ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Apoptotic Effects of Reduced Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) on Mouse Liver and Kidney
Berna Tezcan, Gülay Hacıoğlu, Selcen Abidin, İsmail Abidin

Berna Tezcan, Biology Department of Counsil of Forensic Medicine, İzmir, Turkey e-mail: bernatezcan@hotmail.com

 ABSTRACT

Objective: Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) promotes the development and differentiation of neurons and synapses, as well as neuronal survival, by acting on specific neuronal groups in the central and peripheral nervous systems. However, the direct effect of BDNF on apoptosis in peripheral tissues is not known. The aim of this study was to investigate the relationship between BDNF and apoptosis, and the density and distribution of BDNF receptors in liver and kidney tissues by histological and immunehistochemical methods.

Methods: Seven wild-type and 7 BDNF heterozygous (reduced BDNF levels) male mice were used in the study. Caspase-3  and  TUNEL  immunehistochemical stainings  were  performed  in  order  to  investigate  the  presence  of apoptosis in the liver and kidney tissues of the studied groups. Apoptosis-entering cells were counted and the groups were compared. Concentration and distribution of BDNF receptors, tropomyosin-related kinase B (TrkB) and nerve growth factor receptor p75 (NGFR p75), in liver and kidney tissues were also examined by immunehistochemical analyzes.

Results: As a result of Caspase-3 and TUNEL immunehistochemical staining, more cells were counted to enter the apoptotic process in sections of BDNF heterozygous group compared to control group (p<0.0001). In both groups TrkB and NGFR p75 receptors in liver and kidney tissues were determined in trace amounts, but there was no difference in intensity and distribution between the studied groups.

Conclusion: According to our histological and immunehistochemical stainings and statistical analysis of cell count between groups, it was found that BDNF is protective against apoptosis in liver and kidney. The lack of difference between the studied groups in terms of intensity and distribution of BDNF receptors, suggests that BDNF receptor distribution in the liver and kidney tissues may be different from the nervous system or that BDNF may differ in affinity for these receptors.

Keywords: BDNF, Apoptosis, Liver, Kidney, Immunohistochemistry

 

Azaltılmış Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktörün (BDNF), Fare Karaciğer ve Böbrek Dokusuna Apoptotik Etkileri

ÖZET

Am: Beyin kökenli nörotrofik faktör (BDNF), merkezi ve periferik sinir sisteminde belirli nöron grupları üzerine etki ederek, nöron ve sinapsların gelişimini ve farklılaşmasını, bunun yanında nöronal sağkalımı desteklemektedir. Periferik dokularda ise  BDNF'nin apoptoz ile  direkt ilişkisi bilinmemektedir. Bu  çalışmada, karacer ve  böbrek dokularında BDNF’nin apoptoz ile ilkisi ve bu dokulardaki BDNF reseptörlerinin yoğunluk ve dağılımının histolojik ve imnohistokimyasal yöntemler kullanılarak arrılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Artırmada 7 adet yabanıl tip ve 7 adet BDNF heterozigot (BDNF zeyleri yarı yarıya azallmış) erkek fare kullanılmıştır. Karaciğer ve böbrek dokusunda apoptozun varlığını arrmak amacıyla Kaspaz -3 ve TUNEL immünohistokimyasal boyamaları gerçekleştirilm ve apoptoza giren hücreler sayılarak gruplar arası karşılaşrma yapılmıştır. BDNF reseptörleri olan tropomiyozin-ilkili kinaz B (TrkB) ve nerve growth factor receptor p75 (NGFR p75)’in karacer ve böbrek dokularındaki yoğunluk ve dağılımı da imnohistokimyasal analizler ile incelenmiştir.

Bulgular: Kaspaz-3 ve TUNEL immünohistokimyasal boyamaları sonucunda kontrol grubuna göre, BDNF heterozigot gruba ait kesitlerde daha fazla sayıda apoptoza girmiş hücre salmıştır (p<0.0001). İmmünohistokimyasal boyamalar sonucunda karacer ve böbrek dokusunda TrkB ve NGFR p75 reseptörlerinin eser miktarda bulunduğu saptanmış, ancak çalışma grupları arasında yoğunluk ve dağılımları ısından farklılık gözlenmemiştir.

Sonuç: Yapılan histolojik ve immünohistokimyasal boyamalar ve gruplar arası hücre sayımına ait istatistiksel analizler sonucunda BDNF'nin karacer ve böbrekte apoptoza karşı koruyucu etkisinin olduğu saptanmıştır. BDNF reseptörlerinin yoğunluğu ve dağılımı ısından çalışma grupları arasında fark bulunmaması, karacer ve böbrek dokusunda BDNF reseptör dağılımının sinir sisteminden farklı olabileceğini veya BDNF’nin bu reseptörlere afinitesinde farklılıklar olabileceğini şünrştür.

Anahtar kelimeler: BDNF, Apoptoz, Karaciğer, brek, İmmunohistokimya

 

Dicle Med J  2017;44(4):315-324

doi: 10.5798/dicletip. 362276

 

 

 

Cilt 44, Sayı 4 (2017)