ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of the Relationship Between Electrodiagnostic Staging and Clinical Stage, Symptom Duration and Body Mass Index in Carpal Tunnel Syndrome Patients
Abdulkadir Tunç, Belma Doğan Güngen

Abdulkadir Tunç, Özel Adatıp Hastanesi, Sakarya, Türkiye e-mail: drkadirtunc@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: Carpal tunnel syndrome (CTS) is diagnosed with clinical symptoms, physical examination and

electromyography (EMG). Body mass index (BMI) is an important risk factor in the development of CTS . The aim of this study was to evaluate the demographic data in CTS patients and to investigate the relationship between patients grouped with electrodiagnostic staging and BMI, symptom duration and clinical staging.

Methods: 270 cases who were sent to our EMG laboratory with initial diagnosis of CTS and electrophysiologically diagnosed with CTS were included in this study. Files of these patients were examined retrospectively. Age, gender, dominant and affected hand, height and weight, symptom durations of all patients were recorded. Patients grouped as mild, moderate and severe according to electrophysiological evaluation were compared in terms of clinical stage, BMI and symptom duration.

Results: The patients had an average age of 44.35 ± 12.38 years and 237 of them were female (87.8%). The average BMI of patients was 27.85 ± 2.93 and detected as 26.68±2.74 for men, 28.02±2.92 kg/m2 for women. It was found that 50 of them (18.3%) had only right CTS, 32 (11.85%) had only left CTS and 188 had bilateral CTS (69.62%). According to EMG results, the relationship between electrophysiological stages, symptom duration, BMI and clinical stage was statistically significant in patients with right CTS and left CTS. Significant correlations were also found between bilateral CTS presence and clinical stage, duration of symptoms and BMI (p <0.001).

Conclusion: Long duration of symptoms and high BMI were considered as risk factors for the presence and severity of CTS in our study. In addition, the observation that electrophysiological findings have progressed in a similar way with the clinical findings reiterates the fact that nerve conduction studies provide additional, independent, and unbiased evidence for CTS and assessment of severity.

Keywords: Carpal tunnel syndrome, Staging, Body mass index

 

Karpal Tünel Sendromu Hastalarında Elektrodiagnostik Evreleme ile Klinik Evre, Semptom Süresi ve Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS) tanısı klinik bulgular, fizik muayene ve elektromiyografi (EMG) ile konur. Vücut

kitle indeksi (VKI) KTS gelişiminde önemli bir risk faktörüdür. Bu çalışmanın amacı KTS hastalarında demografik

verilerin değerlendirilmesi, klinik evreleme, VKI ve semptom süresi ile elektrofizyolojik KTS grupları arasındaki

ilişkinin incelenmesidir.

Yöntemler: Çalışmaya EMG laboratuvarımıza KTS ön tanısı ile gönderilen ve elektrofizyolojik olarak KTS tanısı alan

270 olgu alındı. Bu hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Tüm hastaların yaş, cinsiyet, dominant ve

etkilenen el, boy, kilo ve semptom süreleri kaydedildi. Elektrofizyolojik değerlendirmeye göre hafif, orta ve ağır olarak

gruplandırılan hastalar klinik evre, VKİ ve semptom süreleri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 44,35±12,38 yıl olup 237’ si ( %87,8) kadın idi. Tüm hastaların

VKI ortalaması 27,85±2,93 olup erkeklerde 26,68±2,74, kadınlarda ise 28,02±2,92 kg/m2 saptandı. 50 (%18,3)

hastada sadece sağ KTS, 32 (%11,85) hastada sadece sol KTS, 188 hastada (%69,62) ise bilateral KTS saptandı. EMG

sonuçlarına göre sağ KTS ve sol KTS saptanan hastalarda elektrofizyolojik evreler ile semptom süresi, VKI ve klinik

evre arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Bilateral KTS varlığı ile klinik evre, semptom süresi ve VKI

değerleri arasında da anlamlı ilişki saptandı (p<0,001).

Sonuç: Çalışmamızda uzun semptom süresi ve yüksek VKI, KTS varlığı ve şiddeti için birer risk faktörü olarak

değerlendirilmiştir. Ayrıca klinik bulguların ağırlığı ile birlikte elektrofizyolojik bulguların benzer şekilde ilerlediğinin

gözlenmesi, sinir iletim çalışmalarının KTS tanısında ve şiddetinin değerlendirilmesinde ek, bağımsız ve tarafsız

kanıtlar sağladığı gerçeğini yinelemektedir.

Anahtar kelimeler: Karpal tünel sendromu, Evreleme, Vücut kitle indeksi

Dicle Med J  2017;44(2):159-166

doi: 10.5798/dicletip. 319741

Cilt 44, Sayı 2 (2017)