ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of the effect of red cell distribution width on the development of acute renal failure in patients with sepsis
Ali Veysel Kara, Sema Tanrıkulu, Fatma Aydın, Emre Aydın, Hikmet Soylu, Yaşar Yıldırım, Zülfükar Yılmaz, Ali Kemal Kadiroğlu, Mehmet Emin Yılmaz

Ali Veysel Kara, Dicle University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Diyarbakır, Turkey e-mail: aliveyselkara@hotmail.com

ABSTRACT

Objective: Acute kidney injury (AKI) is an important clinical entity that is known to increase mortality in patients with sepsis. Erythrocyte maturation and proliferation are inhibited by pro-inflammatory cytokines; these cytokines exert effects on red cell distribution width (RDW) well. Based on this knowledge; our aim in this study was to evaluate the impact of RDW on acute kidney injury in patients with sepsis.

Methods: 120 patients diagnosed with sepsis and admitted to intesive care unit (ICU) and treated between 2009-2013 were retrospectively evaluated. Patients were divided into two groups as follows: group 1 (RDW≥16.8) and group 2 (RDW<16.8). Multiple logistic regression analysis was used to determine the association between RDW and AKI and  mortality.

Results: There was a statistically significant relationship between AKI and RDW (p<0.001, OR=11.52) but there were no statistically significant relationship between AKI and sex, age, serum lactate levels as well as SOFA score. Also, there were statistically significant relationship between mortality and RDW (p=0.044, OR=5), serum lactate levels (p=0.030) and SOFA score (p<0.001). RDW was found associated with both AKI and mortality.

Conclusions: Results suggest that RDW is an important parameter for predicting development of AKI and mortality in ICU patients with sepsis.

Keywords: Acute kidney injury, Sepsis, Red cell distribution width

 

Eritrosit dağılım genişliğinin sepsisli hastalarda akut böbrek hasarı gelişimi üzerine etkisinin değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Akut böbrek hasarı (AKI) sepsisli hastalarda mortaliteyi arttırdığı bilinen önemli bir klinik tablodur.Eritrosit maturasyonu ve profilerasyonu, proinflamatuar sitokinler tarafından inhibe edilir. Bu sitokinler eritrosit dağılım genişliği üzerinde etkilidirler.  Bu ilgiye dayanarak sepsisli hastalarda eritrosit dağılım genişliğinin (rRDW) akut böbrek hasarı gelişimi üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: 2009-2013 yılları arasında sepsis tanısı olan ve yoğun bakım ünitesine kabul edilen 120 hastayı retrospektif olarak inceledik. hastaları grup 1 (RDW≥16.8) ve grup 2 (RDW<16.8) olarak iki gruba ayırdık. RDW, akut böbrek hasarı ve mortalite arasındaki ilişkiyi belirlemek için multiple lojistik regresyon analizi kullandık.

Bulgular: Akut böbrek hasarı ve RDW arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki tespit ettik ( p<0.001, OR=11.52) ancak akut böbrek hasarı ve cinsiyet, yaş, serum laktat seviyeleri ve SOFA skoru arasında anlamlı ilişki yoktu. Aynı zamanda, mortalite ve RDW arasında (p=0.044, OR=5), mortalite ve serum laktat seviyeleri arasında (p=0.030) ve mortalite ve SOFA skoru arasında ( p<0.001) anlamlı ilişki gösterildi. RDW nin hem akut böbrek hasarı hem de mortalite ile ilişkili oldugu gösterildi.

Sonuç: Bulgular RDW nin yoğun bakım ünitesindeki sepsisli hastalarda mortalite ve akut böbrek hasarını tahmin etmede önemli bir parametre oldugunu göstermiştir

Anahtar kelimeler: Akut Böbrek Hasarı, Sepsis, Eritrosit dağılım genişliği

Dicle Med J  2017;44(2):191-198

doi: 10.5798/dicletip. 319769

Cilt 44, Sayı 2 (2017)