ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Are soil and waterborne parasitic infections health risk for worker populations in southeast Turkey?
Sibel Ak, Fadime Eroğlu, Ali İhsan Nergiz, Furkan Hıyamlı

Fadime Eroğlu, Department of Biotechnology, Institute of Science, University of Cukurova, Adana, Turkey e-mail: eroglufadime@hotmail.com

Abstrac

Objective: The soil and waterborne parasitic infections rate is high degree in developed and developing countries. Migratory workers have greater exposure to these parasitic infections and a lot of morbidity due to these infections in workers. For this reason, we aimed to investigate the presence of soil and waterborne parasites in the Gaziantep Organized Industrial Zone of southeast Turkey.

Methods: A total of 25 environmental samples (18 soil samples and 7 water samples) were taken from The Gaziantep Organized Industrial Zone, in two different seasons (summer and winter). All of the samples were screened for parasites using microscopic examination and culture methods. The parasites were genotyped with polymerase chain reaction and DNA sequencing analysis.

Results: The prevalence of soil and water transmitted parasites was found to be positive 52% (13/25) in summer while there is no any parasites in winter. It was found 22.3% (4/18) Acanthamoeba (genotype4), 16.6% (3/18) Ascaris lumbricoides, 11.1% (2/18) Strongoides stercoralis in soil samples and 14.3% (1/7) Acanthamoeba (genotype 4), 42.9% (3/7) Blastocystis (subtype3) in all of water samples. Conclusion: The migratory worker waves have always shaped the ethnic composition and public health problem of the province of Gaziantep. Climate change has the potential to influence prevalence of parasite and our study has shown that increased prevalence of parasite in summer. The global target for the coming years should be to remove the deaths from earth and waterborne parasitic infections in the worker populations. Thus, we prevent the distribution of parasitic infections in our country.

Keywords: Soil, water, parasite, migratory

Güneydoğu Anadolu’daki işçi popülasyonları için toprak ve su kaynaklı paraziter enfeksiyonlar sağlık riski oluşturur mu?

Özet

Amaç: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde toprak ve su kaynaklı paraziter enfeksiyon oranı yüksektir. Göçmen işçiler, bu paraziter enfeksiyonlara daha fazla maruz kalmaktadırlar ve işçilerdeki bu enfeksiyonlardan dolayı ölümler görülmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada Türkiye’nin güneydoğusundaki Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki toprak ve su ile bulaşan parazit varlığını araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nden (kış ve yaz) iki farklı mevsimde toplam 25 çevre örneği (7 su örneği ve 18 toprak örneği) alınmıştır. Örneklerin hepsi mikroskobik inceleme, kültür yöntemleri ile parazit varlığı açısından incelendi. Parazitler polimeraz zincir reaksiyonu ve DNA dizi analizi ile genotiplendirildi.

Bulgular: Yaz mevsiminde alınan toprak ve su örneklerinde %52 (13/25) oranında parazit tespit edilirken, kış mevsiminde alınan örneklerde parazit bulunmadı. Toprak örneklerinde %22,3 (4/18) Acanthamoeba (genotype 4); %16,6 (3/18) Ascaris lumbricoides, %11,1 (2/18) Strongoides stercoralis ve su örneklerinde %14,3 (1/7) Acanthamoeba (T4), %42,9 (3/7) Blastocystis (subtip3) bulundu.

Sonuç: Göç eden işçi dalgaları, Gaziantep şehrinin etnik bileşimini ve halk sağlığı sorununu her zaman şekillendirmiştir. İklim değişikliği, parazit dağılımını etkileme potansiyeline sahiptir ve bizim çalışmamız yaz aylarında parazit prevalansının arttığını göstermektedir. Önümüzdeki yıllardaki global hedefimiz işçi popülasyonlarındaki toprak ve su kaynaklı paraziter enfeksiyonlara bağlı ölümleri ortadan kaldırmak olmalıdır. Böylece ülkemizdeki parazit enfeksiyonlarının hastalıklarının dağılımını önlemiş oluruz.

Anahtar kelimeler: Toprak, su, parazit, göçmen

Dicle Med J  2017;44(2):205-212

doi: 10.5798/dicletip. 319779

Cilt 44, Sayı 2 (2017)