Mankin scoring system.

Results: The mean histological scores were 0.57 in A group, 10.1 in SF group and 5.57 in P group. Articular surface cartilage structure, staining and cells were generally normal in group A. In SF group, fissures were observed on the articular surface and severe impairment in cells and matrix staining. In P group, although a decrease wa s observed in staining and clustering, the articular surface was more regular than in SF group.

Conclusion: The application of intra-articular propolis may have a reduced effect on the development of experimental OA.

Keywords: Propolis, osteoarthritis, articular cartilage

İntraartiküler propolis ekstraktının erişkin sıçanlarda deneysel osteoartrit tedavisinde etkinliği

ÖZET

Am: Eklem kıkırdağının kendini tamir edebilme yeteneği oldua sınırlıdır. Dejeneratif osteoartrit (OA), eklemde özellikle eklem kıkırdağı ve  subkondral kemikte ilerleyici dejenerasyonla karakterizedir. Ba sitokinler, matriks metalloproteinazlarının (MMP) ve kondrosit kaynaklı katabolik maddelerin salınımını artırarak kıkırdak harabiyetini hızlanrırlar.  Bal  arıları  tarandan  üretilen  propolis  sitokinler  ve  MMP  üzerinde  etkiye  sahiptir .  Bu  çalışma; intraartiküler propolis uygulanmasının deneysel osteoartrit üzerine etkilerini arrma amaçlamaktar.

Yöntemler: Çalışmada kullanılan 21 adet Spraque Dawley cinsi dişi sıçan sadece artrotomi yapılan (A), artrotomi ve intraartiküler propolis uygulanan (P) ve artrotomi ve intraartiküler serum fizyolojik uygulanan (SF) olmak üzere üç gruba ayrıldı. P grubuna artrotomi sonrası 3. haftadan itibaren toplam üç hafta, haftada bir kez olacak şekilde 0.5 mg/ml konsantrasyondaki propolisten 0.1 ml intraartiküler verildi. SF grubuna ise P grubuyla aynı zamanlarda serum fizyolojik verildi. 6. hafta sonunda bütün sıçanlar servikal dislokasyon yoluyla sakrifiye edildi ve alınan diz eklemleri Safranin O-Fast Green ile boyanarak Mankin Skorlamasına re histolojik olarak değerlendirildi.

Bulgular:  Yapılan  histolojik  skorlamada  gruplardaki ortalama  skorlar;A  grubunda  0.57;  SF  grubunda  10.1  ve  P grubunda  ise  5.57  puan  olarak  hesaplanmıştır. A  grubunda;  eklem  yüzeyi  kıkırdak  yapısının,  boyanmasının ve hücrelerinin genel olarak normal olduğu rüldü. SF grubunda, kıkırdak yüzeyinde yarıklar; hücrelerinde ve matriks boyanmasında  ciddi   bozukluk   mevcut   olduğu   gözlendi.   P   grubunda   ise   boyanmada   azalma   ve   hücrelerde gruplaşmalar rülse de eklem yüzeyi SF grubuna göre daha zgündü.

Sonuç: İntraartikülerpropolisekstrakuygulamasının deneysel OA oluşumunu azaltıcı etkisi olabilir.

Anahtar kelimeler: Propolis, osteoartrit, eklem kıkırdağı

 

Dicle Med J  2017;44(4):325-332

doi: 10.5798/dicletip. 362306

 

 

 

Cilt 44, Sayı 4 (2017)