ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A Single Centre Experience of Renal Transplantation in Diyarbakir
Nurettin Ay, Şafak Kaya, Neslihan Çiçek, Mehmet Veysi Bahadır

Nurettin Ay, SBÜ Gazi Yaşargil EAH, Organ Nakli Merkezi e-mail:nurettinay77@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study is to retrospectively evaluate the results of the transplantation program that started in 2012 in our hospital.

Methods: We examined the demographic variables, immunosuppressive protocols, rejection rates, graft survival, mortality, postoperative surgical complications, BK viremia (BKV) and BK virus-assoiciated nephropathy (BKN), cytomegaloviruse (CMV) infection rates, tuberculosis (TBC) rates and posttransplant malignancy rates of 115 patients who received kidney transplant in our transplantation center between September 2012 and December 2016.

Results: Twelve (10.4%) patients received kidney from cadaver donors and 103 (89.6%) paients received kidney from living donors. The Mean donor age was 42 (23-72) and the mean recipient age was 34.65 (12-68). Male to female ratio was 65/50 for the recipients and 48/67 for the donors. Median discharge creatinine was 1.03 mg/dl [interquartile range=0.55-1.48]. Seven patients (6%) suffered from acute rejection and graft loses occurred in four (3.4%) patients. There was no mortality.

Conclusion: Our kidney transplantation program is in the developmental stage. However, short-term outcomes are consistent with the literature. More meaningful results can be obtained with long-term follow-up results.

Keywords: renal transplantation, single centre, rejection, graft loss

 

Böbrek Transplantasyonu Verilerimiz; Diyarbakır’da Tek Merkez Deneyimi

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ülkemizde 1975 yılında uygulamaya geçen ve hastanemizde ancak 2012 yılında başlatılan böbrek nakli programının sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirmektir.

Yöntemler: Eylül 2012-Aralık 2016 tarihleri arasında Organ Nakli Merkezimizde böbrek transplantasyonu uygulanan 115 hasta demografik veriler, immunsüpresif protokolü, rejeksiyon durumu, greft kaybı, hasta kaybı, postoperatif cerrahi komplikasyonlar, BK viremi (BKV) ve nefropatisi (BKN), cytomegalovirus (CMV) infeksiyonu, tüberküloz (TBC) ve posttransplant malignensi açısından değerlendirildi.

Bulgular: On iki olguya (%10,4) kadavradan, 103 olguya (%89,6) canlı donörden böbrek transplantasyonu uygulandı. Alıcıların ve donörlerin ortalama yaşı sırası ile 34.65 (12-68) ve 42 (23-72) idi. Erkek/Kadın oranı alıcı ve donörlerde sırası ile 65/50 ve 48/67 idi. Postoperatif median ve çeyreklerarası aralık (ÇAA) taburculuk kreatini 1.03 [0.55-1.48] mg/dl idi. Yedi (%6) olgu akut rejeksiyon tanısı aldı. Dört olguda (%3,4) greft kaybı gözlendi. Mortalite gözlenmedi.

Sonuç: Böbrek transplantasyonu programımız gelişim aşamasındadır. Ancak kısa dönem sonuçlar literatür ile uyumlu görünmektedir. Uzun süreli takip sonuçları ile daha anlamlı sonuçlar elde edilebilir.

Anahtar kelimeler: Böbrek nakli, tek merkez, rejeksiyon, greft kaybı

Dicle Med J  2017;44(2):199-204

doi: 10.5798/dicletip.319771

Cilt 44, Sayı 2 (2017)